Απόφαση 262042/17

Απόφαση 262042/983/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο 153Α στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 21 Ιουνίου, Διονύσου, Αγίου Δημητρίου και Γρεβενών (Μύλοι Σαμαρά), της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς, του Δήμου Κιλκίς, σε συμμόρφωση της με αριθμό 5465/1995 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 262042/983/2017: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου για τον αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο 153Α στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 21 Ιουνίου, Διονύσου, Αγίου Δημητρίου και Γρεβενών (Μύλοι Σαμαρά), της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς, του Δήμου Κιλκίς, σε συμμόρφωση της με αριθμό 5465/1995 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, (ΦΕΚ 201/ΑΑΠ/2017), 12-09-2017.

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152, 153, 154, 160 και 243 του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, (ΦΕΚ 580/Δ/1999), όπως ισχύουν.

 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 186, 283 και 286 του νόμου 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 9752/2014 (03-06-2014) απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης για την επικύρωση της εκλογής Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την περίοδο 01-09-2014 έως 31-08-2019.

 

5. Το από 27-08-2014 πρακτικό ορκωμοσίας των ανωτέρω.

 

6. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/1827/2016 (ΦΕΚ 321/ΥΟΔΔ/2016) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί ορισμού Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης τους.

 

7. Το προεδρικό διάταγμα 133/2010 Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 226/Α/2010)) όπως αυτό τροποποιήθηκε με την με αριθμό 81320/77909/2016 (ΦΕΚ 4302/Β/2016) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

8. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/82/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Τοποθέτηση Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν ΓΠΚΜ/94/2017 (Ορθή επανάληψη 30-01-2017) απόφαση Περιφερειάρχη Ορισμός Προϊσταμένων και Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

10. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 8895/49/2017 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Προγραμματισμού και Υποδομών για την τοποθέτηση Υπαλλήλων των Οργανικών Μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

11. Τη με αριθμό οίκοθεν 30149/387/2017 (ΦΕΚ 390/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες, και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή διορθώθηκε και ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 912/Β/2017).

 

12. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΓΠΚΜ/642/2017 (ΦΕΚ 102/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, περί παράτασης θητείας Αντιπεριφερειαρχών και ανάθεσης τομέων ευθύνης σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

13. Την με αριθμό πρωτοκόλλου οίκοθεν 222426/3621/2017 (ΦΕΚ 2101/Β/2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών Με Εντολή Αντιπεριφερειάρχη ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών καθώς και στον Προϊστάμενο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΚΜ) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

14. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/2011) Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις.

 

15. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 62 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014).

 

16. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

17. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

18. Το από [ΠΔ] 11-06-1930 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 209/Α/1930) Περί αναθεωρήσεως του σχεδίου συνοικισμού Κιλκίς με το οποίο η επίδικη ιδιοκτησία χαρακτηρίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος.

 

19. Το από [ΠΔ] 02-11-1977 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 444/Α/1977) Περί τροποποιήσεως του από [ΒΔ] 09-04-1964 βασιλικού διατάγματος περί καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων και περί ύψους οικοδομών και μέγιστου αριθμού ορόφων του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλεως Κιλκίς ως τούτο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστέρως.

 

20. Το από [ΠΔ] 21-11-1978 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 664/Α/1978) Περί καθορισμού συντελεστών δομήσεως και όρων δομήσεως εις την εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Κιλκίς.

 

21. Το από 17-06-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 167/Δ/1989) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης του οικισμού Κιλκίς (νομού Κιλκίς) και τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου δήμου στα όρια σύνδεσης.

 

22. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 12245/2008 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 13/ΑΑΠ/2009) Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Κιλκίς νομού Κιλκίς, από το οποίο προβλέπεται το οικοδομικό τετράγωνο των Μύλων Σαμαρά ως πάρκο πολεοδομικής ενότητας, εντός του οποίου χωροθετείται μία μονάδα δημοτικού σχολείου, προκειμένου να καλυφθεί μέρος των αναγκών σε χώρους εκπαίδευσης της Πολεοδομικής Ενότητας 1 καθώς και μικρή μονάδα αθλητισμού. Στην Πολεοδομική Ενότητα 1 διατηρούνται οι χαρακτηρισμένοι χώροι κέντρου πόλης και τοπικού κέντρου, ενώ επιπλέον προβλέπεται ο χαρακτηρισμός μιας μικρής ζώνης στα μέτωπα των οικοδομικών τετραγώνων που βρίσκονται περιμετρικά του οικοδομικού τετραγώνου το οποίο προορίζεται για την ανέγερση του νέου νομαρχιακού μεγάρου, ως τοπικό κέντρο. Επιπλέον διατηρείται η γενική κατοικία ως κύρια χρήση στις περιοχές εντός του υφισταμένου ορίου του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης.

