Απόφαση 190818/17

Απόφαση 190818/2017: Ανάκληση της υπ' αριθμόν 220114/2016 απόφασης Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής για την Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο, φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 52 της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε εκτέλεση της με αριθμό 3297/2008 απόφασης του 26 ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 190818/2017: Ανάκληση της υπ' αριθμόν 220114/2016 απόφασης Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής για την Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο, φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 52 της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε εκτέλεση της με αριθμό 3297/2008 απόφασης του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, (ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/2017), 05-12-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

11. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

12. Το από 14-04-1952 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 91/Α/1952) περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας Δροσιάς (Αττικής) και των όρων δομήσεως αυτού, το από 18-02-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 46/Α/1955) περί τροποποιήσεως, αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς Αττικής και των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, την υπ' αριθμόν 21770/Π-497/1990 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 461/Δ/1990) περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς και την υπ' αριθμόν 34932/Π1120/1992 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 1391/Δ/1992) περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς.

 

13. Την με αριθμό 3297/2008 απόφαση του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας

 

14. Την υπ' αριθμόν 220114/2016 απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής για την Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο, φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 52 της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε εκτέλεση της με αριθμό 3297/2008 απόφασης του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

 

15. Την με αριθμό 1507/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

και επειδή:

 

Α. Με την με αριθμό 3297/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (26ο Τμήμα Τριμελές), ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να άρει τη ρυμοτομική δέσμευση (κοινόχρηστος χώρος αθλοπαιδιών) επί ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 52 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου και αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να προβεί σε άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης και σε ανάλογη τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου.

 

Β. Σε συμμόρφωση προς την παραπάνω δικαστική απόφαση, εκδόθηκε η υπ' αριθμόν 220114/2016 απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, η οποία είχε επιβληθεί με την υπ' αριθμόν 21770/Π-497/1990 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 461/Δ/1990), σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 52 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου και η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο, με τον αποχαρακτηρισμό του συγκεκριμένου ακινήτου από κοινόχρηστο χώρο αθλοπαιδιών σε οικοδομήσιμο χώρο και την έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης σε αυτό.

 

Γ. Με την υπ' αριθμόν 1507/2017 απόφασή του, το Συμβούλιο της Επικρατείας, αναίρεσε την με αριθμό 3297/2008 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και ανέπεμψε την υπόθεση στο ίδιο δικαστήριο για νέα νόμιμη κρίση.

 

Δ. Οι αιτήσεις ιδιοκτητών για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, μετά από αυτοδίκαιη άρση απαλλοτρίωσης, χωρίς την ύπαρξη σχετικής δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει:

 

{...υποβάλλονται και αξιολογούνται μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει είτε πράξη αναλογισμού σε ρυμοτομικά σχέδια που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, είτε κυρωμένη πράξη εφαρμογής με καθορισμένο τον υπό απαλλοτρίωση χώρο που δεσμεύτηκε επιπλέον της προαπαιτούμενης εισφοράς σε γη...}

 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν υπάρχει πράξη αναλογισμού. Ως εκ τούτου, με την αναίρεση της με αριθμό 3297/2008 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την υπ' αριθμόν 1507/2017 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπ' αριθμόν 220114/2016 απόφαση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής στερείται πλέον νομίμου ερείσματος, αποφασίζουμε:

 

1. Την ανάκληση της υπ' αριθμόν 220114/2016 απόφασης του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής για την Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο, φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 52 της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε εκτέλεση της με αριθμό 3297/2008 απόφασης του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και

 

2. Την επαναφορά του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 52 της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου Αττικής στην κατάσταση που ίσχυε με την υπ' αριθμόν 34932/Π1120/1992 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 1391/Δ/1992).

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 07-11-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.