Απόφαση 879/16

Απόφαση 879/37519/2016: Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου Δήμου Λαμιέων νομού Φθιώτιδας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 879/37519/2016: Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου Δήμου Λαμιέων νομού Φθιώτιδας, (ΦΕΚ 79/ΑΑΠ/2016), 09-05-2016.

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπ' όψιν:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας κ.λ.π. (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 4164/2013 Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 

8. Την υπ' αριθμόν 6876/4871/2008 Απόφαση, Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/2008).

 

9. Το νόμος 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη ανάπτυξη.

 

10. Την υπ' αριθμόν 26298/2003 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (ΦΕΚ 1469/Β/2003).

 

11. Την υπ' αριθμόν 49828/2008 Απόφαση Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2464/Β/2008).

 

12. Την υπ' αριθμόν 11508/2009 Απόφαση Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009).

 

13. Την υπ' αριθμόν 67659/2013 Απόφαση Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 3155/Β/2013).

 

14. Την υπ' αριθμόν 31722/2011 Απόφαση Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2505/Β/2011).

 

15. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), ως ισχύει.

 

16. Την υπ' αριθμόν 9572/1845/2000 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί καθορισμού Τεχνικών Προδιαγραφών και Αμοιβών Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 209Δ/7-4-2000).

 

17. Την υπ' αριθμόν 37691/2007 Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 1902/Β/2007).

 

18. Το με αριθμό 19818/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέμα Σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα πλαίσια των ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ.

 

19. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων / ΕΥΠΕ 107017/2006 κοινή Υπουργική Απόφαση Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 (ΦΕΚ 1225/Β/2006).

 

20. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 131334/2010 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικών με τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατά την εκπόνηση των Μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης.

 

21. Τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/2011).

 

22. Τις διατάξεις του νόμου 3325/2005 Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/2005), ως ισχύει.

 

23. Τις διατάξεις του νόμου 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

24. Την οίκοθεν 3137/191/Φ15/2012 (04-04-2012) κοινή Υπουργική απόφαση Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα (ΦΕΚ 1048/Β/2012).

 

25. Τις διατάξεις της υπ' αριθμόν 1958/2012 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 21/Β/2012) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), ως ισχύει.

 

26. Τις διατάξεις της ΗΠ/15393/2332/2002 κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1022/Β/2002), ως ισχύει.

 

27. Τις διατάξεις του νόμου 2545/1997 Βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 

28. Την υπ' αριθμόν 10788/2004 Υπουργική Απόφαση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικών σταθερότυπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των ΓΠΣ, των ΣΧΟΟΑΠ και των πολεοδομικών μελετών. (ΦΕΚ 285/Δ/2004).

 

29. Τον Εθνικό Κατάλογο των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 (επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος με αριθμό L259 volume 49 21-09-2006), όπως ισχύει.

 

30. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

31. Τις διατάξεις του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

32. Τις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/198585) Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

33. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης τους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

34. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

35. Τις διατάξεις του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011) και ειδικά το άρθρο 34.

 

36.Τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ7/Α/12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β/2011)).

 

37. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011).

 

38. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012).

 

39. Το με αριθμό 48859/2008 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με θέμα Οδηγίες για την παρακολούθηση / έγκριση μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του νόμου 2508/1997.

 

40. Τις διατάξεις του νόμου 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 

41. Τις διατάξεις του νόμου 716/1977 Περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπόνησης Μελετών (ΦΕΚ 295/Α/1977) καθώς και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα, όπως ισχύουν σήμερα.

 

42. Την Πράξη 4/2015 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α/2015) Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας.

 

43. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.

 

44. Το προεδρικό διάταγμα 194/1979 Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επομένων του νόμου 716/1977, περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπονήσεως Μελετών (ΦΕΚ 53/Α/1979), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

45. Την υπ' αριθμόν 9791/2007 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, περί τροποποίησης της με αριθμό πρωτοκόλλου 11570/2005 απόφασης ένταξης της πράξης Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Γοργοποτάμου νομού Φθιώτιδας στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα 2000-2006 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο μέτρο 3.5 Χωροταξία - Πολεοδομία.

 

46. Την υπ' αριθμόν 21421/6878/07/2008 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που αφορά κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της πράξης Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Γοργοποτάμου νομού Φθιώτιδας.

 

47. Την από 03-08-2007 (αριθμός πρωτοκόλλου 4805) σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης μεταξύ του Δήμου Γοργοποτάμου και των συμπραττόντων γραφείων μελετών ΒΑΛΑΣΑ ΒΑΛΣΑΜΩ, Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ.

 

48. Το υπ' αριθμόν 12771/2007 έγγραφο της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης - Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων με το οποίο ορίζεται ο επιβλέπων του έργου Μελέτη Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Γοργοποτάμου νομού Φθιώτιδας.

 

49. Την υπ' αριθμόν 170/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γοργοποτάμου με την οποία εγκρίθηκε η παραλαβή του Α' Σταδίου της Μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Γοργοποτάμου νομού Φθιώτιδας.

 

50. Το υπ' αριθμόν 60158/11908/2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης - Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων με θέμα Εντολή εκπόνησης Β1 Σταδίου Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Γοργοποτάμου Ν. Φθιώτιδας.

