Απόφαση 74995/18

Απόφαση 74995/2018: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ179 της ΠΕ2 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού σε ακίνητα, ιδιοκτησίας Γεωργίου και Σεβαστής Σαλωνίδη, σε εκτέλεση των υπ' αριθμόν 10168/2010 και 10169/2010 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 74995/2018: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ179 της ΠΕ2 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού σε ακίνητα, ιδιοκτησίας Γεωργίου και Σεβαστής Σαλωνίδη, σε εκτέλεση των υπ' αριθμόν 10168/2010 και 10169/2010 αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, (ΦΕΚ 147/ΑΑΠ/2018), 25-07-2018.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Την υπ' αριθμόν 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/2017) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, όπως τροποποίησε την με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016), που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) και είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 44403/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011).

 

3. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 8840/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 945/Β/2017) και ισχύει σήμερα.

 

4. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 4495/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του νόμου 4513/2018 σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και την υπ' αριθμόν 32129/1637/2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 58421/3240/2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 372/ΥΟΔΔ/2017).

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

12. Το από 17-02-1986 προεδρικό διάταγμα ρυμοτομίας (ΦΕΚ 64/Δ/1986) και την υπ' αριθμόν οίκοθεν 19390/1145/2007 απόφαση Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 255/ΑΑΠ/2008), με την οποία εγκρίθηκε αναθεώρηση ρυμοτομικού σχεδίου του πρώην Δήμου Καματερού στην περιοχή Άτταλος της ΠΜ γειτονιάς 2.

 

13. Τις υπ' αριθμόν 10168/2010 και 10169/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

14. Τις υπ' αριθμόν 92/2016 και 455/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.

 

15. Την από 21-04-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών με το υπ' αριθμόν 11945/21-04-2017 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης.

 

16. Την από 26-02-2018 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών (Συνεδρίαση 1η - θέμα 5ο).

 

17. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με την από 21-04-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, πρέπει να γίνει δεκτή η αιτούμενη άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο Γ179 της ΠΕ2 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού σε ακίνητα, ιδιοκτησίας Γεωργίου και Σεβαστής Σαλωνίδη, γιατί ύστερα από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

α. Για τις ιδιοκτησίες με στοιχεία (ΑΒΕΖΑ) και (ΒΓΔΕΒ), έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθμόν 10168/2010 και 10169/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οποίες είναι αμετάκλητες και υποχρεωτικά εκτελεστές από τη Διοίκηση (νόμος 3068/2002, όπως ισχύει).

 

β. Πληρούνται οι προϋποθέσεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων νόμος 2882/2001, όπως ισχύει και των προϊσχυουσών διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 και του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ως εκκρεμής διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης προς συμμόρφωση δικαστικής απόφασης - νόμος 4315/2014, άρθρο 6, παράγραφος 6) και αυτών που τίθενται από την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

γ. Με την υπ' αριθμόν 92/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, διατυπώθηκε η πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης των κοινόχρηστων χώρων του θέματος, αποφασίστηκε ομόφωνα η άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ179 της ΠΕ2 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού σε ακίνητα, ιδιοκτησίας Γεωργίου και Σεβαστής Σαλωνίδη (οικόπεδα 090811 και 090812), αποφασίστηκε η διάθεση του οικοπέδου 13Ν στο οικοδομικό τετράγωνο 299 εμβαδού 180,80 m2 για την εν μέρει αποκατάσταση των εν θέματι ιδιοκτησιών, ενώ δεσμεύτηκε η απαιτούμενη δαπάνη για την απαλλοτρίωση του υπόλοιπου ακινήτου εμβαδού 199,16 m2 ύψους 34454,68€ που υπερκαλύπτεται από το ποσό των 37641,24€ στον Κ.Α. 7111.0024, με την υπ' αριθμόν 455/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου του έτους 2018.

 

δ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκύπτει η συνδρομή αθροιστικά των προϋποθέσεων επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης, όπως αυτές ορίζονται εκ του νόμου (νόμος 4067/2012, άρθρο 32, όπως ισχύει), επειδή η πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης των εν λόγω χώρων είναι σαφής, για τους λόγους που αναφέρονται στην από 21-4-2017 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, ενώ με την υπ' αριθμόν 455/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου του έτους 2018, αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλιστεί η αποζημίωση των ιδιοκτητών για την επικείμενη απαλλοτρίωση, σε συνδυασμό με την διάθεση του οικοπέδου 13Ν στο οικοδομικό τετράγωνο 299 εμβαδού 180,80 m2 για την αποκατάσταση της ιδιοκτησίας.

 

2. Σύμφωνα με την από 26-02-2018 (Συνεδρίαση 1η θέμα 5ο) πράξη του, το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών γνωμοδοτεί ομόφωνα για την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίων - Αναργύρων - Καματερού στο οικοδομικό τετράγωνο Γ179 της ΠΕ2 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού σε ακίνητα, ιδιοκτησίας Γεωργίου και Σεβαστής Σαλωνίδη, σε συμμόρφωση προς τις υπ' αριθμόν 10168/2010 και 10169/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, για την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 17-02-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 64/Δ/1986) και την επανεπιβολή της με το χαρακτηρισμό των ακίνητων υπό στοιχεία (ΑΒΕΖΑ) και (ΒΓΔΕΒ) ως χώρο πλατείας και οδούς- πεζοδρόμους, σύμφωνα με το από 17-02-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 64/Δ/1986), κατ' αποδοχή της με αριθμό 92/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

 

3. Η παρούσα τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου είναι εντοπισμένη, δεν ευρίσκεται επί του Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε σε ζώνη 500 m από την ακτή, ούτε φαίνεται να είναι πλησίον αρχαιολογικής ή εντός προστατευόμενης περιοχής και επομένως η έγκρισή της εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη, βάσει της παραγράφου ΙΙ ΣΤ39 του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

4. Με την παρούσα τροποποίηση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Την άρση της απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε με το από 17-02-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 64/Δ/1986), σε συμμόρφωση προς τις υπ' αριθμόν 10168/2010 και 10169/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίων - Αναργύρων - Καματερού στο οικοδομικό τετράγωνο Γ179 της Π.Ε.2 της Δημοτικής Κοινότητας Καματερού σε ακίνητα, ιδιοκτησίας Γεωργίου και Σεβαστής Σαλωνίδη και την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, με το χαρακτηρισμό των ακίνητων υπό στοιχεία (ΑΒΕΖΑ) και (ΒΓΔΕΒ) ως χώρο πλατείας και οδούς - πεζοδρόμους, σύμφωνα με το από 17-02-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 64/Δ/1986), όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.74995.18

 

Η απόφαση αυτή με το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24-05-2018

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.