Απόφαση 220114/16

Απόφαση 220114/266/2016: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο, φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 52 της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε εκτέλεση της με αριθμό 3297/2008 Απόφασης του 26 ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 220114/266/2016: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε ακίνητο, φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 52 της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου Αττικής, σε εκτέλεση της με αριθμό 3297/2008 Απόφασης του 26 ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, (ΦΕΚ 296/ΑΑΠ/2016), 30-12-2016.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), περί τροποποίησης των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002), περί Μεταφοράς συντελεστού δομήσεως κ.λ.π.

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011 ), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015 απόφαση του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Το από 14-04-1952 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 91/Α/1952) περί εγκρίσεως του σχεδίου ρυμοτομίας Δροσιάς (Αττικής) και των όρων δομήσεως αυτού, το από 18-02-1955 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 46/Α/1955) περί τροποποιήσεως, αναθεωρήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Δροσιάς Αττικής και των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτού, την υπ' αριθμόν 21770/Π-497/1990 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 461/Δ/1990) περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς και την υπ' αριθμόν 34932/Π1120/1992 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 1391/Δ/1992) περί αναθεώρησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Κοινότητας Δροσιάς.

 

15. Την με αριθμό 3297/2008 απόφαση του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας

 

16. Το υπ' αριθμόν 4738/16-08-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών και το υπ' αριθμόν 5070/1486/06-04-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών.

 

17. Την υπ' αριθμόν 24/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου.

 

18. Τις υπ' αριθμόν 84781/16-06-2015, 174377/28-09-2015 και από 22-08-2016 εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομικών θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

19. Τις από 09-07-2015 (Πρακτικό 5°- Συνεδρίαση 5ηθέμα 2°), 10-12-2015 (Συνεδρίαση 10η- θέμα 2°) και 13-10-2016 (Συνεδρίαση 10η- θέμα 2°) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

20. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

και επειδή:

 

Α. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με τις υπ' αριθμόν 84781/16-06-2015, 174377/28-09-2015 και από 22-08-2016 εισηγήσεις του Τμήματος Πολεοδομικών θεμάτων προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, εισηγήθηκε την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κωνσταντίνου, εμβαδού 1190,32 m2, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 52 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, γιατί ύστερα από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

1. Για την ιδιοκτησία υπό στοιχεία (ΑΒΓΔΕΑ) έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 3297/2008 απόφαση του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, η οποία είναι υποχρεωτικά εκτελεστή από τη Διοίκηση.

 

2. Ο οικείος Δήμος, με την υπ' αριθμόν 24/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έγκριση της άρσης απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 52, στη Δροσιά, με την αποδέσμευση του εν λόγω οικοπέδου, φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας κ.λ.π., σε συμμόρφωση αποφάσεως των αρμόδιων Δικαστηρίων. Στην υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 41843/18-12-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του παραπάνω Δήμου, αναφέρεται ότι ...Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2013 υπάρχουν οι κωδικοί 7.711 Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων και 7.711 Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων με εγκριθείσα δαπάνη 0,00 € χωρίς αναφορά στο συγκεκριμένο ακίνητο με τα ονοματεπώνυμα των φερόμενων ιδιοκτητών. Παρά λοιπόν την σαφή πολεοδομική αναγκαιότητα διατήρησης του συγκεκριμένου χώρου αθλοπαιδιών ως μέρους του κοινωφελούς εξοπλισμού του συγκεκριμένου Δήμου, δεν συντρέχουν αθροιστικά οι προϋποθέσεις του νόμου (νόμος 4067/2012, άρθρο 32, παράγραφος 3, όπως ισχύει) για την επανεπιβολή της απαλλοτρίωσης στη συγκεκριμένη θέση, λόγω της έλλειψης πρόθεσης και οικονομικής δυνατότητας του οικείου δήμου για την άμεση καταβολή της προσήκουσας αποζημίωσης στους δικαιούχους.

 

3. Μετά τις από 30-12-2014 και 16-01-2015 αιτήσεις των Ευτυχία Παπαδογεωργοπούλου κ.λ.π. με συνημμένα στοιχεία, η εν εξελίξει διαδικασία τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου για την άρση της ρυμοτομικής δέσμευσης του εν λόγω ακινήτου, φερόμενης ιδιοκτησίας τους, υπάγεται στις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 1 και του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

4. Σύμφωνα με το υπ' αριθμόν 5070/1486/06-04-2015 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, ... σήμερα το ακίνητο δεν αποτελεί καταγεγραμμένο δημόσιο ακίνητο του Υπουργείου Οικονομικών. Βρίσκεται, ωστόσο, υπό διερεύνηση για τυχόν δικαιώματα του Δημοσίου...Η Υπηρεσία μας έχει αποστείλει έκθεση ελέγχου...στο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δημοσίων Κτημάτων, το οποίο αρμόδιο να γνωμοδοτήσει...Ωστόσο, δεν έχουμε λάβει ακόμη απόφαση του Συμβουλίου. Δεδομένου ότι η ως άνω αρμόδια Υπηρεσία ενημέρωσε τη Διεύθυνσή μας ότι το παραπάνω ακίνητο δεν αποτελεί καταγεγραμμένο δημόσιο ακίνητο του Υπουργείου Οικονομικών, η Υπηρεσία μας δεν νομιμοποιείται να αναστείλει τη διαδικασία συμμόρφωσής της στην υπ' αριθμόν 3297/2008 Δικαστική απόφαση.

