Απόφαση 246246/17

Απόφαση 246246/2017: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο επί του οικοδομικού τετραγώνου 56 της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας φερόμενης ιδιοκτήτριας Αιμιλίας Αποστόλου, σε εκτέλεση της με αριθμό 6935/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 246246/2017: Άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο επί του οικοδομικού τετραγώνου 56 της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας φερόμενης ιδιοκτήτριας Αιμιλίας Αποστόλου, σε εκτέλεση της με αριθμό 6935/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, (ΦΕΚ 58/ΑΑΠ/2017), 22-03-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 438/22-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016) για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 35412/2873/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

14. Την υπ' αριθμόν 15939/240/1988 απόφαση Νομάρχη από 13-07-1988 (ΦΕΚ 626/Δ/1988) και τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτής (ΦΕΚ 160/Δ/1990), (ΦΕΚ 58/Δ/2001) και (ΦΕΚ 524/ΑΑΠ/2009)).

 

15. Τη με αριθμό 6935/2012 απόφαση του 25ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

 

16. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 32408/20-07-2012 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με το οποίο διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής η παραπάνω δικαστική απόφαση.

 

17. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 112155/09-08-2012 έγγραφο της Υπηρεσίας προς την ενδιαφερόμενη Αιμιλία Αποστόλου, με κοινοποίηση στο Δήμο Ελευσίνας, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Δήμο η δικαστική απόφαση και δόθηκαν οδηγίες για τη διαδικασία άρσης απαλλοτρίωσης σύμφωνα με το νόμο 4067/2012.

 

18. Τα με αριθμό πρωτοκόλλου 22375/06-08-2013, 23083/13-08-2013, 27669/11-03-2014, 11297/22-09-2014, και 3550/31-05-2016 έγγραφα του Δήμου Ελευσίνας.

 

19. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 158468/20-09-2013, 162137/05-05-2014, 55474/21-07-2014 και 250834/2015 έγγραφα της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

 

20. Οι με αριθμό 7/2013 και 61/2014 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας.

 

21. Η με αριθμό πρωτοκόλλου 188894/2014/18-10-2015 Εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 26554/11-12-2015 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ελευσίνας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με το οποίο κατατέθηκε τοπογραφικό διάγραμμα με πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

23. Το με αριθμό 10 πρακτικό Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (θέμα 4°) της Συνεδρίασης της 11-12-2015 το οποίο απορρίφθηκε η εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και έγινε δεκτή η υποβληθείσα στη συνεδρίαση πρόταση του Δήμου Ελευσίνας για άρση, επανεπιβολή και συνολική ρύθμιση στα οικοδομικά τετράγωνα 56 και 38 σύμφωνα με το από Δεκέμβριο του 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του Τ.Υ.Δ.Ε. Δήμου Ελευσίνας.

 

24. Τη με αριθμό 47/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας, με την οποία ομόφωνα αποφασίστηκε να γίνει δεκτή η 59/2015 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

 

25. Η ορθή επανάληψη του υπ' αριθμόν 10 πρακτικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (θέμα 4ο) της Συνεδρίασης της 11-12-2015, η οποία διαβιβάστηκε στην Περιφέρεια Αττικής με το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 59/18-12-2016 έγγραφο του Συμβουλίου.

 

26. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

και επειδή:

 

(1) Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με την με αριθμό 6935/2012 απόφασή του αναγνώρισε την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με την 15939/240/1988 απόφαση Νομάρχη Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 626/Δ/1988) στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αιμιλίας Αποστόλου, επί του οικοδομικού τετραγώνου 56 της περιοχής Μαγούλα του Δήμου Ελευσίνας και ανέπεμψε την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να άρει την παραπάνω ρυμοτομική απαλλοτρίωση με τροποποίηση του οικείου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως της Μαγούλας Αττικής στο οικοδομικό τετράγωνο 56.

 

(2) Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί αίτημα άρσης απαλλοτρίωσης από τη φερόμενη ιδιοκτήτρια στην Υπηρεσία, εντούτοις η Αιμιλία Αποστόλου προσέφυγε στο Τριμελές Συμβούλιο του νόμου 3068/2002 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσης της Διοίκησης στη με αριθμό 6935/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

(3) Η ευρύτερη πολεοδομική ρύθμιση στα οικοδομικά τετράγωνα 38 και 56 της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας Δήμου Ελευσίνας, η οποία προτείνεται με την υπ' αριθμόν 47/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ελευσίνας και η οποία έγινε δεκτή με το με αριθμό 10 πρακτικό Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (θέμα 4ο) της Συνεδρίασης της 11-12-2015, αποτελεί αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 6935/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και συνεκτιμώντας τα μορφολογικά χαρακτηριστικά του υπόψη ευρύτερου χώρου στον οποίο εντάσσεται το συγκεκριμένο ακίνητο, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με την 15939/240/1988 απόφαση Νομάρχη Δυτικής Αττικής (ΦΕΚ 626/Δ/1988) σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Αιμιλίας Αποστόλου, η οποία βρίσκεται επί του οικοδομικού τετραγώνου 56 της περιοχής Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας, όπως αυτή έχει τεθεί επί του αποσπάσματος του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ύστερα από συσχέτιση με το τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από το Δήμο Ελευσίνας, με στοιχεία Α'Β'ΓΔΆ', σε συμμόρφωση με τη με αριθμό 6935/2012 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, θέτοντας τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης που ισχύουν για την εν λόγω ιδιοκτησία είναι της εκτός σχεδίου δόμησης.

 

3. Η εκ νέου πολεοδομική αντιμετώπιση της ιδιοκτησίας, μετά και το με αριθμό 10 πρακτικό Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Θέμα 4ο) της Συνεδρίασης της 11-12-2015, θα γίνει με την αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της Απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια), μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση και το συνοδεύον αυτή τοπογραφικό διάγραμμα να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.246246.17

 

Αθήνα, 14-03-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.