Προεδρικό διάταγμα 15/10 - Άρθρο 02

ΠΔ 15-10-2002: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του οικισμού Παροικιά του Δήμου Πάρου (νομού Κυκλάδων) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Προεδρικό Διάταγμα 15-10-2002: Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του οικισμού Παροικιά του Δήμου Πάρου (νομού Κυκλάδων) και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, (ΦΕΚ 927/Δ/2002), 23-10-2002.

 

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

 

Έχοντας υπόψη:

 

Ι. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 4), 6 (παράγραφοι 1, 4, 5 και 6) και 7 (παράγραφοι 1, 2 και 4) του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως το άρθρο 6 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου 1512/1985 Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (ΦΕΚ 4/Α/1985).

 

ΙΙ. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 9, 11, 29 και 70 του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος περί σχεδίων πόλεων κ.λ.π. (ΦΕΚ 228/Α/1923) όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.

 

ΙΙΙ. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 4 (παράγραφος 1), 6 (παράγραφος 1), 7, 8, 9 και 16 του νόμου 1577/1985 Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 210/Α/1985), όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 13 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), 8 παράγραφος 1 του νόμου 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α/1992), καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 34 παράγραφος 5 του νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/2001), με τις οποίες ερμηνεύθηκε το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο α του νόμου 2831/2000.

 

Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 2052/1992 Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 94/Α/1992).

 

ΙV. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

V. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985) που προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) και αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2)α του άρθρου 1 του νόμου 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997).

 

VI. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος α) του προεδρικού διατάγματος 183/1986 Έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες (ΦΕΚ 70/Α/1986).

 

VII. Την 30951/1262/1990 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του οικισμού Παροικιάς του Δήμου Πάρου (νομού Κυκλάδων) (ΦΕΚ 220/Δ/1990), όπως επαναδημοσιεύθηκε με την 67196/3440/1992 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 624/Δ/1992).

 

VIII. Την 62626/3179/1995 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Χαρακτηρισμός ως πυκνοδομημένων τμημάτων της πολεοδομικής ενότητας του οικισμού Παροικιάς του Δήμου Πάρου (νομού Κυκλάδων).

 

IX. Την 4065/737/1993 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικής προμελέτης της πολεοδομικής ενότητας του οικισμού Παροικιάς του Δήμου Πάρου (νομού Κυκλάδων).

 

X. Τις 36/1993, 50/1994, 68/1995 και 246/2000, 247/2000, 248/2000 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου.

 

XI. Τις 412/1994 και 88/1995 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθώς και την 5/2000 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Αιγαίου.

 

XII. Την 2970/1999 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ακυρώνει το από 30-08-1995 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 743/Δ/1995) Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του οικισμού Παροικίας Δήμου Πάρου.

 

XIII. Την με αριθμό 2765/2001 εισήγηση της ΚΑ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

 

XIV. Την με αριθμό 2836/2001 εισήγηση της Α Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων.

 

XV. Το 3289/2002 έγγραφο της Β Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

 

XVI. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

XVII. Τις υπ' αριθμούς 387/1995 και 320/2002 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Πολιτισμού και Αιγαίου, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 5

Άρθρο 6

Άρθρο 7

Άρθρο 8

 

Στην Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

 

Αθήνα 15-10-2002

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν διάταγμα καταργήθηκε με την 3616/2007 απόφαση του ΣτΕ.

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.