 

5. Κατά της υπ' αριθμόν 3297/2008 απόφασης του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας έχει ασκηθεί από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής, η από 06-06-2008 αίτηση για της αναίρεση της (ΓΑΚ 4698/2008) ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία έχει συζητηθεί στις 04-12-2013, αλλά μέχρι σήμερα εκκρεμεί η έκδοση απόφασης. Ωστόσο, η παραπάνω αίτηση αναίρεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της υπ' αριθμόν 3297/2008 δικαστικής απόφασης και συνεπώς την υποχρέωση της Διοίκησης προς συμμόρφωση με αυτή.

 

6. Δεν προκύπτει να υπάρχουν στην εν λόγω θέση υφιστάμενες απαγορεύσεις και ρυθμίσεις, λόγω των οποίων να μην μπορεί η ιδιοκτησία να ενταχθεί σε οικοδομικό τετράγωνο (παράγραφος 7 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4315/2014).

 

7. Με την εν λόγω τροποποίηση, η επίμαχη ιδιοκτησία καθίσταται άρτια και οικοδομήσιμη, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους του οικοδομικού τετραγώνου 52, όπως αυτοί θεωρήθηκαν στις 04-09-2015 από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

 

Β. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής:

 

με το υπ' αριθμόν 5 πρακτικό της από 09-07-2015 Συνεδρίασης (Συνεδρίαση 5η- θέμα 2°) ανέβαλε τη λήψη σχετικής γνωμοδότησης
στην 10η/10-12-2015 Συνεδρίαση (θέμα 2°) γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία σύμφωνα με την εισήγηση, υπέρ της άρσης της απαλλοτρίωσης, στη φερόμενη ιδιοκτησία Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κωνσταντίνου, εμβαδού 1190,32 m2, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 52 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου, σε συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ' αριθμόν 3297/2008 απόφαση του 26ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα της μηχανικού Μ. Κονταξή.
στην 10η/13-10-2016 Συνεδρίαση (θέμα 2°) γνωμοδότησε για τη συνέχιση της εν λόγω διαδικασίας ως άπρακτης εκ μέρους του οικείου Δήμου, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία ότι εμμένει στην προηγούμενη γνωμοδότηση του, ως προς την άρση της απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.

 

Γ. Το υπό άρση ακίνητο δεν υποχρεούται σε εισφορά σε γη, βάσει της παραγράφου 2)β του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4315/2014 (άρθρο 1), διότι η υπό άρση έκταση δεν καθορίστηκε ως κοινόχρηστος χώρος εκ της αρχικής έγκρισης του ρυμοτομικού σχεδίου, αλλά με αναθεώρηση του.

 

Δ. Η παρούσα τροποποίηση είναι εντοπισμένη και το προαναφερόμενο οικοδομικό τετράγωνο δεν βρίσκεται επί του Βασικού Οδικού Δικτύου, σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε προστατευόμενη περιοχή ή σε περιοχή προστατευόμενη από διεθνείς συνθήκες.

 

Ε. Με την παραπάνω τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, η οποία είχε επιβληθεί με την υπ' αριθμόν 21770/Π-497/1990 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 461/Δ/1990), σε ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας Παπαδογεωργοπούλου Ευτυχίας, Χριστίνας και Κωνσταντίνου, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 52 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου, σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 3297/2008 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

 

2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 52 της Δημοτικής Ενότητας Δροσιάς του Δήμου Διονύσου με:

 

α. τον αποχαρακτηρισμό του κοινόχρηστου χώρου αθλοπαιδιών, που φαίνεται στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα, με στοιχεία (ΑΒΓΔΕΑ) και εμβαδόν 1190,32 m2 και το χαρακτηρισμό του σε οικοδομήσιμο χώρο,

 

β. την έγκριση όρων και περιορισμών δόμησης στον οικοδομήσιμο χώρο, σύμφωνα με τους ισχύοντες σήμερα στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους του οικοδομικού τετραγώνου 52,

 

γ. τη θεσμοθέτηση πεζόδρομου πλάτους 3 m μεταξύ του εναπομείναντος κοινόχρηστου χώρου ,αθλοπαιδιών και της υπό άρση ιδιοκτησίας.

 

δ. την επιβολή προκηπίου (πρασιάς) πλάτους 5 m, στο πρόσωπο της εν λόγω έκτασης με την οδό Πλαστήρα, καθώς και με τον προτεινόμενο πεζόδρομο,

 

ε. την κατάργηση της οικοδομικής γραμμής στον εναπομείναντα χώρο αθλοπαιδιών,

 

όπως αυτά απεικονίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού Κονταξή Μαρίας, που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Αθήνα, 13-12-2016

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την υπ' αριθμόν 190818/2017 απόφαση (ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/2017).

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.