Απόφαση 8138/17

Απόφαση 8138/2017: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 30 του Δήμου Δραπετσώνας (φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Βεντούρη και Αθηνάς Βεντούρη), σε συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις με αριθμό 1295/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας και υπ' αριθμόν 1056/2002 Διοικητικού Εφετείου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 8138/2017: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 30 του Δήμου Δραπετσώνας (φερόμενης ιδιοκτησίας Ιωάννη Βεντούρη και Αθηνάς Βεντούρη), σε συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις με αριθμό 1295/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας και υπ' αριθμόν 1056/2002 Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (ΦΕΚ 119/ΑΑΠ/2017), 30-05-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3 παράγραφος θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και 109290/39629/2016 (ΦΕΚ 4251/Β/2016) αποφάσεις.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 44.

 

4. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 7 και 70, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 153, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π..

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 11779/11205/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στη συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) Νέος Οικοδομικός Κανονισμός.

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α/2014), για την Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 

15. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

16. Τη σχετική με τις ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

17. Την υπ' αριθμόν 1056/2002 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε η παράλειψη της Διοίκησης να ικανοποιήσει αίτημα άρσης απαλλοτρίωσης των ιδιοκτητών ακινήτου εντός του οικοδομικού τετραγώνου 30 της Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας.

 

18. Την υπ' αριθμόν 1295/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε η υπ' αριθμόν 20346/Α136/2004 απόφαση Νομάρχη Πειραιά, που είχε δημοσιευθεί στο (ΦΕΚ 565/Δ/2004).

 

19. Το από 29-05-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 650/Δ/1986), Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Δραπετσώνας (Αττικής) στο χώρο των λαϊκών πολυκατοικιών, καθορισμός κοινοχρήστων χώρων και όρων και περιορισμών δόμησης αυτών.

 

20. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 144795/2015 Συμπληρωματική Εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

 

21. Το από 11-10-2016, 9ο πρακτικό Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, για το 2ο Θέμα ημερησίας διάταξης.

 

22. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 2668/05-12-2016 υπόμνημα διαμαρτυρίας και αίτημα ανακοπής επανεξέτασης του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας

 

23. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 352/11-01-2017 έγγραφο του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

 

24. Τα αναφερόμενα στη με αριθμό πρωτοκόλλου 48729/27-11-2014 Εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά.

 

25. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 103473/19-12-2011 Εισήγηση της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Υπηρεσίας Πολεοδομίας Πειραιά.

 

26. Το από 20-12-2012, 1ο πρακτικό Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, για το 1ο Θέμα ημερησίας διάταξης.

 

27. Το από 17-02-2015, 1ο πρακτικό Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, για το 1ο Θέμα ημερησίας διάταξης.

 

28. Το από 17-03-2015, 2ο πρακτικό Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, για το 1ο Θέμα ημερησίας διάταξης.

 

29. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο της υπόθεσης και έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες και τον Δήμο.

 

30. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, και επειδή:

 

1. Για την ιδιοκτησία εκκρεμεί η συμμόρφωση της διοίκησης στις αποφάσεις με αριθμό 1295/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας και υπ' αριθμόν 1056/2002 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Με την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου διαπιστώθηκε η παράλειψη της Διοίκησης να ικανοποιήσει αίτημα άρσης απαλλοτρίωσης και να άρει τη ρυμοτομική απαλλοτρίωση, που επιβλήθηκε στο ακίνητο των προσφευγόντων (Ιωάννη και Ακρίτα Βεντούρη) με το από 29-05-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 650/Δ/1986) και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση ώστε, εφόσον συντρέχουν, ενόψει και των διατάξεων του άρθρου 28 του νόμου 1337/1983, οι προϋποθέσεις άρσης της απαλλοτρίωσης, να προβεί σε αυτήν, τροποποιώντας αντίστοιχα το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (με την υπ' αριθμόν 1295/2008 απόφαση) ακύρωσε, ως ανυπόστατη, τη διοικητική πράξη (με αριθμό πρωτοκόλλου 20346/Α136/2004) επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης, λόγω μη συν-δημοσίευσης του Τοπογραφικού Διαγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και επομένως εκκρεμεί η εκ νέου εφαρμογή της επιβαλλόμενης διοικητικής διαδικασίας ρύθμισης του σχεδίου.

 

2. Με τη με αριθμό 163/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη νόμιμη δημοσιοποίηση του σχεδίου τροποποίησης.

 

3. Με τη με αριθμό 219/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κρίθηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις, με αποδοχή του Δημάρχου Κερατσινίου Δραπετσώνας και των Βγενοπούλου Θεοδώρας και Κασοτάκη Αναστασία ενώ απέρριψε την ένσταση των Βεντούρη Ιωάννη και Αθηνάς.