 

23. Την με αριθμό 5465/1995 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία αποφασίστηκε η άρση της δέσμευσης δύο ακινήτων ιδιοκτησίας των Αλεξάνδρα Σαμαρά, Σοφία Σαμαρά, Πανταζής Σαμαράς κ.λ.π. (Μύλοι Σαμαρά), λόγω παρέλευσης χρονικού διαστήματος που υπερβαίνει το εύλογο όριο, εντός του οποίου είναι ανεκτή από το Σύνταγμα η δέσμευση της ιδιοκτησίας των αιτούντων.

 

24. Το γεγονός ότι μετά από την έκδοση της με αριθμό 5465/1995 Απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας το ιδιοκτησιακό καθεστώς άλλαξε, καθώς έλαβαν χώρα διάφορες αγοραπωλησίες, μεταξύ των οποίων και η αγορά ποσοστού 31,771% εξ αδιαιρέτου του με αριθμό 705 ακινήτου από το Δήμο Κιλκίς, με το με αριθμό 11292/2004 συμβόλαιο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία αθλητικών και άλλων κοινωφελών εγκαταστάσεων.

 

25. Την από 24-09-2010 (πρακτικό 4) πράξη του Συμβουλίου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων νομού Κιλκίς με την οποία αυτό γνωμοδότησε ομόφωνα σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 4592/24-09-2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς για τον αποχαρακτηρισμό της επίδικης ιδιοκτησίας από κοινόχρηστο χώρο και τον χαρακτηρισμό του σε απλά δομήσιμο.

 

26. Την με αριθμό 368/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς με την οποία αυτό αποφασίζει κατά πλειοψηφία ότι συναινεί στην άρση της απαλλοτρίωσης των οικοπέδων με αριθμό 704 και 705 στο οικοδομικό τετράγωνο 153Α πόλεως Κιλκίς (Μύλοι Σαμαρά).

 

27. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κιλκίς τήρησε εν μέρει τη διαδικασία δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), καθώς δεν έγιναν ατομικές επιδόσεις στους άμεσα και έμμεσα θιγόμενους ιδιοκτήτες.

 

28. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 16214/12-03-2012 βεβαίωση του Δημάρχου Κιλκίς.

 

29. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες συνοδεύονταν από όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου που ζητήθηκαν και προβλέπονται από το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012.

 

30. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 33813/12-07-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και το με αριθμό πρωτοκόλλου 1218/03-10-2013 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

 

31. Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει σήμερα με την παράγραφο 7 του άρθρου 1 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης προς συμμόρφωση δικαστικής απόφασης, η οποία εκδόθηκε πριν την ισχύ του νόμου 3212/2003 δεν επιβάλλεται η ανωτέρω εισφορά σε γη.

 

32. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 527620/12837/29-12-2014 αίτηση των ενδιαφερομένων για την υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

33. Τις με αριθμό 232/2014 και 236/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκίς, με τις οποίες παραπέμπεται η λήψη απόφασης από το νέο Δημοτικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 18-05-2014 και την επαναληπτική εκλογή της 25-05-2014, λόγω της μεγάλης σημασίας που έχει για την πόλη του Κιλκίς.

 

34. Τις από 12-03-2015 και 25-02-2015 εισηγήσεις του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς για τον αποχαρακτηρισμό της επίδικης ιδιοκτησίας και την δημιουργία ενός νέου οικοδομικού τετραγώνου που περιβάλλεται από κοινόχρηστους χώρους, με τους αυτούς όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή και χρήση γης αυτή της γενικής κατοικίας.

 

35. Το με αριθμό 3/2015 πρακτικό (πράξη 16η) της από 30-04-2015 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, το με αριθμό 1/2016 πρακτικού (πράξη 3η) της από 23-06-2016 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, το με αριθμό 2/2016 πρακτικό (πράξη 7η) της από 21-07-2016 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με τις οποίες αυτό γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά ως προς τις εισηγήσεις του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποχαρακτηρίζοντας τα με αριθμό 704 και 705 οικόπεδα από κοινόχρηστο χώρο σε απλό δομήσιμο χώρο χωρίς την περαιτέρω επιβολή κοινόχρηστων χώρων και χρήση γης αυτή των κεντρικών λειτουργιών πόλης.