 

51. Το υπ' αριθμόν 7184/2009 έγγραφο του Δήμου Γοργοποτάμου με θέμα Παρουσίαση Β1 Σταδίου της μελέτης...

 

52. Τις υπ' αριθμούς 3451/2009, 86/2010 γνωμοδοτήσεις της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Θεσσαλίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

 

53. Την υπ' αριθμόν 3936/215/Φ.3.1.1/Μ/2010 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

54. Την 3571/09/2010 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

55. Το υπ' αριθμόν 6029/16-12-2009 έγγραφο της 24ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων / Υπουργείου Πολιτισμού.

 

56. Την υπ' αριθμόν 362/25-01-2010 γνωμοδότηση της ΙΔ' ΕΠΚΑ / Υπουργείου Πολιτισμού.

 

57. Το υπ' αριθμόν 10/2010 πρακτικό της Νομαρχιακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος νομού Φθιώτιδας.

 

58. Το υπ' αριθμόν 12767/2408/2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης - Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων προς τα μελετητικά γραφεία για διορθώσεις του Β1 Σταδίου της μελέτης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Γοργοποτάμου νομού Φθιώτιδας.

 

59. Την υπ' αριθμόν 128/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γοργοποτάμου με την οποία παρελήφθη το Β1 στάδιο της μελέτης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Γοργοποτάμου νομού Φθιώτιδας.

 

60. Την υπ' αριθμόν 5169/03-09-2009 συμπληρωματική σύμβαση γεωλογικών μελετών του Δήμου Γοργοποτάμου με το γραφείο μελετών Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ.

 

61. Το υπ' αριθμόν 81875/14547/23-11-2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης - Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων με το οποίο ορίζεται ο επιβλέπων για τα έργα της συμπληρωματικής σύμβασης.

 

62. Το υπ' αριθμόν 64818/12261/2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας - Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων - Κοινοτήτων Παραλαβή Β1 σταδίου και εντολή έναρξης Β2 σταδίου...

 

63. Την υπ' αριθμόν 218/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γοργοποτάμου με την οποία εγκρίθηκε το Β2 στάδιο της μελέτης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Γοργοποτάμου νομού Φθιώτιδας.

 

64. Το υπ' αριθμόν 48600/2246/2010 (Ορθή επανάληψη 01-07-2010) έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Γοργοποτάμου, θεωρημένη αρμοδίως από το Γεωλόγο Ευάγγελο Δημητρόπουλο.

 

65. Το υπ' αριθμόν 73969/3278/2010 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δήμου Γοργοποτάμου, θεωρημένη αρμοδίως από το Γεωλόγο Ευάγγελο Δημητρόπουλο.

 

66. Την υπ' αριθμόν 5805/182086/ΠΕ/2014 γνωμοδότηση του Δασαρχείου Λαμίας.

 

67. Την υπ' αριθμόν 383/29-08-2014 γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Οίτης.

 

68. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

 

69. Το υπ' αριθμόν 1/2015 (θέμα 10°) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

 

70. Το υπ' αριθμόν 388/18115/2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

 

71. Το υπ' αριθμόν 54610/2015 έγγραφο του Δήμου Λαμιέων νομού Φθιώτιδας.

 

72. Την υπ' αριθμόν 364/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαμιέων νομού Φθιώτιδας, με την οποία εγκρίθηκε το Β2 στάδιο της μελέτης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου Δήμου Λαμιέων νομού Φθιώτιδας, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

 

73. Το υπ' αριθμόν 10563/2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δήμου Λαμιέων νομού Φθιώτιδας, με το οποίο διαβίβασε στην υπηρεσία μας έκθεση, στην οποία αντιστοιχίζονται οι χρήσεις γης του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) με τις χρήσεις γης του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014).

 

74. Το άρθρο 2 του νόμου 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο, ο πρώην Δήμος Γοργοποτάμου αποτελεί πλέον τη Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου Δήμου Λαμιέων που συστήθηκε με το άρθρο 1 του ίδιου νόμου.

 

75. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Αποφασίζουμε

 

Εγκρίνουμε σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου 2508/1997 το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου Δήμου Λαμιέων Νομού Φθιώτιδας, που περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου και αποτυπώνεται στους χάρτες Π1 (κλίμακας 1:50.000), Π.2Α (κλίμακας 1: 25.000), Π.2Β (κλίμακας 1:25.000), Π.3.1-3)α (κλίμακας 1:5.000), Π3.1-3)β (κλίμακας 1:5. 000), Π3.1-3)γ (κλίμακας 1:5.000), Π3.1-3)δ (κλίμακας 1:5.000), Π3.1-3)ε (κλίμακας 1:1.000), Π3.1-3)ζ (κλίμακας 1:5.000), Π3.1-3)η (κλίμακας 1:5.000), Π3.1-3)θ (κλίμακας 1:5.000) που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, καθώς και το περιεχόμενο των επόμενων κεφαλαίων.

