Απόφαση 241129/17

Απόφαση 241129/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 291 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με έγκριση πεζοδρόμου κατ' επέκταση της οδού Σκουφά


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 241129/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 291 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με έγκριση πεζοδρόμου κατ' επέκταση της οδού Σκουφά, (ΦΕΚ 53/ΑΑΠ/2017), 15-03-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 438/22-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016) για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως ισχύει.

 

4. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

7. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

11. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

12. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 35412/2873/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

14. Το από 06-03-1971 βασιλικό διάταγμα Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως των ρυμοτομικών σχεδίων Αγίας Παρασκευής (Αττικής) και Παιανίας (Αττικής) και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 65/Δ/1971), με το οποίο εντάχθηκε η περιοχή στο σχέδιο πόλης.

 

15. Τη με αριθμό 17538/599/92/1993 απόφαση Νομάρχη (ΦΕΚ 109/Δ/1993) και το Διάγραμμα Εφαρμογής ΔΕ 14/2002 για την οδό Αντιγόνης.

 

16. Τη με αριθμό 232596/27-07-2016 εισήγηση και με αριθμό 149776/15-09-2016 συμπληρωματική εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθήνας

 

17. Την από 03-11-2016 (Πρακτικό 14ο, θέμα 1ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθήνας, και το τοπογραφικό που την συνοδεύει, το οποίο ελήφθη σαν υπόβαθρο για το τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

18. Τη με αριθμό 262/2013 (4ο θέμα του πρακτικού της από 04-09-2013 26ης Συνεδρίασης) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με ΑΔΑ ΒΛ9ΠΩ6Υ-3ΑΒ, για επικαιροποίηση των με αριθμό 161/2009 και 349/2009 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, κατόπιν της με αριθμό 68/2013 (3 θέμα της από 24-07-2013 12ης Συνεδρίασης) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 

19. Τη με αριθμό 338/2014 (5ο θέμα του πρακτικού της από 24-09-2014 25ης Συνεδρίασης) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με ΑΔΑ ΩΤ5ΗΩ6Υ-Γ7Ρ, με την οποία εκδικάστηκαν οι ενστάσεις κατά της προηγούμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, κατόπιν της με αριθμό 65/2014 (2ο θέμα της από 23-07-2014 13ης Συνεδρίασης) απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου.

 

20. Τα στοιχεία που προσκομίστηκαν με τα με αριθμό 44685/24-11-2014 και 25442/03-08-2016 έγγραφα του Δήμου Αγίας Παρασκευής και όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

21. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου Δήμου και ο κρατικός προϋπολογισμός (Βεβαίωση Δήμου με αριθμό 39470/16-10-2014).

 

και επειδή:

 

Σύμφωνα με την από 03-11-2016 (Πρακτικό 14ο, θέμα 1ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθήνας, το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψιν του όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία, γνωμοδότησε ομόφωνα για την ...έγκριση πεζοδρόμου κατ' επέκταση της οδού Σκουφά μεταξύ των ιδιοκτησιών 07 και 17 του οικοδομικού τετραγώνου 291 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, ως εμφαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα γνωμοδότηση, καθόσον από τα προσκομισθέντα από το Δήμο συμπληρωματικά στοιχεία αποδεικνύεται η ύπαρξη του συγκεκριμένου κοινοχρήστου χώρου πριν την ένταξη στο σχέδιο πόλης, δηλώνεται στο Κτηματολόγιο από τον Δήμο ως Δημοτική οδός, ενώ δια αυτής διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης της ιδιοκτησίας 05, λόγω υψομετρικής διαφοράς μεταξύ οδού Αντιγόνης και οδού Σκουφά κατά 6,79 m, ενώ επίσης αποκτά πρόσωπο η τυφλή ιδιοκτησία 07, η οποία δημιουργήθηκε το 1955..., αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αγίας Παρασκευής στο οικοδομικό τετράγωνο 291, με έγκριση πεζοδρόμου κατ' επέκταση της οδού Σκουφά μεταξύ των ιδιοκτησιών 07 και 17 του οικοδομικού τετραγώνου 291 του Δήμου Αγίας Παρασκευής, με παράλληλη θέσπιση οικοδομικών γραμμών στα πρόσωπα των ιδιοκτησιών 05, 07 και 17 με τον πεζόδρομο αυτό,

 

2. Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και το συνοδεύον τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.241129.17

 

Αθήνα, 17-02-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.