Απόφαση 242624/17

Απόφαση 242624/2017: Άρση απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία της Σμυρνιωτοπούλου Χαρίκλειας και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 780783 (πρώην οικοδομικό τετράγωνο 419-420) του Δήμου Χαλανδρίου νομού Αττικής


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 242624/2017: Άρση απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία της Σμυρνιωτοπούλου Χαρίκλειας και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 780783 (πρώην οικοδομικό τετράγωνο 419-420) του Δήμου Χαλανδρίου νομού Αττικής, (ΦΕΚ 52/ΑΑΠ/2017), 15-03-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπ' όψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Την υπ' αριθμόν 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016), που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) και είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 44403/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011).

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 234321/2014 (ΦΕΚ 3203/Β/2014) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης, όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 35412/2873/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Το από [ΒΔ] 27-12-1956 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 1/Α/1957) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου (Αττικής) στη θέση Σωρός και καθορισμού των όρων και περιορισμών των οικοπέδων αυτού.

 

15. Το από [ΒΔ] 17-03-1959 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 59/Α/1959) περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου στη θέση Τζανεριά και Σωρός.

 

16. Το από [ΒΔ] 14-11-1960 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 186/Δ/1960) περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Χαλανδρίου.

 

17. Την με αριθμό 2352/1989 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 35/Δ/1989) για την τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός χρήσεων μετά των απαραίτητων θέσεων στάθμευσης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χαλανδρίου (Αττικής).

 

18. Την με αριθμό 32469/Π-918/1989 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (ΦΕΚ 728/Δ/1989) για την τροποποίηση όρων και περιορισμών δόμησης και καθορισμός θέσεων στάθμευσης εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης του Δήμου Χαλανδρίου (Αττικής).

 

19. Την υπ' αριθμόν 7396/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

20. Την υπ' αριθμόν 182/2015 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Χαλανδρίου.

 

21. Την υπ' αριθμόν 144448/27-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

22. Την από 03-11-2016 (Πρακτικό αριθμός 14) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (Συνεδρίαση αριθμός 14-θέμα 2°).

 

23. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

Και επειδή:

 

Α. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με την υπ' αριθμόν 144448/27-07-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, εισηγήθηκε την άρση της απαλλοτρίωσης με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου με το χαρακτηρισμό του τμήματος της ιδιοκτησίας υπό στοιχεία (Δ'ΔΓΓ'Δ') εκτάσεως 127,93 m2 ως οικοδομήσιμη με την κατάργηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου - οδού, τον καθορισμό ρυμοτομικής γραμμής ΔΔ' επί του προσώπου της ιδιοκτησίας και την επιβολή προκηπίου πλάτους 2 m. Οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης είναι οι ίδιοι που ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή ως έχουν τροποποιηθεί και λαμβάνοντας υπόψη τον νόμο 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός). Η λήψη της οφειλόμενης εισφοράς σε γη είναι πολεοδομικά μη αξιοποιήσιμη λόγω σχήματος της ιδιοκτησίας καθώς και της μορφής των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών που θα προέκυπταν από την τυχούσα λήψη αυτής, όπως σημειώνεται στο συνημμένο σε αυτήν τοπογραφικό διάγραμμα, γιατί ύστερα από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

1. Για το τμήμα της ιδιοκτησίας υπό στοιχεία (Δ'ΔΓΓ'Δ') έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 7396/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (18ου Τριμελούς), η οποία είναι υποχρεωτικά εκτελεστή από τη Διοίκηση.

 

2. Η άποψη της Υπηρεσίας ταυτίζεται με τα αναφερόμενα στην Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου.

 

3. Ο Δήμος Χαλανδρίου δεν έχει εγγράψει την προσήκουσα αποζημίωση στον προϋπολογισμό, ενώ με την 182/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση.

 

Β. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, στο υπ' αριθμόν 14 Πρακτικό της από 03-11-2016 Συνεδρίασης (Συνεδρίαση 14η- Θέμα 2°) γνωμοδότησε ομόφωνα σύμφωνα με την εισήγηση, με βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), με διαφοροποίηση ως προς τους όρους και περιορισμούς δόμησης, υπέρ της άρσης της απαλλοτρίωσης, σε τμήμα ιδιοκτησίας φερόμενης ιδιοκτήτριας κ. Σμυρνιωτοπούλου Χαρίκλειας, εμβαδού 127,93 m2 που βρίσκεται στα οικοδομικά τετράγωνα 780-783 (πρώην οικοδομικό τετράγωνο 419-420) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου Ν. Αττικής, σε συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ' αριθμόν 7396/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, όπως σημειώνεται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Αθανασίου Καϊλή και υπέρ της υπογραφής σχετικής απόφασης Περιφερειάρχη, λόγω παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Γ. Η παρούσα τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη και το προαναφερόμενο οικοδομικό τετράγωνο δεν βρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 m από την ακτή και δεν βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου.

 

Δ. Με την παραπάνω τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1) Την άρση της απαλλοτρίωσης, στην ιδιοκτησία της φερόμενης ιδιοκτήτριας Σμυρνιωτοπούλου Χαρίκλειας, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 780-783 (πρώην οικοδομικό τετράγωνο 419-420) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Χαλανδρίου Ν. Αττικής, σε συμμόρφωση της Διοίκησης, προς την υπ' αριθμόν 7396/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

2) Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και πιο συγκεκριμένα :

 

Το χαρακτηρισμό του τμήματος της ιδιοκτησίας υπό στοιχεία (Δ'ΔΓΓ'Δ') εκτάσεως 127,93 m2 ως οικοδομήσιμου με την κατάργηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου - οδού, τον καθορισμό ρυμοτομικής γραμμής ΔΔ' επί του προσώπου της ιδιοκτησίας και την επιβολή προκηπίου πλάτους 2 m.

 

3) Οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης είναι οι ίδιοι που ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή ως έχουν τροποποιηθεί και λαμβάνοντας υπόψη τον νόμο 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), όπως φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Η απόφαση αυτή και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει να συν-δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.242624.17

 

Αθήνα, 17-02-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.