Απόφαση 209520/17

Απόφαση 209520/2017: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 26/τ.99 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου σε ιδιοκτησία φερόμενων ιδιοκτητών Ελένης Βραχνού και Πέτρου Ρεμούνδου, σε εκτέλεση των υπ' αριθμόν 7939/2010 και 7940/2010 αποφάσεων του 19 ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 209520/2017: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομίας απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 26/τ.99 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Γαλατσίου σε ιδιοκτησία φερόμενων ιδιοκτητών Ελένης Βραχνού και Πέτρου Ρεμούνδου, σε εκτέλεση των υπ' αριθμόν 7939/2010 και 7940/2010 αποφάσεων του 19ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, (ΦΕΚ 270/ΑΑΠ/2017), 17-11-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 4251/Β/2016) που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής) καθώς και την 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/2017) όμοια και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

4. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

5. To νόμο 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 44 καθώς και το νόμο 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) άρθρα 5, 6 και 7 για Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 240 Α/1985), άρθρο 34.

 

7. Τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

8. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Το νόμο 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και το νόμο 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

10. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Το νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 11779/11205/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων καθώς και την υπ' αριθμόν Φ.39/1985/7-4-2015 απόφαση ανασυγκρότησης αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Φ.39/2209/2015, Φ.39/4541/2015 και 7541/515/2016 αποφάσεις του ιδίου.

 

13. Το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31, 32 και 33, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

14. Το από [ΒΔ] 02-05-1959 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 85/Α/1959) με το οποίο εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλης και τροποποιήθηκε με το από [ΒΔ] 30-12-1961 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 14/Δ/1962) και την οίκοθεν 1674/ΦΤΡΟΠ/2001 (ΦΕΚ 485/Δ/2001) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας.

 

15. Τις υπ' αριθμόν 7939/2010 και 7940/2010 αποφάσεις του 19ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

16. Την υπ' αριθμόν 46/2012 πράξης της 16ης/ 19-10-2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γαλατσίου.

 

17. Τις υπ' αριθμόν 344/2012 της υπ' αριθμόν 19ης/ 25-10-2012 συνεδρίασης, 399/2012 της υπ' αριθμόν 26η/20-12-2012 συνεδρίασης και 483/2016 της υπ' αριθμόν 33ης/14-12-2016 συνεδρίασης, πράξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου.

 

22. Την από 21-09-2017 (Πρακτικό 9ο, Θέμα 5ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 

23. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου, όπως συμπληρώθηκε.

 

Και επειδή:

 

Α. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Γαλατσίου, στην υπ' αριθμόν 16η/19-10-2012 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα με την υπ' αριθμόν 46/2012 πράξη της, την Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 26/Τ99, μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Απείρανθου.

 

Β. Ο Δήμος Γαλατσίου, με την υπ' αριθμόν 344/2012 απόφαση, της υπ' αριθμόν 19η/25-10 -2012 συνεδρίασης, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την Άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 26/τ.99, μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Απείρανθου, με την έγκριση πεζοδρόμου πλάτους 2 m και τον χαρακτηρισμό του υπολοίπου τμήματος ως χώρου πρασίνου, όπως φαίνεται με στοιχεία από ΑΒΓΔΕΖ στο από Σεπτέμβριο 2012 Τοπογραφικό Διάγραμμα.

 

Κατά της απόφασης αυτής, η οποία αναρτήθηκε, δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νόμιμα, υποβλήθηκαν ενστάσεις οι οποίες εκδικάστηκαν στην υπ' αριθμόν 33η/14-12-2016 συνεδρίαση, με την 483/2016 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου Γαλατσίου.

 

Στην υπ' αριθμόν 33η/14-12-2016 συνεδρίασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Γαλατσίου αποφάσισε ομόφωνα με την υπ' αριθμόν 483/2016 πράξη του, την: Επικαιροποίηση των με αριθμό 344/2012 και 399/2012 αποφάσεων σχετικά με την άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 26/Τ99 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

Γ. Το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής με την υπ' αριθμόν 4572/29-06-2017 Εισήγηση του, εισηγήθηκε προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, σε εκτέλεση των υπ' αριθμόν 7939/2010 και 7940/2010 αποφάσεων του 19ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, την έγκριση της άρσης και επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 26/Τ99, μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Απειράνθου του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι από τα στοιχεία του φακέλου συντρέχουν οι, εκ της νομοθεσίας, προϋποθέσεις:

 

α. Η ύπαρξη σοβαρής πολεοδομικής ανάγκης διατήρησης του κοινόχρηστου χώρου.

 

β. Η εξασφάλιση άμεσης αποζημίωσης των δικαιούχων.

 

γ. Η τήρηση από το Δήμο Γαλατσίου, της κατά νόμο διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, όπως ισχύει σήμερα.

 

Δ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την από 21-09-2017 (Πρακτικό 9ο, Θέμα 5ο) απόφασή του, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της άρσης και επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 26/Τ99, μεταξύ των οδών Πλάτωνος και Απειράνθου του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Ε. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη τροποποίηση, δεν ευρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) καθώς και την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29829/2012 Εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: Β4ΛΔ0ΛΔ2), εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε στις ιδιοκτησίες φερομένων ιδιοκτητών Ελένης Βραχνού και Πέτρου Ρεμούνδου, στο οικοδομικό τετράγωνο 26/Τ99 της Πολεοδομικής Ενότητας 3 του Δήμου Γαλατσίου, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1674/ΦΤΡΟΠ/2001 (ΦΕΚ 485/Δ/2001) απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής, σε εκτέλεση των υπ' αριθμόν 7939/2010 και 7940/2010 αποφάσεων του 19ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

2. Την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία αυτή, με τον χαρακτηρισμό της σε πεζόδρομο πλάτους 2 m και χώρο κοινόχρηστου πρασίνου, όπως είχε επιβληθεί με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 1674/ΦΤΡΟΠ/2001 (ΦΕΚ 485/Δ/2001) απόφαση και κατ' αποδοχή των υπ' αριθμών 344/2012, 399/2012 και 483/2016 πράξεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαλατσίου, όπως η παραπάνω ρύθμιση φαίνεται στο διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση.

 

3. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

5. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ, αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

a.209520.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 30-10-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.