Απόφαση 32095/20

Απόφαση 32095/2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 157, στην Πολεοδομική Ενότητα 1, Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνα


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 32095/2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 157, στην Πολεοδομική Ενότητα 1, Δημοτικής Ενότητας Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνα, (ΦΕΚ 40/Δ/2020), 03-02-2020.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011), 109290/39629/2016 (ΦΕΚ 4251/Β/2016), 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/2017) και 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β/2018) αποφάσεις.

 

3. Την υπ' αριθμόν 505910/2019 (ΦΕΚ 3411/Β/2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για ανάθεση - μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής.

 

4. Την υπ' αριθμόν 198409/16-10-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών.

 

5. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

6. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) και ειδικότερα το άρθρο 24, όπως ισχύουν.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

10. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

11. Το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό.

 

12. Το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

15. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011, για το νέο τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), άρθρα 30, 31 και 32 περί συγκρότησης και αρμοδιοτήτων των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

16. Την υπ' αριθμόν 32129/1631/2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ανασυγκρότησης των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 58421/3240/2017 (ΦΕΚ 372/ΥΟΔΔ/2017) απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

 

17. Το από 15-12-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 43/Δ/1987), περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης των πολεοδομικών ενοτήτων περιοχής δεύτερης κατοικίας της Κοινότητας Νέας Μάκρης (νομού Αττικής).

 

18. Την υπ' αριθμόν 4322/802/16-12-2002 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με την οποία κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής της πολεοδομικής μελέτης του ρυμοτομικού σχεδίου 1ης Πολεοδομικής Ενότητας του Δήμου Νέας Μάκρης.

 

19. Την υπ' αριθμόν 6334/06-05-2010 αίτηση του Θωμά Τσιμπάνου, για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 157.

 

20. Την υπ' αριθμόν 208/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Μάκρης.

 

21. Την υπ' αριθμόν 22145/2012/16-10-2012 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής.

 

22. Την από 25-04-2013 γνωμοδότηση (πρακτικό 2, συνεδρίαση 2η, θέμα 4ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

23. Τις υπ' αριθμούς 313/2017 και 98/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα.

 

24. Την υπ' αριθμόν 109429/25-09-2018 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής.

 

25. Την από 04-09-2019 γνωμοδότηση (συνεδρίαση 6η, θέμα 6ο) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

26. Τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης και επειδή:

 

1. Ο Δήμος Νέας Μάκρης, με την υπ' αριθμόν 208/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενέκρινε την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 157 της 1ης Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού, Αρμάου Ιακώβου (Μάιος 2010) και συγκεκριμένα τη δημιουργία πεζοδρόμου, στον οποίο έχει πρόσωπο η τυφλή ιδιοκτησία Θωμά Τσιμπάνου, στη θέση υφιστάμενης οδού η οποία είχε καταργηθεί από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο (ΦΕΚ 43/Δ/1987).

 

2. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Αττικής εισηγήθηκε με την υπ' αριθμόν 22145/2012/16-10-2012 εισήγηση της προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με διόρθωση του τοπογραφικού διαγράμματος που απέστειλε ο Δήμος, ως προς τις διαστάσεις του πεζοδρόμου και τα προκήπια.

 

3. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με την από 25-04-2013 γνωμοδότηση (πρακτικό 2, συνεδρίαση 2η, θέμα 4ο), γνωμοδότησε θετικά για την ανωτέρω τροποποίηση με διόρθωση του πλάτους ενός προκηπίου του πεζοδρόμου.

 

4. Ο Δήμος Μαραθώνα, σε συνέχεια του υπ' αριθμόν 66836/11-05-2017 εγγράφου της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας, προέβη στις διαδικασίες δημοσιοποίησης της παραπάνω πρότασης τροποποίησης και με τις υπ' αριθμούς 313/2017 και 98/2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, αφενός γνωμοδότησε θετικά για την εν λόγω τροποποίηση, αφετέρου απέρριψε τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν.

 

5. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με την υπ' αριθμόν 109429/25-09-2018 δεύτερη εισήγηση προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, εισηγήθηκε την απόρριψη των ενστάσεων που υποβλήθηκαν και το Συμβούλιο γνωμοδότησε σύμφωνα με την εισήγηση αυτή (συνεδρίαση 6η/04-09-2019, θέμα 6ο) και την υπ' αριθμόν 98/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαραθώνα.

 

6. Η προτεινόμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου αφορά σε όλως εντοπισμένη τροποποίηση και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), η έγκριση ή η απόρριψη της εμπίπτει στις αρμοδιότητες των Περιφερειών.

 

7. Με την προτεινόμενη τροποποίηση δεν καθίστανται άρτια οικόπεδα μη άρτια, δεν θίγονται νομίμως υφιστάμενα κτίρια, δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του Δήμου και δεν μειώνεται το ισοζύγιο των κοινοχρήστων χώρων, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 9026/31-05-2018 απόφαση του Δημάρχου, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 157, της 1ης Πολεοδομικής Ενότητας Νέας Μάκρης, Δήμου Μαραθώνα με:

 

1. Τη θεσμοθέτηση πεζοδρόμου σταθερού πλάτους 4 m στη θέση της καταργημένης από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο υφιστάμενης οδού (αδιέξοδο), η οποία φαίνεται στο διάγραμμα της κυρωμένης πράξης εφαρμογής, σε όλο το μήκος της,

 

2. την επιβολή προκηπίων πλάτους 2 m περιμετρικά του παραπάνω πεζοδρόμου, όπως φαίνεται στο διορθωμένο απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος του μηχανικού, Αρμάου Ιακώβου (Μάιος 2010), που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010, μετά τη δημοσίευσή της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μόνο για παράβαση νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και αντίγραφο του Τοπογραφικού Διαγράμματος να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.32095.20

 

Αθήνα, 15-01-2020

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.