 

36. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κιλκίς δεν τήρησε εκ νέου τη διαδικασία δημοσιοποίησης του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) εντός της προθεσμίας των 45 ημερών (όπως ορίζεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του νόμου 3212/2003) και όχι μεγαλύτερης των 2 μηνών (όπως ορίζεται από το άρθρο 77 του νόμου 3463/2006) και δεν γνωμοδότησε εκ νέου με απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου.

 

37. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997) σύμφωνα με τις οποίες οι κατευθύνσεις και ειδικότερα οι χρήσεις γης, που καθορίζονται από Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, τα οποία εγκρίθηκαν μετά την δημοσίευση του νόμου αυτού είναι δεσμευτικές για τη Διοίκηση.

 

38. Την παράγραφο 4)γ του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) και την εγκύκλιο 18/2003 σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι οι πολεοδομικές ρυθμίσεις, που προβλέπονται σε τροποποιήσεις των εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων δεν πρέπει να είναι αντίθετες με τις διατάξεις και κατευθύνσεις των εγκεκριμένων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων.

 

39. Την εγκύκλιο 6/2006 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας περί άσκησης αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού, σύμφωνα με τις οποίες η τροποποίηση σχεδίου πόλεως είναι, κατ' αρχήν, όλως εντοπισμένη, όταν αφορά είτε ένα ακίνητο είτε μικρό αριθμό γειτονικών ακινήτων, έστω και εάν αυτά ευρίσκονται σε διαφορετικά οικοδομικά τετράγωνα. Ακόμα, όμως και αν η τροποποίηση του σχεδίου πόλεως αφορά ένα ακίνητο και περιορίζεται σε ένα οικοδομικό τετράγωνο, δεν θεωρείται εντετοπισμένη για τον καθορισμό του αρμόδιου για την έγκριση της οργάνου, εφόσον με τα δεδομένα της περιοχής συνιστά πολεοδομική παρέμβαση με ευρύτερες επιπτώσεις στην πολεοδομική οργάνωση του Δήμου. Συνεπώς, τέτοιας σημασίας και εκτάσεως επεμβάσεις στο σχέδιο πόλεως δεν επιτρέπεται να ανατίθεται σε άλλα όργανα πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας και μόνο με προεδρικό διάταγμα είναι δυνατή η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου (ΣτΕ 3661/2005, ΣτΕ 2672/2007, ΣτΕ 963/2007, ΣτΕ 297/2012, ΣτΕ 289/2009 κ.α.).

 

40. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 368349/7445/12-10-2016 έγγραφο του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο διατυπώνεται η άποψη ότι ο εν λόγω αποχαρακτηρισμός αποτελεί σημαντική πολεοδομική παρέμβαση στον συγκεκριμένο οικιστικό σύνολο, ήτοι την πόλη του Κιλκίς, δεν συνιστά εντοπισμένη τροποποίηση και η έγκριση της, πρέπει να γίνει με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος και διαβιβάζεται ο φάκελο της υπόθεσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

 

41. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 49986/15-12-2016 έγγραφο του Θ. Ψυχογιού, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το οποίο επιστρέφεται ο φάκελος της υπόθεσης για την έκδοση απόφασης Περιφερειάρχη, στο οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων:

 

{...Με το (3) σχετικό (ήτοι το με αριθμό πρωτοκόλλου 33813/12-07-2013 έγγραφο- απάντηση επί ερωτημάτων αναφορικά με επιβολή εισφοράς σε γη και υποχρέωση γνωμοδότησης Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, της Μάρθας Κρητικού, Διευθύντριας της Διεύθυνσης Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) η Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου διατυπώνει την άποψη μεταξύ άλλων ότι, για την προτεινόμενη ρύθμιση απαιτείται απόφαση Περιφερειάρχη. Άποψη της Υπηρεσίας είναι ότι η εν θέματι ρύθμιση είναι όλως εντοπισμένη και σημειακή και δεν απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος ... Ως εκ τούτου σας επιστρέφουμε τον φάκελο για την έκδοση απόφασης Περιφερειάρχη ...}

 

42. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την άποψη της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που διατυπώνεται στο με αριθμό πρωτοκόλλου 49986/15-12-2016 έγγραφο της, το νέο ΟΤ 153Α που δημιουργείται από την ενοποίηση των οικοδομικών τετραγώνων 218, 219 και 153Α δεν μπορεί να προταθεί ως χώρος με χρήση Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης, αλλά να καθορισθεί ως χρήση η Γενική Κατοικία σύμφωνα με την ισχύουσα χρήση στα οικοδομικά τετράγωνα 218 και 219 με τα οποία ενοποιείται.

