Απόφαση 253282/16

Απόφαση 253282/4656/2016: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βέλου στα οικοδομικά τετράγωνα 21-31 και 44-45 σε εφαρμογή της 52/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 253282/4656/2016: Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Βέλου στα οικοδομικά τετράγωνα 21-31 και 44-45 σε εφαρμογή της 52/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, (ΦΕΚ 315/ΑΑΠ/2016), 30-12-2016.

 

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως αυτός τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 131/2010 (ΦΕΚ 224/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

4. Τα άρθρα 18 και 19 του από 03-04-1929 προεδρικού διατάγματος περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρηθέντων εν ισχύ.

 

5. Το από 07-05-1936 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 205/Α/1936) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα περί εκτελέσεως της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόμου 5269/1931.

 

6. Το νομοθετικό διάταγμα 690/1948 (ΦΕΚ 133/Α/1948) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

7. Τον αναγκαστικό νόμο 625/1968 περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως των γενικών περί σχεδίων πόλεως διατάξεις και το νομοθετικό διάταγμα [Ν] 758/1970 περί παρατάσεως της προθεσμίας της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του αναγκαστικού νόμου 625/1968 (ΦΕΚ 283/Α/1970).

 

8. Τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 797/1971 περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους και τις λοιπές σχετικές αυτού διατάξεις όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και ειδικότερα το άρθρο 24.

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως ισχύει σήμερα και των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων

 

11. Το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

12. Την εγκύκλιο 1/1961 καθώς και το τεύχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκύκλιος 55/1988 οδηγίες και προδιαγραφές για τροποποιήσεις και επεκτάσεις σχεδίων πόλεως

 

13. Την εγκύκλιο 18/2003 Αρμοδιότητες Πολεοδομικού Σχεδιασμού, όπως και την εγκύκλιο 6/2006 Άσκηση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

 

14. Το άρθρο 11 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003).

 

15. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων.

 

16. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

17. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

18. Το από 22-04-1929 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 118/Α/1929) Περί εγκρίσεως ρυμοτομικού σχεδίου του χωρίου Βέλο (Κορινθίας).

 

19. Η υπ' αριθμόν 6879/1979 (ΦΕΚ 690/Δ/1979) απόφαση Νομάρχη Κορινθίας Περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου κωμοπόλεως Βέλου νομού Κορινθίας.

 

20. Η υπ' αριθμόν 7132/1980 απόφαση Νομάρχη Κορινθίας (ΦΕΚ 37/Δ/1981) Περί τροποποιήσεως ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητος Βέλου Νομού Κορινθίας

 

21. Η υπ' αριθμόν 1658/1985 (ΦΕΚ 160/Δ/1985) Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Βέλου (νομού Κορινθίας).

 

22. Η υπ' αριθμόν 1656/1985 (ΦΕΚ 161/Δ/1985) Αναγνώριση της ιδιωτικής ανώνυμης παρόδου στα οικοδομικά τετράγωνα 32 και 33 ότι υπάρχει πριν από το έτος 1923 στην Κοινότητα Βέλου νόμου Κορινθίας.

 

23. Την απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου με αριθμό πρωτοκόλλου 298/2009 (ΦΕΚ 116/ΑΑΠ/2009) που αφορά την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Βέλου Νομού Κορινθίας.

 

24. Την απόφαση 52/2011 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου και το γεγονός ότι η Διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται στις αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων.

 

25. Την από 31-10-2013 αίτηση του Γεωργίου Γαλανόπουλου του Ιωάννη προς το Δήμο Βέλου - Βόχας που μας κοινοποιήθηκε στις 25-11-2013 με την οποία αιτούνταν την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή της 52/2011 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.

 

26. Την από 13-10-2014 αίτηση του Γεωργίου Γαλανόπουλου προς το Τμήμα Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου που συνοδεύονταν από σχετικό φάκελο δικαιολογητικών και πρόταση τροποποίησης σχεδίου σε εφαρμογή της παραπάνω δικαστικής απόφασης.

 

27. Το με αριθμό 27430/21-04-2011 πληρεξούσιο συμβολαιογράφου Ιωάννη Καλαχάνη.

