Απόφαση 166846/17

Απόφαση 166846/ΤΡΟΠ327/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 27 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για χαρακτηρισμό χώρου σχολείου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 166846/ΤΡΟΠ327/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 27 του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, για χαρακτηρισμό χώρου σχολείου, (ΦΕΚ 264/ΑΑΠ/2017), 17-11-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και τη μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 438/22-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 4251/Β/2016) που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής) και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

4. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

5. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985) και ειδικότερα του άρθρο 34.

 

7. Τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

8. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

10. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Το νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Την με αριθμό Φ39/1895/2015 (όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 07-04-2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμό Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 7541/515/2016 απόφαση του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

13. Το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

14. Το από [ΒΔ] 17-01-1957 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 11/Α/1957) με το οποίο αναθεωρήθηκε και επεκτάθηκε το ρυμοτομικό σχέδιο Μαρκοπούλου (Αττικής) και καθορίστηκαν όροι και περιορισμοί δόμησης.

 

15. Την με αριθμό 52613/2582/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) του οικισμού Μαρκοπούλου, του Δήμου Μαρκοπούλου (νομού Αττικής). (ΦΕΚ 916/Δ/1987)

 

16. Την με αριθμό 9573/1846/2000 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων για Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ), του Δήμου Μαρκοπούλου - Μεσογαίας (νομού Αττικής) (ΦΕΚ 210/Δ/2000).

 

17. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 223648/2016/03-02-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

18. Την από 27-06-2017 (Πρακτικό 7ο, θέμα 5ο), με αριθμό 338/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

19. Την με αριθμό 267/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για έγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 27 του Δήμου Μαρκοπούλου με χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου σε χώρο σχολείου, τη δημιουργία Οικοδομικής Γραμμής και πρασιάς 4 m κατά μήκος των οδών Προφήτη Ηλία και Ρεμπούσκου και την τροποποίηση της Ρυμοτομικής Γραμμής.

 

20. Τη με αριθμό 3014/1975 οικοδομική άδεια της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Διαμερίσματος Ανατολικής Αττικής της Νομαρχίας Αττικής, για ανέγερση σχολείου από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων.

 

21. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου Δήμου και ο κρατικός προϋπολογισμός (Βεβαίωση Δήμου με αριθμό πρωτοκόλλου 1831/11-02-2016).

 

22. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 12675/23-07-2015 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (η οποία έγινε δεκτή με την 267/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου), στο ανατολικό τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 27 που περικλείεται μόνο από ρυμοτομικές γραμμές, υφίσταται κτίσμα που στεγάζει το 2ο δημοτικό σχολείο Μαρκοπούλου, το οποίο έχει αναγερθεί με την υπ' αριθμόν 3014/1975 οικοδομική άδεια με μέριμνα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Ωστόσο, ο χώρος αυτός ουδέποτε χαρακτηρίστηκε στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ως χώρος σχολείου, γεγονός που παρεμποδίζει την μελλοντική αξιοποίηση του οικοπέδου για πιθανή επέκταση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου σχολικού κτίσματος. Με δεδομένη τη μεγάλη ανάγκη του Δήμου για σχολική στέγη (η οποία τεκμηριώνεται από τον πίνακα κοινωνικών αναγκών του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου) και την από Νοέμβριο 2016 συμπληρωματική τεχνική έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 27 με χαρακτηρισμό τμήματός του ως χώρου σχολείου.

 

2. Σχετικά με την πρόταση τροποποίησης έχουν συνταχθεί και οι νομίμως προβλεπόμενες με αριθμό πρωτοκόλλου 16393/03-11-2016, 1833/11-2-2016, 1839/11-02-2016, 1831/11-02-2016 και 1828/11-02-2016 Βεβαιώσεις του Δήμου Μαρκοπούλου - Μεσογαίας, και σύμφωνα με την πρώτη, κατά της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 267/2015 δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση.

 

3. Η πρόταση εξετάστηκε από το Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία εισηγήθηκε θετικά προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αριθμός πρωτοκόλλου 223648/2016/03-02-2017), διότι η εν λόγω τροποποίηση θεραπεύει πολεοδομική ανάγκη στη συγκεκριμένη θέση, όπου λειτουργεί ήδη το 2ο Δημοτικό σχολείο, το κτίριο του οποίου έχει αναγερθεί με την με αριθμό 3014/1975 οικοδομική άδεια, με μέριμνα του αρμόδιου φορέα. Επιπλέον η εν λόγω πολεοδομική ρύθμιση αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση κοινωφελών αναγκών της πόλης σε χώρους σχολικής στέγης και τεκμηριώνεται από το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο.

 

4. Τέλος, το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, γνωμοδότησε ομόφωνα (5ο θέμα της 7ης από 27-06-2017 Συνεδρίασης) - σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής- και συγκεκριμένα:

 

α) για την έγκριση της πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 27 του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, με χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 27 σε χώρο σχολείου,

 

β) τη θέσπιση οικοδομικών γραμμών κατ' επέκταση των ισχυουσών Ο.Γ. στο υπόλοιπο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 27 και πρασιάς 4 m κατά μήκος των οδών Κωνσταντίνου Ηλία και Δημήτρη Ρεμπούσκου,

 

γ) την απόρριψη της τροποποίησης των αποτμήσεων των Ρ.Γ. στο οικοδομικό τετράγωνο 27 σύμφωνα με το διορθωμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την εισήγηση της Περιφέρειας, αποφασίζουμε:

 

α) Την έγκριση της πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 27, στο Μαρκόπουλο του Δήμου Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, με χαρακτηρισμό τμήματος του οικοδομικού τετραγώνου 27 σε χώρο σχολείου.

 

β) Τη θέσπιση οικοδομικών γραμμών σε συνέχεια των Ο.Γ. που ισχύουν στο υπόλοιπο τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 27 και πρασιάς 4 m κατά μήκος των οδών Κωνσταντίνου Ηλία και Δημήτρη Ρεμπούσκου.

 

γ) Την απόρριψη εν μέρει της πρότασης του Δήμου και συγκεκριμένα όσον αφορά στην τροποποίηση των αποτμήσεων των ρυμοτομικών γραμμών στο οικοδομικό τετράγωνο 27, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης της περιοχής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της Απόφασης αυτής, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.166846.17

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 27-10-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.