Απόφαση 141225/17

Απόφαση 141225/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 323 της Περιφερειακής Ενότητας 2 Παραλίας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 141225/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 323 της Περιφερειακής Ενότητας 2 Παραλίας Καλυβίων του Δήμου Σαρωνικού, (ΦΕΚ 228/ΑΑΠ/2017), 29-09-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής Έχοντας υπόψη:

 

1. Το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως ισχύει.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και τη μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 438/22-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, (ΦΕΚ 4251/Β/2016) που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής) και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

4. Το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

5. Το νόμο 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις, άρθρο 44 καθώς και το νόμο 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) άρθρα 5, 6 και 7 για Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις.

 

6. Το νόμο 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985), άρθρο 34.

 

7. Τον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

8. Το άρθρο 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140Α/2000), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Το νόμο 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και το νόμο 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

10. Το άρθρο 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Το νόμο 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 11779/11205/2012 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων καθώς και την υπ' αριθμόν Φ39/1985/2015 απόφαση ανασυγκρότησης αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 7541/515/2016 αποφάσεις του ιδίου.

 

13. Το νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

14. Το από 14-09-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 723/Δ/1995) έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής δεύτερης κατοικίας Παραλίας του Δήμου Καλυβιών Θορικού και του Δήμου Κρωπίας.

 

15. Το από 27-06-1988 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 556/Δ/1988) τροποποίησης ορίων περιοχών για δεύτερη κατοικία εντός της Ζώνης Οικιστικού ελέγχου νομού Αττικής.

 

16. Την υπ' αριθμόν 274/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σαρωνικού, με την οποία μεταβιβάζεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η αρμοδιότητα έγκρισης προτεινόμενων τροποποιήσεων εγκεκριμένων σχεδίων.

 

17. Τις υπ' αριθμόν 62/2011 και 8/2013 αποφάσεις των υπ' αριθμόν 7/09-09-2011 και 1/2013 συνεδριάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού.

 

18. Την από 30-05-2017 (Πρακτικό 5ο, Θέμα 3ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

19. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου, όπως συμπληρώθηκε.

 

Και επειδή:

 

Α. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού, στις υπ' αριθμόν 7/09-09-2011 και 1/2013 συνεδριάσεις της γνωμοδότησε ομόφωνα με τις υπ' αριθμόν 62/2011 και 8/2013 αποφάσεις Για την τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου Παραλίας Καλυβιών στο οικοδομικό τετράγωνο 323, όπως φαίνεται στο από Ιούλιο 2010 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αναστάσιου Σιδέρη, Κατά της απόφασης αυτής, η οποία αναρτήθηκε, δημοσιεύθηκε και κοινοποιήθηκε νόμιμα, υποβλήθηκε ένσταση, η οποία εκδικάστηκε και έγινε αποδεκτή με την υπ' αριθμόν 8/2013 απόφαση της 1ης/17-01-2013 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σαρωνικού.

 

Β. Με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 124133/2014/04-04-2016 Εισήγηση το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, πρότεινε την αποδοχή της αναφερόμενης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου, δεδομένου ότι, ύστερα από μελέτη του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

α. Τεκμηριώνεται πολεοδομική ανάγκη για την προτεινόμενη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

β. Αποσκοπεί στο κοινό όφελος.

γ. Δεν επιφέρει μείωση του κοινόχρηστου χώρου.

δ. Δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού.

ε. Τηρήθηκε από το Δήμο Σαρωνικού η κατά νόμο διαδικασία, σύμφωνα με το από 17-07-1923 νομοθετικό διάταγμα, όπως ισχύει σήμερα.

 

Γ. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με τις υπ' αριθμόν 5η/30-5-2017/θέμα 3ο απόφασή του, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 323 της Περιφερειακής Ενότητας 2 Παραλίας Καλυβιών του Δήμου Σαρωνικού, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

 

Δ. Η εν λόγω τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη τροποποίηση, δεν ευρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε σε περιοχή ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή χαρακτηρισμένη ως διατηρητέου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, ή κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου και σύμφωνα με το άρθρο 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), καθώς και την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 29829/2012 Εγκύκλιο 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΑΔΑ: Β4ΛΔ0ΛΔ2), εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, αποφασίζουμε:

 

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 323 της Περιφερειακής Ενότητας 2 Παραλίας Καλυβιών του Δήμου Σαρωνικού, με:

 

Τη μετατόπιση του υπό στοιχεία Α-Τ16-Τ1-Β τμήματος στης Ρυμοτομικής Γραμμής στη θέση Α-Β και
Τη μετατόπιση του αντίστοιχου τμήματος της Οικοδομικής Γραμμής και τον καθορισμό προκηπίου πλάτους 4 m σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα, σε κλίμακα 1:500, που συνοδεύει την παρούσα.

 

2. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

3. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από τη δημοσίευσή της, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

4. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας στο ΦΕΚ, αυτή αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια.

 

Η απόφαση αυτή και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 06-09-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.