 

28. Τους τίτλους ιδιοκτησίας με αριθμούς 7301/09-11-2005 δωρεά εν ζωή της Συμβολαιογράφου Θεοδώρας Κοταλακίδου - Μπαλάσκα (το οποίο έχει μεταγραφεί στον τόμο 535 με αριθμό 136 στις 22-11-2005) και 30776/22-07-1992 συμβόλαιο πώλησης συμβολαιογράφου Παναγιώτη Παύλου Παναγόπουλου (το οποίο έχει μεταγραφεί στον τόμο 424 με αριθμό 379 στις 27-07-1992) και τα πιστοποιητικά Υποθηκοφυλακείου που τα συνοδεύουν σε συνδυασμό με την από 27-07-2015 αίτηση του Γεωργίου Γαλανόπουλου και τα συνημμένα της

 

29. Το τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συντάχθηκε από τον Κ. Πατιλοκωστόπουλο Τοπογράφο Μηχανικό το Μάιο του 2014 που ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Κορινθίων στις 28-08-2014 και απεικονίζει την προτεινόμενη τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Βέλου του Δήμου Βέλου Βόχας.

 

30. Το έγγραφο μας με αριθμό πρωτοκόλλου 76771/17-11-2014.

 

31. Τα έγγραφα με αριθμούς πρωτοκόλλου 19074/01-12-2014, 20885/22-12-2015, 12250/23-07-2015 του Τμήματος Μελετών και Επίβλεψης Τεχνικών Έργων του Δήμου Βέλου Βόχας.

 

32. Η εισήγηση της Προϊστάμενης Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού με αριθμό πρωτοκόλλου 91887/14/28-08-2015 προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας η οποία διαβιβάστηκε με συνημμένο φάκελο με το έγγραφο μας με αριθμό πρωτοκόλλου 98064/36413/28-08-2015.

 

33. Το έγγραφο μας με αριθμό πρωτοκόλλου 97183/36051/28-08-2015.

 

34. Η από 24-09-2015 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 του Ιωάννη Γαλανόπουλου.

 

35. Την απόφαση 156/25-09-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλου - Βόχας και την απόφαση 162/19-10-2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέλου - Βόχας

 

36. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 99/27-11-2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ' αριθμόν 23/30-10-2015 πρακτικό με το οποίο αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος της τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Βέλου προκειμένου να προσκομισθούν από την πλευρά του Δήμου επιπρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης της πρόθεσης του να αποζημιώσει τον ιδιοκτήτη.

 

37. Το έγγραφο μας με αριθμό πρωτοκόλλου 154458/57217/14-12-2015.

 

38. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 184,183/ΠΕ/18-02-2016 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το υπ' αριθμόν 32/18-12-2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) πρακτικό με το οποίο ομόφωνα γνωμοδότησε να δοθεί τρίμηνη προθεσμία στο Δήμο Βέλου Βόχας για να ολοκληρώσει την αποζημίωση των δικαιούχων μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας, γνωμοδοτεί υπέρ του αποχαρακτηρισμού του ακινήτου από κοινόχρηστο.

 

39. Την από 28-06-2016 Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 του Ιωάννη Γαλανόπουλου.

 

40. Το έγγραφο μας με αριθμό πρωτοκόλλου 51170/942/17-08-2016 με το οποίο διαβιβάστηκε το διάγραμμα της τροποποίησης του Ρυμοτομικού σχεδίου σε εφαρμογή της δικαστικής απόφασης 52/2011 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη δημοσιότητα πριν την έκδοση σχετικής απόφασης.

 

41. Το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 13282/22-09-2016 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Βέλου Βόχας με το οποίο μας διαβιβάστηκε το αποδεικτικό ανάρτησης του τοπογραφικού διαγράμματος και μας γνωστοποιήθηκε ότι εντός της προθεσμίας δεν είχαν υποβληθεί ενστάσεις.

 

42. Και επειδή:

 

Α) Βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα μετά την ισχύ του νόμου 4315/2014 σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Διοίκηση οφείλει να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις, η Υπηρεσία μας αν και διαφωνεί με την απομείωση των κοινοχρήστων χώρων των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων οφείλει να προωθήσει τη διαδικασία θεωρώντας ότι παρήλθε άπρακτη για το Δήμο Βέλου - Βόχας η προθεσμία που ορίζεται από το παραπάνω άρθρο του νόμου 4067/2012.

