Απόφαση 96694/17

Απόφαση 96694/2017: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Δημητρίου - Κωνσταντίνου Παππά, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1306 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 13355/2007 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 96694/2017: Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σε ακίνητο ιδιοκτησίας Δημητρίου - Κωνσταντίνου Παππά, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1306 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 13355/2007 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, (ΦΕΚ 169/ΑΑΠ/2017), διόρθωση (ΦΕΚ 190/ΑΑΠ/2017), 26-07-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) για τον Οργανισμό Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμόν 44403/2011 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/Β/2011), την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011) και τη με αριθμό 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 438/22-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016) για τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής και ισχύει σήμερα.

 

3. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 8840/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, για Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 39/Β/2017), όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής και ισχύει.

 

4. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992), που αναφέρονται και στις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

10. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

11. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 35412/2873/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012) για το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό, άρθρα 31 και 32, όπως

 

14. Το από 28-06-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 724/Δ/1986) περί έγκρισης πολεοδομικής μελέτης της περιοχής Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών.

 

15. Την υπ' αριθμόν 13355/2007 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 18ο Τριμελές).

 

16. Τις υπ' αριθμόν 54/17-02-2010, 217/21-06-2012 και 285/01-08-2013 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αχαρνών.

 

17. Την από 07-10-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, η οποία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με το υπ' αριθμόν 164611/07-10-2016 έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης.

 

18. Την από 13-12-2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής (Συνεδρίαση 12η- θέμα 3ο).

 

19. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

και επειδή:

 

Α. Το Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής, με την από 07-10-2016 εισήγησή του, η οποία διαβιβάστηκε στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής με το υπ' αριθμόν 164611/07-10-2016 έγγραφο, εισηγήθηκε:

 

1. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1306 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νεάπολη για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε, με το από 28-06-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 724/Δ/1986), στο ακίνητο ιδιοκτησίας του Παππά Δημητρίου- Κωνσταντίνου, το οποίο ενδεικτικά φαίνεται με κ.α. 162513 στο απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000 που συνοδεύει την εισήγηση, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 13355/2007 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών,

 

2. Τη διαβίβαση της γνωμοδότησης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και του συνοδεύοντος αυτήν διαγράμματος στον οικείο Δήμο, για την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας δημοσιοποίησης (όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 3 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), εντός προθεσμίας 45 ημερών,

 

3. Τη διαβίβαση του θέματος στη Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού για την έκδοση σχετικής απόφασης Περιφερειάρχη, μετά την προβλεπόμενη διαδικασία δημοσιοποίησης ή την άπρακτη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας.

 

γιατί ύστερα από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

1. Για την ιδιοκτησία η οποία εμφαίνεται με κ.α. 162513, έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 13355/2007 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (18ου Τριμελούς), η οποία είναι υποχρεωτικά εκτελεστή από τη Διοίκηση.

 

2. Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι εκκρεμής διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου λόγω άρσης προς συμμόρφωση δικαστικής απόφασης, για την οποία είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα στην αρμόδια Υπηρεσία και ως τέτοια, συνεχίζει με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 20 του νόμου 2508/1997 και του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012 (νόμος 4315/2014, άρθρο 6, παράγραφος 6)

 

3. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν προκύπτει η συνδρομή αθροιστικά των προϋποθέσεων επανεπιβολής της απαλλοτρίωσης, όπως αυτές ορίζονται εκ του νόμου (νόμος 4067/2012, άρθρο 32, παράγραφος 3, όπως ισχύει), ούτε φαίνεται να υπάρχει ενδεχόμενο αποκατάστασης της εν λόγω ιδιοκτησίας σε άλλη θέση μέσω της τράπεζας γης. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη ιδιοκτησία δύναται να ενταχθεί σε οικοδομικό τετράγωνο.

 

4. Το εν λόγω ακίνητο βρίσκεται πλησίον του ρέματος Εσχατιάς ή κλάδου αυτού, για το οποίο, με την υπ' αριθμόν οίκοθεν Δ10/21427/2010 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκρίθηκε η επικύρωση του καθορισμού των οριογραμμών του στη συγκεκριμένη θέση.

 

5. Επειδή στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την υπ' αριθμόν 217/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών, δεν φαίνονται οι οριστικές οριογραμμές του παραπάνω ρέματος και διαπιστώθηκαν διαφορές ως προς το εμβαδόν, τα μήκη των πλευρών και τις συντεταγμένες των κορυφών του Κ.Χ. (Π 306) σε σχέση με τα αναγραφόμενα στην κυρωμένη πράξη εφαρμογής, για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου θα χρησιμοποιηθεί ως υπόβαθρο, απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000, όπου το παραπάνω ακίνητο ενδεικτικά φαίνεται με κ.α. 162513.