 

43. Το με αριθμό 3/2017 πρακτικό της από 27-04-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και το με αριθμό

 

4/2017 πρακτικό (πράξη 8η) της από 25-05-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς με το οποίο αυτό γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία διαφοροποιούμενο τόσο από την από 23-02-2017 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσο και από το με αριθμό πρωτοκόλλου 49986/15-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καθορίζει ως χρήση γης για τα ακίνητα που αποχαρακτηρίζονται αυτή των Κεντρικών Λειτουργιών Πόλης.

 

44. Το με αριθμό πρωτοκόλλου ΣΥΠΟΘΑ 19/25-05-2017 έγγραφο του Δήμου Κιλκίς, το οποίο υποβλήθηκε στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και μνημονεύεται στο με αριθμό 4/2017 πρακτικό (πράξη 8η) της από 25-05-2017 συνεδρίασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με το οποίο ο Δήμος Κιλκίς εκφράζει την βούληση και την επιθυμία στο επίμαχο οικοδομικό τετράγωνο να καθορισθεί χρήση γης αυτή του Πολεοδομικού Κέντρου- Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης καθότι με τον καθορισμό αυτό δεν περιορίζεται η οποιαδήποτε πιθανή χρήση του χώρου από τον Δήμο Κιλκίς.

 

45. Τη διαπίστωση ότι δεν συντρέχουν αθροιστικά οι δύο προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 4067/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) και επομένως την υποχρεωτική τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με τον αποχαρακτηρισμό κοινόχρηστου χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο 153Α στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 21ης Ιουνίου, Διονύσου, Αγίου Δημητρίου και Γρεβενών (Μύλοι Σαμαρά), της Δημοτικής Ενότητας Κιλκίς, του Δήμου Κιλκίς, σε συμμόρφωση της με αριθμό 5465/1995 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

46. Την παράγραφος 2 του άρθρου 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία:

 

{... Η γνωμοδότηση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου είναι μόνο συμβουλευτική και η αρμόδια αρχή μπορεί σε κάθε περίπτωση μετά τη σύμφωνα γνώμη του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος να απορρίπτει ή και να τροποποιεί τα σχέδιο που προτείνονται από τα δημοτικά συμβούλια.}

 

47. Την εγκύκλιο 55/1988 (Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) στην οποία αναφέρεται ότι:

 

{Μετά την έκδοση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος και σε περίπτωση που αυτό α) εγκρίνει την θετική εισήγηση της υπηρεσίας για την πολεοδομική επέμβαση και β) συμφωνεί με την πρόταση του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης εάν η εισήγηση της υπηρεσίας είναι απορριπτική πρέπει να συνταχθεί διοικητική πράξη (προεδρικό διάταγμα, Υπουργική ή Νομαρχιακή απόφαση) εγκρίσεως της πολεοδομικής επέμβασης (έγκριση τροποποίησης ή αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου).}

 

48. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014, σύμφωνα με την οποία οι τροποποιήσεις ρυμοτομικών σχεδίων δεν πρέπει να επιφέρουν μείωση της συνολικής επιφάνειας κοινόχρηστων χώρων, ούτε των αναγκαίων κοινωφελών χώρων σύμφωνα με γενικά πλαίσια χρήσεων γης (ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ), επιτρέπεται όμως η μείωση αυτή όταν η τροποποίηση γίνεται λόγω άρσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων, με τις οποίες ακυρώνεται η άρνηση της Διοίκησης να άρει την απαλλοτρίωση.

 

49. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ 98/Α/2005), και τη διαπίστωση ότι από τις κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, αποφασίζουμε,

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

 

Η απόφαση αυτή και το ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου διαγράμματος που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Θεσσαλονίκη, 26-07-2017

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη

 

Ο Γενικός Διευθυντής Προγραμματισμού και Υποδομών

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.