Απόφαση 220379/15

Απόφαση 220379/2015: Αυτοδίκαιη ανάκληση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 38 (περίπτωση 81)


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 220379/2015: Αυτοδίκαιη ανάκληση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, σε τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου 38 (περίπτωση 81), (ΦΕΚ 250/ΑΑΠ/2015), 21-12-2015.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 3 παράγραφος 3)θ, άρθρο 159 παράγραφος 1 και άρθρο 160 παράγραφος 2 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε με την 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) απόφαση Υπουργού Εσωτερικών και ισχύει.

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923), περί σχεδίων πόλεων, κωμών και συνοικισμών του Κράτους και οικοδομής αυτών και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 7 και 70 όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160 (ΦΕΚ 580/Δ/1999).

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν Φ39/02209/2015 απόφαση του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Το από [ΒΔ] 28-05-1939 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 235/Α/1939), τα από [ΠΔ] 23-08-1978 (ΦΕΚ 512/Δ/1978) και 24-01-1980 (ΦΕΚ 112/Δ/1980) προεδρικά διατάγματα, περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών, την υπ' αριθμόν 1780/1988 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας (ΦΕΚ 803/Δ/1988), περί τροποποίησης του σχεδίου με μερική άρση και επανεπιβολή απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 38 (περίπτωση 81), την υπ' αριθμόν 469/1992 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 438/Δ/1992), περί τροποποίησης του σχεδίου στη συγκεκριμένη θέση και την υπ' αριθμόν 7873/2010 (ΦΕΚ 354/ΑΑΠ/2010) απόφαση Νομάρχη Αθηνών, περί άρσης και επανεπιβολής απαλλοτρίωσης στο οικοδομικό τετράγωνο 38 (περίπτωση 81).

 

15. Την υπ' αριθμόν 3895/2004 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας (Τμήμα 18ο Τριμελές).

 

16. Την υπ' αριθμόν 236060/2014/2015 Εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 

17. Τις από 25-02-2015 (Πρακτικό υπ' αριθμόν 2) και 18-05-2015 (Πρακτικό υπ' αριθμόν 3) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

 

18. Το υπ' αριθμόν 8662/2010/2014 έγγραφο του Συμβουλίου της Επικρατείας προς την Υπηρεσία μας.

 

19. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

και επειδή:

 

Α. Μετά την από 21-10-2013 αίτηση της Πρίφτη Πολυτίμης, η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με την υπ' αριθμόν 236060/2014/2015 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, εισηγήθηκε την αυτοδίκαιη ανάκληση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, η οποία έχει επανεπιβληθεί με την υπ' αριθμόν 7873/2010 απόφαση Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 354/ΑΑΠ/2010), σε ακίνητα φερόμενης ιδιοκτησίας Π. Πρίφτη, που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 38 (περίπτωση 81) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, σε εφαρμογή της παραγράφου 4)β του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, με τις προϊσχύουσες του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) διατάξεις και την έγκριση τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 38 (περίπτωση 81) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την εισήγηση, συνταχθέν επί υποβάθρου του τοπογραφικού διαγράμματος της υπ' αριθμόν 7873/2010 Απόφασης Νομάρχη Αθηνών, γιατί ύστερα από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

1. Παρήλθε άπρακτη η προθεσμία της παραγράφου 4)α του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (όπως ίσχυσε πριν την αντικατάστασή του με το νόμο 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014)), από τη δημοσίευση της διοικητικής πράξης έγκρισης της τροποποίησης επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης, εντός της οποίας ο Δήμος όφειλε να κινήσει, ως επισπεύδων, τη διαδικασία εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

 

2. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις της παραγράφου 4)β του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, ως ίσχυσαν πριν την αντικατάστασή του με το νόμο 4315/2014, δεδομένου ότι η από 21-10-2013 αίτηση της Π. Πρίφτη, ήταν προγενέστερη της ισχύος του νόμου 4315/2014 και δεν υπήρξε αίτημά της να υπαχθεί στις νέες διατάξεις (άρθρο 6, παράγραφος 6 του νόμου 4315/2014). Κατά συνέπεια, η έγκριση της διοικητικής πράξης τροποποίησης γίνεται χωρίς επανάληψη των διαδικασιών της παραγράφου 1 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012.

 

Β. Με τις από 25-02-2015 (Πρακτικό υπ' αριθμόν 2) και 18-05-2015 (Πρακτικό υπ' αριθμόν 3) γνωμοδοτήσεις του το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της αυτοδίκαιης ανάκλησης της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, η οποία έχει επανεπιβληθεί με την υπ' αριθμόν 7873/2010 απόφαση Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 354/ΑΑΠ/2010), σε 2 ακίνητα, φερόμενης ιδιοκτησίας Πρίφτη Πολυτίμης, που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 38 (περίπτωση 81) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, σε εφαρμογή της παραγράφου 4)β του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, με τις προϊσχύουσες του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) διατάξεις και υπέρ της έγκρισης της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 38 (περίπτωση 81) του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το από Μαΐου 2015 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Γ. Λαθουράκη που συνοδεύει το παραπάνω πρακτικό.

