Απόφαση 66506/20

Απόφαση 66506/2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 216 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης, με έγκριση της προτεινόμενης οδού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 66506/2020: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 216 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσίων του Δήμου Πεντέλης, με έγκριση της προτεινόμενης οδού, (ΦΕΚ 54/Δ/2020), 07-02-2020.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3 παράγραφος θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2 και άρθρο 186, κεφάλαιο ΣΤ. παράγραφος 40, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Την 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 4251/Β/2016), που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) και είχε τροποποιηθεί με την 44403/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/2011), την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και τις 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/2017) και 37419/13479/2018 (ΦΕΚ 1661/Β/2018) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

 

3. Την 505910/2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, για Ανάθεση- Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 3411/Β/2019).

 

4. Την 198409/2018 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης Προϊσταμένης στη Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών.

 

5. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

6. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 153, 154 και 160.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Το νόμο 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, για συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας της Περιφέρειας Αττικής και τη Φ39/1895/2015 (όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 07-04-2015) απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση τους, όπως τροποποιήθηκε με τις Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 7541/515/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, όπως ισχύει.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001).

 

14. Την εγκύκλιο 6/2006 της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

15. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014, Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

16. Το από [ΒΔ] 09-12-1961 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 147/Δ/1961) Περί εγκρίσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Μελισσιών (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού.

 

17. Την 87622/4991/1988 (ΦΕΚ 47/Δ/1989) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία εγκρίθηκε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Κοινότητας Μελισσιών (νομού Αττικής), το οποίο τροποποιήθηκε με τις 67782/3059/1991 (ΦΕΚ 392/Δ/1991), 65368/5903/1994 (ΦΕΚ 1219/Δ/1994) και 51987/2007 (ΦΕΚ 572/ΑΑΠ/2007), αποφάσεις.

 

18. Τη με αριθμό 213905/2018/07-06-2019 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

19. Την από 19-09-2019 Συνεδρίαση, (Πρακτικό 8ο) και γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

20. Το με αριθμό ΟΥ/1746/2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, όπου εμφαίνεται ότι στον Προϋπολογισμό έτους 2019 (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 361/2018 και ΑΔΑ: 6Λ22ΩΞ3-ΒΘΜ), υπάρχει πίστωση στον Κ.Α.Ε. 30-7111.002 Απαλλοτρίωση εδαφικής Λωρίδας εμβαδού 261,82 m2, οικοδομικό τετράγωνο 216 ποσού ύψους 12000,00€.

 

21. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της υποθέσεως.

 

Και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πεντέλης, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αποφάσισε, με τις 304/2016 και 182/2017 αποφάσεις του, την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 216.

 

2. Με τη με αριθμό 213905/2018/07-06-2019 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, η υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά για την έγκριση της τροποποίησης του σχεδίου.

 

3. Με την από 19-09-2019 συνεδρίασή του, (Πρακτικό 8ο), το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών γνωμοδότησε ομόφωνα, υπέρ της προτεινόμενης τροποποίησης, αποφασίζουμε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 216 της Δημοτικής Κοινότητας Μελισσιών του Δήμου Πεντέλης, με έγκριση της προτεινόμενης οδού, με την ενδεικτική ονομασία -πάροδος Άνδρου, όπως αυτή εμφανίζεται στο από Ιούνιο 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Κωνσταντίνου Ζώη, σε κλίμακα 1:500 που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση, με:

 

α) Τη δημιουργία του μεταβλητού πλάτους πεζόδρομου, ο οποίος καθορίζεται από τα σημεία Ρ1, Ρ2, Ρ3, Ρ4, Ρ5, Ρ6 και Ρ7.

 

β) Την επιβολή προκηπίου (πρασιά) πλάτους 4 m, η οποία απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα από τα σημεία Ο1, Ο2, Ο3, και Ο4.

 

2. Τον καθορισμό των λοιπών όρων και περιορισμών δόμησης, σύμφωνα με τους ισχύοντες στην περιοχή.

 

3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.66506.20

 

Αθήνα, 27-01-2020

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.