Απόφαση 230402/17

Απόφαση 230402/2017: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ιδιοκτησίας φερόμενων ιδιοκτητών Μ. Κόκκινου και Κ. Χριστοδούλου, στον Κοινόχρηστο Χώρο που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα 24, 27, 28, 29 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 933/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 230402/2017: Άρση και επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ιδιοκτησίας φερόμενων ιδιοκτητών Μ. Κόκκινου και Κ. Χριστοδούλου, στον Κοινόχρηστο Χώρο που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα 24, 27, 28, 29 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, σε εκτέλεση της υπ' αριθμόν 933/2011 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας, (ΦΕΚ 302/ΑΑΠ/2017), 29-12-2017.

 

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Την υπ' αριθμόν 109290/39629/2016 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η υπ' αριθμόν 438/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 4251/Β/2016), που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το προεδρικό διάταγμα 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/2010) και είχε τροποποιηθεί με την υπ' αριθμόν 44403/2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β/2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822/Β/2011).

 

3. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 8840/2017 (ΦΕΚ 39/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής Με εντολή Περιφερειάρχη σε Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου οίκοθεν 59417/2017 (ΦΕΚ 945/Β/2017) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής.

 

4. Την υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 55955/2017 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, περί τοποθέτησης αναπληρωτή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Έργων και Υποδομών.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985), όπως συμπληρώθηκαν με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το προεδρικό διάταγμα 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/2005).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Δ/2011) Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις.

 

7. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011), άρθρα 30 και 34 και 4030/2011 (ΦΕΚ 294/Α/2011), άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

8. Την υπ' αριθμόν Φ39/1895/2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για ανασυγκρότηση των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμόν Φ39/2209/2015, Φ39/4541/2015 και 35412/2873/2016 αποφάσεις του ιδίου, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

9. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5)β).

 

10. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

11. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

12. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

14. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

15. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα.

 

16. Την εγκύκλιο 6/2006 της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

 

17. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012, Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), άρθρα 31 παράγραφος 2, 32 και 33, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 

18. Τις διατάξεις του νόμου 4315/2014, Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα- Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 269/Α/2014).

 

19. Το από [ΒΔ] 02-10-1939 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 417/Α/1939) Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως σχεδίου Κερατέας (Θορικίων), το από [ΒΔ] 20-10-1939 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 450/Α/1939) Περί καθορισμού ελαχίστων ορίων εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων Κερατέας, τη με αριθμό 15518/Π-502 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής Αναθεώρηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κερατέας, καθώς και τη με αριθμό 15518/Π-502 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής Τροποποίηση σχεδίου όρων δόμησης εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Κερατέας.

 

20. Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Κερατέας που εγκρίθηκε με τη με αριθμό 52612/2581/1987 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 952/Δ/1987) για Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Κερατέας (νομού Αττικής), καθώς και τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του.

 

21. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 13066/1285/06-11-1996 απόφαση Νομάρχη Ανατολικής Αττικής, με την οποία κυρώθηκε η 5/1996 πράξη αναλογισμού αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, που συντάχθηκε από το γραφείο Πολεοδομίας Μαρκόπουλου.

 

22. Τη με αριθμό 933/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 26ο, Τριμελές), με την οποία το Δικαστήριο αυτό ακύρωσε την παράλειψη της Διοίκησης και βεβαίωσε την αυτοδίκαια άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στο ακίνητο φερόμενης ιδιοκτησίας των Μπίλιως Κόκκινου και Κωνσταντίνου Χριστοδούλου.

 

23. Την από 08-12-2016 εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Θεμάτων της Υπηρεσίας μας προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθήνας.

 

24. Την από 30-05-2017 (Πρακτικό 5ο, θέμα 5ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθήνας.

 

25. Τη με αριθμό 138/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, αναφορικά με την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2016, όπου προβλέπεται στον Κ.Α. Εξόδων 30-7424.016, Αποζημίωση από επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του Κοινοχρήστου Χώρου που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα 24, 27, 28, 29, της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας έκτασης 1142.50 m2 στους Μ. Κόκκινου και Κ Χριστοδούλου στο ποσό των 156.613,90 ευρώ.