 

6. Δεν προκύπτει να υπάρχουν στην εν λόγω θέση υφιστάμενες απαγορεύσεις και ρυθμίσεις, λόγω των οποίων να μην μπορεί η ιδιοκτησία να ενταχθεί σε οικοδομικό τετράγωνο (παράγραφος 7 του άρθρου 32 του νόμου 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4315/2014).

 

7. Με την εν λόγω τροποποίηση, η επίμαχη ιδιοκτησία καθίσταται άρτια και οικοδομήσιμη, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης στους λοιπούς οικοδομήσιμους χώρους του οικοδομικού τετραγώνου Γ1307.

 

Β. Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, με την από 13-12-2016 γνωμοδότηση του (Συνεδρίαση 12η- θέμα 3ο), γνωμοδότησε ομόφωνα για την απόρριψη της υποβληθείσας ένστασης και υπέρ της πρότασης τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου όπως αυτή αναλύεται στην εισήγηση και σημειώνεται στο συνοδεύον αυτή απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000, με την επιφύλαξη της αρμοδιότητας ως προς την έγκριση της εν λόγω τροποποίησης.

 

Γ. Η παραπάνω γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και η από 7-10-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού διαβιβάστηκαν στο Δήμο Αχαρνών για την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας δημοσιοποίησης (όπως έχει κωδικοποιηθεί στο άρθρο 154 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13, παράγραφος 3 του νόμου 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α/2003), κατά την οποία δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις (υπ' αριθμόν 1609/28622/10-05-2017 βεβαίωση Δημάρχου Αχαρνών).

 

Δ. Η επιβληθείσα εισφορά σε γη υπολογίστηκε στην κυρωμένη πράξη εφαρμογής σε 425 m2 και απεικονίζεται ως θέση κατ' εκτίμηση, με στοιχεία (ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ) και διατίθεται για τη θεσμοθέτηση πεζόδρομου και κοινόχρηστου χώρου.

 

Ε. Η παρούσα τροποποίηση είναι εντοπισμένη και το προαναφερόμενο οικοδομικό τετράγωνο δεν βρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, ούτε εντός ζώνης 500 m από την ακτή και δεν βρίσκεται εντός αρχαιολογικού χώρου.

 

Στ. Με την παραπάνω τροποποίηση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού ή δημοτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, η οποία είχε επιβληθεί με το από 28-06-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 724/Δ/1986), σε ακίνητο ιδιοκτησίας Δημητρίου - Κωνσταντίνου Παππά, που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1306 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νεάπολη του Δήμου Αχαρνών, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 13355/2007 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αχαρνών στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1306 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής Νεάπολη για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης που επιβλήθηκε, με το από 28-06-1986 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 724/Δ/1986), στο ακίνητο ιδιοκτησίας του Παππά Δημητρίου- Κωνσταντίνου, το οποίο ενδεικτικά φαίνεται με κ.α. 162513 στο απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής που συνοδεύει την παρούσα, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 13355/2007 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με:

 

α. τον αποχαρακτηρισμό τμήματος του ακινήτου επιφάνειας 1075 m2 από κοινόχρηστο χώρο και χώρο παιδικής χαράς σε οικοδομήσιμο, με τους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν σήμερα στο οικοδομικό τετράγωνο Γ1307,

 

β. την επιβολή προκηπίου (πρασιάς) πλάτους 3 m στο ανατολικό όριο του προτεινόμενου οικοδομήσιμου χώρου,

 

γ. τη θεσμοθέτηση πεζόδρομου,

 

δ. την επιβολή σε βάρος του εν λόγω ακινήτου εισφοράς σε γη επιφάνειας 425 m2,

 

όπως υπολογίστηκε στην κυρωμένη πράξη εφαρμογής και απεικονίζεται κατ' εκτίμηση, με στοιχεία (ΑΒΓΔΕΖΗΘΑ), η οποία διατίθεται για τη θεσμοθέτηση πεζόδρομου και κοινόχρηστου χώρου, όπως αυτά απεικονίζονται στο απόσπασμα του διαγράμματος της κυρωμένης πράξης εφαρμογής κλίμακας 1:1000 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια), μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.96694.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-06-2017

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.