Απόφαση 251992/17

Απόφαση 251992/2015/223/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα Γ326 και Γ329 της ΠΕ 1-2, της περιοχής Πόρτο Ράφτη, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 251992/2015/223/2017: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα Γ326 και Γ329 της ΠΕ 1-2, της περιοχής Πόρτο Ράφτη, του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, (ΦΕΚ 130/ΑΑΠ/2017), 16-06-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρα 3 και 186, παράγραφος ΣΤ.39.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και την μεταγενέστερη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 438/22-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016) για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

3. Τη με αριθμό οίκοθεν 8840/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 35412/2873/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

14. Το από 02-09-2009 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 466/ΑΑΠ/2009) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης επέκτασης τμήματος των πολεοδομικών ενοτήτων 1 και 2 της περιοχής δεύτερης κατοικίας Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, όπως ισχύει.

 

15. Τις υπ' αριθμόν 171/2010, 236/2010 και 133/2014 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

 

16. Την υπ' αριθμόν 66746/13-05-2014 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

17. Τις από 08-10-2015 (πρακτικό αριθμός 7, θέμα 2ο) και από 10-11-2015 (πρακτικό αριθμός 8, θέμα 3ο) γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

 

18. Όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

και επειδή:

 

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, με την υπ' αριθμόν 171/2010 ομόφωνη απόφαση του, ενέκρινε πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Γ326 και Γ329 της Π.Ε. 1-2, της περιοχής Πόρτο Ράφτη, με τη μεταφορά του πεζοδρόμου μεταξύ των παραπάνω οικοδομικών τετραγώνων δυτικότερα στον ήδη υφιστάμενο δρόμο εντός του οικοδομικού τετραγώνου Γ326, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης, όπως απεικονίζεται στο από Μαΐου 2010 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Α. Κουρέτα. Με την υπ' αριθμόν 236/2010 ομόφωνη απόφαση του, το παραπάνω Δημοτικό Συμβούλιο επανενέκρινε την παραπάνω πρόταση τροποποίησης, διότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή, καμία ένσταση δεν υπεβλήθη κατά αυτής. Με την υπ' αριθμόν 133/2014 ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο επικαιροποίησε τις υπ' αριθμόν 171/2010 και 236/2010 αποφάσεις του.

 

2. Με την υπ' αριθμόν 66746/13-05-2014 εισήγησή της προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων) εισηγήθηκε την έγκριση της προτεινόμενης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Γ326 και Γ329 της Π.Ε. 1-2 της περιοχής Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, διότι από τη μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

Ο πεζόδρομος που προβλέπει το ισχύον σχέδιο πόλεως ανατολικά των ιδιοκτησιών με κ.α. 581909 και 581910, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, είναι σε σημείο δύσβατο και με μεγάλη κλίση εδάφους και η διάνοιξή του είναι εξαιρετικά δαπανηρή από το Δήμο. Αντιθέτως ο προτεινόμενος πεζόδρομος είναι ήδη διαμορφωμένος κατά το μεγαλύτερο τμήμα του επί του οποίου έχουν πρόσωπο και διαμορφωμένες εισόδους όλες οι παρακείμενες ιδιοκτησίες.
Με την εν λόγω πολεοδομική ρύθμιση δεν επέρχεται μείωση κοινοχρήστων χώρων, αλλά αντιθέτως τους προσαυξάνει αφού ο προτεινόμενος πεζόδρομος καταλαμβάνει μεγαλύτερη έκταση.
Η περιοχή Π.Ε.1-2 Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας εντάχθηκε στο σχέδιο πόλεως με το από 02-09-2009 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 466/ΑΑΠ/2009) και εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 5 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), σύμφωνα με το οποίο Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης απαγορεύεται η τροποποίηση της για μια πενταετία. Επίσης απαγορεύεται η τροποποίησή της μέχρι και την κύρωση της πράξης εφαρμογής, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες είναι απόλυτα αναγκαίες ειδικότερες επί μέρους τροποποιήσεις για τη διευκόλυνση και μόνο της εφαρμογής του σχεδιασμού στην περιοχή. Η παραπάνω πάντως απαγόρευση δεν πρέπει να υπερβαίνει την πενταετία.. Η αιτούμενη από τον οικείο Δήμο τροποποίηση είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της εφαρμογής του σχεδιασμού στην περιοχή, όπως προκύπτει από τις προτάσεις που προσκομίστηκαν από τον ανάδοχο μελετητή της πράξης εφαρμογής Βασίλειο Κόκκινο και δεν απαιτούνται αποζημιώσεις επικειμένων.
Δεν προκαλείται δαπάνη, σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου (σχετική η υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 16459/26-10-2010 βεβαίωση Δημάρχου).

 

3. Με την από 10-11-2015 (πρακτικό αριθμός 8, θέμα 3ο) γνωμοδότηση του, το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής γνωμοδότησε ομόφωνα σύμφωνα με την εισήγηση, δηλαδή υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Γ326 και Γ329 της Π.Ε. 1-2 της περιοχής Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

 

4. Η παρούσα τροποποίηση είναι εντοπισμένη, τα προαναφερόμενα οικοδομικά τετράγωνα δεν βρίσκονται επί του Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 m από την ακτή και δεν είναι πλησίον αρχαιολογικής ή προστατευόμενης περιοχή και επομένως, η έγκρισή της εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010, αποφασίζουμε:

 

Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Γ326 και Γ329 της Π.Ε. 1-2 της περιοχής Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και συγκεκριμένα:

 

Α) την κατάργηση του πεζόδρομου μεταξύ των οικοδομικών τετραγώνων Γ329 και Γ326 και διεύρυνση του οικοδομικού τετραγώνου Γ329 προς δυσμάς,

 

Β) τη θεσμοθέτηση πεζοδρόμου στον ήδη υφιστάμενο δρόμο, εντός του οικοδομικού τετραγώνου Γ326,

 

Γ) την επιβολή τρίμετρων λωρίδων προκηπίων εκατέρωθεν του νέου πεζόδρομου, όπως σημειώνεται στο συνημμένο στην παρούσα από Νοεμβρίου 2013 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Ανδρέα Σωτηρόπουλου και

 

Δ) τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, καθώς και χρήσεων γης, για την περιοχή της ως άνω πολεοδομικής ρύθμισης, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους, περιορισμούς δόμησης και χρήσεις γης της ευρύτερης περιοχής (ΦΕΚ 466/ΑΑΠ/2009).

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.251992.17

 

Η απόφαση και το συνοδεύουν αυτή τοπογραφικό διάγραμμα να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 29-05-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.