 

26. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου.

 

Και επειδή:

 

1. Σύμφωνα με την από 08-12-2016 εισήγηση της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού (Τμήμα Πολεοδομικών Θεμάτων) προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθήνας, πρέπει να γίνει δεκτή η αιτούμενη άρση απαλλοτρίωσης με τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στον Κοινόχρηστο Χώρο που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα 24, 27, 28, 29 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής νομού Αττικής, γιατί μετά από τη μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

α) για την ιδιοκτησία με στοιχεία [Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6Τ7-Τ8-Τ1], έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 933/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία είναι αμετάκλητη και υποχρεωτικά εκτελεστή για τη Διοίκηση (νόμος 3068/2002)

 

β) Πληρούνται οι προϋποθέσεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος, του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων νόμου 2882/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του νόμου 4067/2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αυτών που τίθενται από την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ 3284/1986, 3805/1987, 3311/1989, 5905/1995, 3642/1998 κ.α.)

 

2. Σύμφωνα με την από 30-05-2017 (Πρακτικό 5ο, θέμα 5ο) γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθήνας, αυτό γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά για την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε συμμόρφωση με την 933/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα οικοδομικά τετράγωνα 24, 27, 28, 29 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, νομού Αττικής,

 

α) με επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, σύμφωνα με το από [ΒΔ] 02-10-1939 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 417/Α/1939) Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως σχεδίου Κερατέας (Θορικίων), όπως ισχύει σήμερα, με τον εκ νέου χαρακτηρισμό της έκτασης με τα στοιχεία (Τ1-Τ2-Τ3-Τ4-Τ5-Τ6-Τ7-Τ8-Τ1) σε Κοινόχρηστο Χώρο, που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα 24, 27, 28, 29 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής,

 

β) την έγκριση ρυμοτομικών γραμμών, όπως εμφανίζεται στο χρωματισμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα, το οποίο συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας, επί του υποβάθρου του από Ιανουαρίου 2013 τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500, του μηχανικού Αντωνίου Βλάχου.

 

3. Σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου 14527/06-11-2017 βεβαίωση του Δήμου Λαυρεωτικής, ουδεμία ένσταση υποβλήθηκε επί της παρούσας πρότασης τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, αποφασίζουμε:

 

1. Την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης επί της ιδιοκτησίας των φερόμενων ιδιοκτητών Κωνσταντίνου Χριστοδούλου και Μπίλιως Κόκκινου, ευρισκόμενη εντός του Κοινόχρηστου Χώρου που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα 24, 27, 28, 29 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, σε συμμόρφωση προς τη με αριθμό 933/2011 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

2. Την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού με επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σύμφωνα με το από [ΒΔ] 02-10-1939 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 417/Α/1939) Περί αναθεωρήσεως και επεκτάσεως σχεδίου Κερατέας (Θορικίων), όπως ισχύει σήμερα, με τον εκ νέου χαρακτηρισμό της έκτασης με τα στοιχεία (Τ1-Τ2-Τ3-Τ4Τ5-Τ6-Τ7-Τ8-Τ1) σε Κοινόχρηστο Χώρο, που περικλείεται από τα οικοδομικά τετράγωνα 24, 27, 28, 29 της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο στην παρούσα διάγραμμα που συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας, πάνω στο υπόβαθρο του από Ιανουαρίου 2013 τοπογραφικού διαγράμματος του μηχανικού Αντωνίου Βλάχου.

 

3. Την έγκριση ρυμοτομικών γραμμών, όπως εμφανίζεται στο χρωματισμένο τοπογραφικό διάγραμμα που συνοδεύει την παρούσα, το οποίο συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας, επί του υποβάθρου του από Ιανουαρίου 2013 τοπογραφικού διαγράμματος κλίμακας 1:500, του μηχανικού Αντωνίου Βλάχου.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της Απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς εποπτείας οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ελεγκτής Νομιμότητας) μόνο για παράβαση του Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια), μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 

a.230402.17

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 12-12-2017

 

Ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.