 

Β) Για τις ιδιοκτησίες που γίνεται άρση της απαλλοτρίωσης σε εφαρμογή της δικαστικής απόφασης 52/2011 του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου έχει υπολογιστεί επιβολή εισφοράς γης η οποία αποδίδεται για την ίδια χρήση.

 

Γ) Το γεγονός το διάγραμμα της τροποποίησης έχει αναρτηθεί σε συνέχεια του εγγράφου της παραγράφου 40 και το ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις.

 

Δ) Η εν λόγω τροποποίηση μπορεί να θεωρηθεί σημειακή και εντοπισμένη.

 

Ε) Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποφασίζει:

 

Α. Την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Βέλου του Δήμου Βέλου Βόχας και συγκεκριμένα:

 

Α1. Τον αποχαρακτηρισμό του ρυμοτομούμενου τμήματος που περιγράφεται με στοιχεία α, Α1, γ, β, δ, ε, α ιδιοκτησίας Γεωργίου Γαλανόπουλου και βρίσκεται ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 21 και 31 και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο, με την κατάργηση τμήματος της οικοδομικής γραμμής που περιγράφεται με τις κορυφές β - γ του οικοδομικού τετραγώνου 21 και α -  Α1 του οικοδομικού τετραγώνου 31 και τον καθορισμό νέας οικοδομικής γραμμής γ - Α1 (κόκκινη γραμμή). Με την νέα οικοδομική γραμμή ενοποιούνται τα οικοδομικά τετράγωνα 21 και 31. Το όριο της ιδιοκτησίας α - ε - δ - β. προς τον προβλεπόμενο κοινόχρηστο δρόμο πλάτους 8 m προτείνεται σαν γραμμή ιδιοκτησίας (μπλε γραμμή). Το τμήμα της ιδιοκτησίας που περιγράφεται με στοιχεία Α3 - ε - δ - β - Α3 εμβαδού 47,26 m2 αποδίδεται ως εισφορά σε γη.

 

Α2. Τον αποχαρακτηρισμό του ρυμοτομούμενου τμήματος που περιγράφεται με στοιχεία Β1 - Β2 - ζ - η - Β1 ιδιοκτησίας Γεωργίου Γαλανόπουλου και βρίσκεται ανάμεσα στα οικοδομικά τετράγωνα 44 και 45 και τη μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο, με την κατάργηση τμήματος της οικοδομικής γραμμής που περιγράφεται με τις κορυφές Β2 - ζ του οικοδομικού τετραγώνου 44 και Β1 - η του οικοδομικού τετραγώνου 45 και τον καθορισμό νέας οικοδομικής γραμμής Β1 - Β2 (κόκκινη γραμμή). Με την νέα οικοδομική γραμμή ενοποιούνται τα οικοδομικά τετράγωνα 44 και 45. Το όριο της ιδιοκτησίας η - ζ προς τον προβλεπόμενο κοινόχρηστο δρόμο πλάτους 8 m προτείνεται σαν γραμμή ιδιοκτησίας (μπλε γραμμή). Το τμήμα της ιδιοκτησίας που περιγράφεται με στοιχεία Β3 - Β4 - η - ζ. εμβαδού 5,40 m2 αποδίδεται ως εισφορά σε γη.

 

Α3. Την τροποποίηση της απόφασης Νομάρχη Κορινθίας 6879/1979 (ΦΕΚ 690/Δ/1979) και συγκεκριμένα την παράγραφο 10 αυτού απέναντι από τα οικοδομικά τετράγωνα 33 και του ενοποιημένου οικοδομικού τετραγώνου 44 και 45, δηλαδή δημιουργία του ευθύγραμμου τμήματος θ - ι σε οικοδομική γραμμή.

 

Β. Για τα γεωτεμάχια στα οποία έγινε άρση απαλλοτρίωσης με την παρούσα ισχύουν οι όροι δόμησης που ισχύουν στα οικοδομικά τετράγωνα στα οποία ανήκουν.

 

a.253282.16

 

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Τρίπολη, 12-12-2016

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.