Απόφαση 27648/15

Απόφαση 27648/2015: Άρση απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία φερόμενου ιδιοκτήτη Θ. Χαντζή, που βρίσκεται επί Κοινοχρήστου Χώρου επί της οδού Πηνείας στην Περιφερειακή Ενότητα Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της διοίκησης στην υπ' αριθμόν 11920/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη συγκεκριμένη θέση


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 27648/2015: Άρση απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία φερόμενου ιδιοκτήτη Θ. Χαντζή, που βρίσκεται επί Κοινοχρήστου Χώρου επί της οδού Πηνείας στην Περιφερειακή Ενότητα Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της διοίκησης στην υπ' αριθμόν 11920/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη συγκεκριμένη θέση, (ΦΕΚ 144/ΑΑΠ/2015), 02-07-2015.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3)θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 44.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 7 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 153, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011) άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 11779/11205/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στη συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

15. Τη σχετική με τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

16. Το από 28-06-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 724/Δ/1986), με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της περιοχής Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών και τα διαγράμματα που το συνοδεύουν, κλίμακας 1:1.000.

 

17. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 30731ΓΓ-2298/1990 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με την οποία κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής της περιοχής Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών και την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 28058/2444/93/1994 Απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής με θέμα: Διορθωτική πράξη της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής ΝΕΑΠΟΛΗ του Δήμου Αχαρνών.

 

18. Την υπ' αριθμόν 366/2004 απόφαση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 13/Δ/2004), με θέμα Τροποποίηση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών (νομού Αττικής).

 

19. Την υπ' αριθμόν 11920/2012 Απόφαση του 18ου τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

20. Την από 08-09-2014 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, για Άρση απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία φερόμενου ιδιοκτήτη Θ. Χαντζή, που βρίσκεται επί Κοινοχρήστου Χώρου επί της οδού Πηνείας στην Περιφερειακή Ενότητα Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της διοίκησης στην υπ' αριθμόν 11920/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη συγκεκριμένη θέση.

 

21. Το υπ' αριθμόν 7ο Πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της 31-10-2014 (7η Συνεδρίαση - Θέμα 3ο).

 

22. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της υπόθεσης και έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες και Δήμο.

 

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και επειδή:

 

1. Με τη με αριθμό 11920/2012 απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας (Τμήμα 18ο Τριμελές), ακύρωσε την παράληψη της διοίκησης ... να προβεί στην άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στις ιδιοκτησίες του προσφεύγοντος με Κ.Α. 150823, 150825, 150826, 150827, 150828, 150829, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλης της Περιφερειακής Ενότητας ΝΕΑΠΟΛΗΣ του Δήμου Αχαρνών.

 

2. Ο Δήμος Αχαρνών, με την υπ' αριθμόν 60/2014 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, σε συνέχεια της υπ' αριθμόν 30/2014 ομόφωνης απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφασίζει:

 

α) δέχεται το κατεπείγον του θέματος

 

β) την άρση απαλλοτρίωσης λόγω της δικαστικής απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για τις ιδιοκτησίες με Κ.Α. 150823-150825-150826 & 27-150828 & 29, που βρίσκονται επί της οδού Πηνείας και τη δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου 159Α μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 157-159-160-ΚΧ 1244, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Δημητρίου Μαυρίδη

 

γ) την διόρθωση του αναγραφόμενου πλάτους της οδού Πηνείας (20 m) και ορίζει σωστή την απόσταση των ρυμοτομικών γραμμών που προκύπτει από την εφαρμογή των συντεταγμένων της πράξης εφαρμογής, οι οποίες ερμηνεύουν και το Διάταγμα.

 

Η προς έγκριση τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, η οποία εμφανίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:500 του μηχανικού Δημητρίου Χ. Μαυρίδη, στη θέση των ιδιοκτησιών, για τις οποίες εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 11920/2012 Απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και συνοδεύει την παρούσα, είναι σύμφωνη με τους κανόνες της πολεοδομικής επιστήμης, καθώς μετά τη λήψη της οφειλόμενης εισφοράς αυτών, δημιουργείται ένα νέο οικοδομικό τετράγωνο, που αριθμείται ως οικοδομικό τετράγωνο 159Α, σε μη διανοιγμένο τμήμα της οδού Πηνείας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα κυκλοφορίας των οχημάτων, χωρίς να επηρεάζονται οι ισχύουσες σήμερα ρυμοτομικές γραμμές των οικοδομικών τετραγώνων 157, 159, 160 και Κ.Χ. Π244.
Τα Νέα (Ν) οικόπεδα, που έχουν αποδοθεί στον Θ. Χαντζή, με την υπ' αριθμόν 28058/244/93/1994 διορθωτική πράξη, θα πρέπει να περιέλθουν στην τράπεζα γης του Δήμου, καθόσον μετά την άρση της απαλλοτρίωσης και την έγκριση της εν λόγω τροποποίησης του σχεδίου, σε συμμόρφωση της Διοίκησης στην προαναφερθείσα δικαστική απόφαση, στη θέση των αρχικών ιδιοκτησιών του Θ. Χαντζή, δημιουργείται νέο οικοδομικό τετράγωνο και οι ιδιοκτησίες του θα δύνανται να οικοδομηθούν, μετά την κύρωση νέας πράξης εφαρμογής.

 

3. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής στο υπ' αριθμόν 7ο Πρακτικό της 31-10-2014 Συνεδρίασης (7η Συνεδρίαση - Θέμα 3ο) γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της άρσης απαλλοτρίωσης.

 

4. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη, δεν ευρίσκεται επί του Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος ΣΤ39 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) εγκρίνεται με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η άρση της απαλλοτρίωσης στη θέση των ιδιοκτησιών με Κ.Α. 150823, 150825, 150826 & 27, 150828 & 29 στην εν λόγω περιοχή σε εκτέλεση της υπ' αριθμ 11920/2012 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου της Περιφερειακής Ενότητας Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, με τη δημιουργία νέου οικοδομικού τετραγώνου, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 157 και των οικοδομικών τετραγώνων 159 και Κ.Χ. Π244, που αριθμείται ως οικοδομικό τετράγωνο 159Α, την επιβολή προκηπίου πλάτους 3 m βόρεια αυτού, πλάτους 5 m ανατολικά και δυτικά αυτού και την ταύτιση της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής νότια, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης στο νέο οικοδομικό τετράγωνο 159A, σύμφωνα με τους ισχύοντες της περιοχής.

 

3. Την απαλοιφή της αναγραφής του πλάτους ΠΛ. 20 m, που αναγράφεται, μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων 157 και 159, στο διάγραμμα, κλίμακας 1:1000, που συνοδεύει το από 28-06-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 724/Δ/1986), με το οποίο εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη της περιοχής Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών.

 

4. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης θα πρέπει να συνταχθεί Πράξη Εφαρμογής σύμφωνα με την 2813/1129/162/1993 απόφαση υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 134/Β/1993) και να περιέλθουν στην τράπεζα γης του Δήμου Αχαρνών, τα Νέα (Ν) οικόπεδα, που έχουν αποδοθεί στον Θεόδωρο Κ. Χαντζή, με την υπ' αριθμόν 28058/2444/93/1994 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με θέμα Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής της περιοχής ΝΕΑΠΟΛΗ του Δήμου ΑΧΑΡΝΩΝ, για τις ιδιοκτησίες με Κ.Α. 150823, 150825, 150826 & 27, 150828 & 29.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.27648.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 26-05-2015

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρούσα απόφαση τίθεται όπως τροποποιήθηκε με το (ΦΕΚ 179/ΑΑΠ/2015).

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.