 

Γ. Η επιβληθείσα εισφορά σε γη, σε βάρος των υπ' αριθμόν 1 και 2 ιδιοκτησιών Π. Πρίφτη, υπολογίστηκε σε 180,10 m2, η οποία διατίθεται εξ ολοκλήρου από την υπ' αριθμόν 2 ιδιοκτησία.

 

Δ. Ενώ με την υπ' αριθμόν 236060/2014/2015 εισήγησή της προς το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής εισηγήθηκε τη διατήρηση του πεζοδρόμου νοτίως του οικοδομικού τετραγώνου 38 (περίπτωση 81) (Δαβάκη) και τη σύνταξη πράξης αναλογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και του νόμου 5269/1931, για την επί πλέον ρυμοτόμηση της ιδιοκτησίας, ωστόσο όπως αναφέρεται στην από 18-05-2015 (Πρακτικό αριθμός 3) γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και στις από 25-02-2015 και 13-10-2015 υπεύθυνες δηλώσεις της Π. Πρίφτη, η φερόμενη ιδιοκτήτρια δήλωσε ότι δέχεται να παραχωρήσει χωρίς αποζημίωση σε κοινή χρήση το απομένον, μετά την επιβολή εισφοράς σε γη, τμήμα της υπ' αριθμόν (2) ιδιοκτησίας εμβαδού 80,99 m2, για τη διατήρηση ως πεζοδρόμου της οδού Συνταγματάρχη Δαβάκη, καθώς τα ρυμοτομούμενα τμήματα της υπ' αριθμόν (1) ιδιοκτησίας εμβαδού 14,55 m2 και 13,29 m2, όπως αυτά φαίνονται στο συνοδεύον την παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα, μετά την δημοσίευση σε ΦΕΚ της τροποποίησης του σχεδίου.

 

Ε. Η παρούσα τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη, το προαναφερόμενο οικοδομικό τετράγωνο δεν βρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 m από την ακτή και δεν γειτνιάζει με αρχαιολογική ή προστατευόμενη περιοχή και επομένως, η έγκριση της εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010, αποφασίζουμε:

 

1. Την αυτοδίκαιη ανάκληση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, που επανεπιβλήθηκε με την υπ' αριθμόν 7873/2010 απόφαση Νομάρχη Αθηνών (ΦΕΚ 354/ΑΑΠ/2010), σε 2 ακίνητα, φερόμενης ιδιοκτησίας Πρίφτη Πολυτίμης, που βρίσκονται στο οικοδομικό τετράγωνο 38 (περίπτωση 81) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, σε εφαρμογή της παραγράφου 4)β του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, με τις προϊσχύουσες του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) διατάξεις,

 

2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 38 (περίπτωση 81) του Δήμου Αθηναίων με:

 

(α) τον αποχαρακτηρισμό του κοινόχρηστου χώρου με στοιχεία (Α1 Β1 Γ1 Δ1 Ε1 Ζ1 Η1 Θ1 Ι1 Κ1 Λ1 Μ1 Ν1 Ξ1 Α1) και το χαρακτηρισμό του εν μέρει σε οικοδομήσιμο χώρο με στοιχεία (A3 Β3 Γ3 Ε1 Η3 A3), με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή και κατά το τμήμα με στοιχεία (Μ1 Λ1 Κ1 Ι1 Θ1 Η1 Η3 Μ1) σε πεζόδρομο,

 

(β) την επιβολή προκηπίων (πρασιάς) πλάτους 5 m στα πρόσωπα της έκτασης επί των οδών Μυλοποτάμου και Νικήτα, πλάτους 4 m στο πρόσωπο επί της οδού Κοργιαλενίου και πλάτους 3 m στο πρόσωπο επί του πεζοδρόμου,

 

(γ) τη θεσμοθέτηση πεζόδρομου πλάτους 3, m, μεταξύ της παραπάνω έκτασης με στοιχεία (A3 Β3 Γ3 Ε1 Η3 A3) και του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου,

 

(δ) την επιβολή σε βάρος των υπ' αριθμόν (1) και (2) ιδιοκτησιών Π. Πρίφτη εισφοράς σε γη, συνολικής επιφάνειας 180,10 τ.μ., η οποία διατίθεται εξ ολοκλήρου από την υπ' αριθμόν (2) ιδιοκτησία και την επαναθεσμοθέτηση της έκτασης που καταλαμβάνει η υπ' αριθμόν (2) ιδιοκτησία, περιλαμβανομένης και της επιφάνειας 180,10 m2 που προέρχεται από τη διάθεση της οφειλόμενης εισφοράς σε γη, ως πεζόδρομο και κοινόχρηστο χώρο, όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Γ. Λαθουράκη που συνοδεύει την παρούσα.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.220379.15

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 16-11-2015

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.