Απόφαση 57042/18

Απόφαση 57042/2018: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 387 του Δήμου Αμαρουσίου, σε συμμόρφωση με την με αριθμό 7341/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 57042/2018: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 387 του Δήμου Αμαρουσίου, σε συμμόρφωση με την με αριθμό 7341/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, (ΦΕΚ 111/ΑΑΠ/2018), 30-05-2018.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς 44403/2011 (ΦΕΚ 2494/Β/2011) που ορθά επαναλήφθηκε (ΦΕΚ 2822/Β/2011), 109290/39629/2016 (ΦΕΚ 4251/Β/2016) και 66313/24553/2017 (ΦΕΚ 3051/Β/2017) αποφάσεις και ισχύει σήμερα.

 

3. Την με αριθμό οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής για την Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπ' αριθμόν οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφασης της Περιφερειάρχη Αττικής περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

4. Το άρθρο 44 του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις και τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/A/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

5. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων και τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του νόμου 4495/2017, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του νόμου 4513/2018 σχετικά με την συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων και την με αριθμό 32129/1637/2017 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για την συγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμό 58421/3240/2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 372/ΥΟΔΔ/2017) και τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων, με αριθμό Φ39/1895/2015, όπως ορθά επαναλήφθηκε στις 07-04-2015 και τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμούς Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015, 7541/515/2016, 35412/2016, οίκοθεν 69698/5330/2016 αποφάσεις του ιδίου.

 

11. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, και ειδικά τα άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

12. Την υπ' αριθμόν 269/1996 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 1186/Δ/1996).

 

13. Την υπ' αριθμόν 7341/2012 απόφαση του 19ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας και την με αριθμό εισαγωγής ΣΛ7121/25-10-2016 αίτηση των Βασιλείου και Όλγας Βογιατζή, ενώπιον του Τριμελούς Συμβουλίου νόμου 3068/2002 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, για συμμόρφωση της Διοίκησης με την εν λόγω δικαστική απόφαση και όλη την σχετική αλληλογραφία.

 

14. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 67029/29-03-2017 εισήγηση και την με αριθμό ΤΤ29794/15-02-2018 συμπληρωματική εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής.

 

15. Τις από 06-07-2017 (Συνεδρίαση 6η - θέμα 3ο), 31-10-2017 (Συνεδρίαση 10η - θέμα 4ο), 30-11-2017 (Συνεδρίαση 11η - θέμα 3ο) αναβλητικές γνωμοδοτήσεις και την από 22-02-2018 (Συνεδρίαση 1η - θέμα 2ο), ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

 

16. Τα νόμιμα δικαιολογητικά και όλα τα στοιχεία που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

Και επειδή:

 

Α. Σύμφωνα με την με αριθμό οίκοθεν 67029/29-03-2017 εισήγηση και την υπ' αριθμόν ΤΤ29794/15-02-2018 συμπληρωματική εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, επειδή:

 

1. Με την υπ' αριθμόν 7341/2012 απόφαση του 19ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, ακυρώθηκε η άρνηση της Διοίκησης να άρει τον χαρακτηρισμό ως χώρου παιδικού σταθμού, σε ακίνητο που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 387 του Δήμου Αμαρουσίου. Το ακίνητο φαίνεται να ανήκει κατά 50% στους προσφεύγοντες Βασίλειο και Όλγα Βογιατζή και κατά 50% στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης Βοστάνειο, το οποίο άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των προσφευγόντων. Η δικαστική απόφαση είναι αμετάκλητη και υποχρεωτικά εκτελεστή από την Διοίκηση.

 

2. Πληρούνται οι προϋποθέσεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων νόμος 2882/2001 όπως ισχύει, και των προϊσχυουσών διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 και του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (ως εκκρεμής διαδικασία τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης προς συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, νόμος 4315/2014, άρθρου 6 παράγραφος 6) και αυτών που τίθενται από την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

3. Δεν προκύπτει η αθροιστική συνδρομή των προϋποθέσεων επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης, όπως αυτές ορίζονται εκ του νόμου (νόμος 4067/2012, άρθρο 32, παράγραφος 3) όπως ισχύει, ούτε αυτές τεκμηριώθηκαν εμπρόθεσμα από τον αρμόδιο Δήμο Αμαρουσίου.

 

4. Δε φαίνεται να υπάρχουν στην εν λόγω θέση υφιστάμενες απαγορεύσεις και ρυθμίσεις, που να απαγορεύουν την ένταξη του εν λόγω ακινήτου στο οικοδομικό τετράγωνο 387 του Δήμου Αμαρουσίου, χωρίς να οφείλει εισφορά σε γη.

 

Β. Στην τελευταία από 22-02-2018 1η Συνεδρίασή του (θέμα 2ο), το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών γνωμοδότησε ομόφωνα την τροποποίηση ΟΤ 387 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου και την άρση του χαρακτηρισμού του χώρου παιδικού σταθμού στο εν λόγω ακίνητο, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 7341/2012 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας.

 

Γ. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 3 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 3 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), εκ μέρους του οικείου Δήμου, η νόμιμη διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και νομίμως προωθείται η έκδοση σχετικής απόφασης Περιφερειάρχη.

 

Δ. Η παρούσα τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη και το προαναφερόμενο οικοδομικό τετράγωνο δεν βρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 m από την ακτή και δεν βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου, ή εντός προστατευμένης περιοχής και η έγκρισή της εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Περιφερειάρχη Αττικής, σύμφωνα με την παράγραφο II ΣΤ.39 του άρθρου 186 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010).

 

Ε. Με την παραπάνω τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αμαρουσίου στο οικοδομικό τετράγωνο 387, σε συμμόρφωση με την υπ' αριθμόν 7341/2012 απόφαση του 19ου Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

2. Την άρση του χαρακτηρισμού σαν χώρου παιδικού σταθμού, που επιβλήθηκε με την με αριθμό 269/ 9-9-1996 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 1186/Δ/1996), στο τμήμα ΑΒΓΔΕΖΑ του οικοδομικού τετραγώνου 387 που φαίνεται στο από τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα, φερόμενων συνιδιοκτητών Όλγας και Βασιλείου Βογιατζή και Βοστάνειου Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης και τον χαρακτηρισμό του σαν οικοδομήσιμο χώρο, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης καθώς και τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης της περιοχής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.57042.18

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17-04-2018

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.