 

4. Με τη με αριθμό 175/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, όπου ενεγράφη Κ.Α.Ε. 40.7111.0019 με τίτλο Απαλλοτρίωση ακινήτου (Βεντούρη) στην πλατεία Κοσκινά Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας, ποσού 200.000,00 ευρώ. Το ποσό των 200.000,00 ευρώ είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του έτους 2017 που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση τις 27-11-2016, υπ' αριθμόν απόφασης 422/2016 με Κ.Α.Ε. 7111.0019 και τίτλο Απαλλοτρίωση ακινήτου (Βεντούρη) στην πλατεία Μ. Κοσκινά Δ.Ε.Δ..

 

5. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στο υπ' αριθμόν 9ο πρακτικό της 11-10-2016 Συνεδρίασης - Θέμα 2ο στην ομόφωνη γνωμοδότησή του απέρριψε όλες τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν, εμμένοντας στην από 17-03-2015 γνωμοδότησή του διαβιβάζοντας τον φάκελο στην Υπηρεσία για τις δικές μας ενέργειες.

 

6. Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας με το με αριθμό πρωτοκόλλου 2668/05-12-2016 υπόμνημα διαμαρτυρίας και αίτημα ανακοπής επανεξέτασης εξέφρασε τις απόψεις - αντιρρήσεις του σχετικά με τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά που συνεδρίασε στις 11-10-2016.

 

7. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με το με αριθμό πρωτοκόλλου 352/2016/11-01-2017 έγγραφό του παρέθεσε τις ενστάσεις του σχετικά με το ως άνω υπόμνημα διαμαρτυρίας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας καταλήγοντας ότι δεν προβλέπεται διαδικασία ανακοπής - επανεξέτασης της γνωμοδότησης... και κυρίως ότι ... η έκδοση απόφασης Περιφερειάρχη δεν προϋποθέτει τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, ενώ αίτηση ακύρωσης δύναται να υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο μόνο κατά της σχετικής απόφασης του Περιφερειάρχη, η Υπηρεσία, σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα, θεωρεί ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις επανεπιβολής της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην αναφερόμενη ιδιοκτησία, δηλαδή

 

η πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης του κοινοχρήστου χώρου στην επίμαχη ιδιοκτησία, καθώς προσκομίσθηκε η από 19-06-2015 Τεχνική Έκθεση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με πλήρη πολεοδομική αιτιολογία επ' αυτής. Με τις απόψεις του Δήμου συμφωνεί και η Υπηρεσία, καθώς ο κοινόχρηστος χώρος πρασίνου περιμετρικά της ιδιοκτησίας, είναι πλήρως διαμορφωμένος ως πλατεία και από το ιστορικό αποδεικνύεται η σταθερή πρόθεση της Δημοτικής Αρχής για τη δημιουργία και διατήρησή του ως χώρου πρασίνου.
η οικονομική δυνατότητα αποζημίωσης με τη δυνατότητα άμεσης καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης στους φερόμενους ιδιοκτήτες, καθώς προσκομίσθηκε: α) η με αριθμό 175/02.60.2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2015, στον οποίο ενεγράφη Κ.Α.Ε. 40.7111.0019 με τίτλο Απαλλοτρίωση ακινήτου (Βεντούρη) στην πλατεία Κοσκινά Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας ποσού 200.000,00 ευρώ β) το έντυπο υπολογισμού αξίας ακινήτου από όπου προκύπτει ότι καλύπτεται πλήρως η αντικειμενική αξία του οικοπέδου και του επ' αυτού υπάρχοντος κτίσματος και γ) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 61529/1.12.2016 Απόσπασμα από το πρακτικό της από 27-11-2016 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δραπετσώνας-Κερατσινίου (ΑΔΑ:6ΝΘΦΩΕΣ-ΗΓ7) με θέμα Έγκριση Προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας Οικονομικού Έτους 2017, με την οποία εγγράφηκε στον κωδικό 7111.0019 ποσό 200.000 ευρώ για την απαλλοτρίωση ακινήτου Βεντούρη στην πλατεία Μ. Κοσκινά Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας.

 

Ως εκ τούτου θεωρείται απαραίτητη η διατήρησή του.

 

Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη, δεν ευρίσκεται επί του Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σύμφωνα με το άρθρο 186 παράγραφος ΣΤ39 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) εγκρίνεται με απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνουμε την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Βεντούρη, στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 30 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σε συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις με αριθμό 1295/2008 του Συμβουλίου της Επικρατείας και 1056/2002 Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

2. Την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία Βεντούρη με στοιχεία (ΑΒΓΔΑ) = 117,00 και τον επαναχαρακτηρισμό της σε κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, όπως η προτεινόμενη ρύθμιση φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο Τοπογραφικό Διάγραμμα της Υπηρεσίας, σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει την παρούσα εισήγηση (συνταχθέν επί υποβάθρου ιδιώτη).

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.8138.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 26-04-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.