 

1. Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης

 

1.1. Βασικές αρχές και στόχοι χωρικής ανάπτυξης

 

Με το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου πραγματοποιείται η διαμόρφωση των Αρχών Χωρικής Ανάπτυξης της περιοχής, καθώς και μια αναλυτική σκιαγράφηση των καίριων σημείων του προτύπου βιώσιμης οικιστικής ανάπτυξης και χωρικής οργάνωσης της περιοχής μελέτης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών μεγεθών σε επίπεδο Δήμου και οικιστικών υποδοχέων, για το έτος - στόχο 2017.

 

Η διατύπωση των βασικών αρχών και στόχων χωρικής ανάπτυξης της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου λαμβάνει υπόψη της μια σειρά βασικών στόχων και κατευθύνσεων χωρικής ανάπτυξης, οι οποίες απορρέουν από τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές χωρικού σχεδιασμού, καθώς και από ανώτερα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, ιδίως δε από το εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

Οι παραπάνω κατευθύνσεις μετασχηματίζονται για τη στοιχειοθέτηση των βασικών αρχών της τελικής πρότασης χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, στο πλαίσιο των οποίων διαμορφώνονται τα κύρια στοιχεία του προτύπου χωρικής οργάνωσης στο σύνολο της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας, με έμφαση στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας, το Μοσχοχώρι, στο υπόλοιπο οικιστικό δίκτυο, καθώς και στην περιαστική και αγροτική ενδοχώρα.

 

Οι ίδιες αρχές τηρούνται και για το σχεδιασμό των χρήσεων γης στο εσωτερικό του αστικού χώρου του Γοργοποτάμου, του λοιπού οικιστικού δικτύου, και στην ενδοχώρα ανάλογα με τον κύριο χαρακτήρα τους, με έμφαση στις ρυθμίσεις σχεδιασμού για τις αναγκαίες οικιστικές και παραγωγικές ζώνες, τις περιοχές προστασίας και ελέγχου δόμησης στο σύνολο των διοικητικών ορίων της Δημοτικής Ενότητας, τα δίκτυα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, αλλά και στις υποδομές του κοινωνικού και του τεχνικού εξοπλισμού.

 

Στο πλαίσιο των διατάξεων του εγκεκριμένου Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από άποψη χωροταξικής δομής η Δημοτική Ενότητα βρίσκεται εκτός των Ζωνών Ανάπτυξης με τις αντίστοιχες Ζώνες Ημερήσιων Μετακινήσεων που προβλέπονται από το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ωστόσο ανήκει στον εκτός των Ζωνών Ανάπτυξης χώρο, ο οποίος κατά κανόνα αντιμετωπίζει προβλήματα, οργανώνεται σε αναπτυξιακές ενότητες οικιστικών κέντρων 3ου επιπέδου και εξαρτάται από τις ζώνες ανάπτυξης. Η Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση από την πόλη της Λαμίας, που αποτελεί και τη διοικητική έδρα του Νομού.

 

Η έδρα της Δημοτικής Ενότητας, το Μοσχοχώρι, αποτελεί οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου και σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας 2001) αποτελεί τον μεγαλύτερο οικισμό της, τόσο από πλευράς ανθρωπίνου δυναμικού όσο και από τις λειτουργίες/εξυπηρετήσεις που παρέχει και αποτελεί οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου.

 

Η Δημοτική Ενότητα υπάγεται στις ζώνες επιρροής των υπερκείμενων επιπέδων οικισμών και συγκεκριμένα στην πόλη της Λαμίας που χαρακτηρίζεται ως οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου και αποτελεί το διοικητικό κέντρο του Νομού Φθιώτιδας.

 

1.2. Προγραμματικά μεγέθη

 

Στο έτος στόχο, το 2017, και στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, το Μοσχοχώρι, παρουσιάζεται σχεδόν στάσιμος ο πληθυσμός αναφορικά με αυτόν της απογραφής του 2001 και αναμένεται να κατοικείται από 811 κατοίκους. Η τάση αυτή προκύπτει μάλλον από τη χωρική γειτνίαση του οικισμού με την πόλη της Λαμίας, η οποία και προσελκύει σημαντικό αριθμό του ανθρωπίνου δυναμικού της Δημοτικής Ενότητας και κυρίως της έδρας αυτής. Επιπλέον, το έτος στόχο, το 2017, η Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου αναμένεται να έχει συνολικά 5.606 κατοίκους.

 

Η προβολή του μόνιμου πληθυσμού κατά οικισμό το έτος στόχο που είναι το 2017 απεικονίζεται στον πίνακα Π1.1 που ακολουθεί:

 

Πίνακας Π1.1- Προβολή μόνιμου πληθυσμού κατά οικισμό κατά το έτος στόχο - 2017

Τοπικό διαμέρισμα Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου - Πολεοδομικές ενότητες

Πληθυσμός οικισμών 2001 (κάτοικοι)

Ρυθμός μεταβολής πληθυσμού

(1991 - 2001)

Πληθυσμός οικισμών 2017 (κάτοικοι)

Μοσχοχωρίου

841

-22,77%

811

Βαρδάτων

480

8,11%

546

Γοργοποτάμου, Αλεπόσπιτα

472

6,31%

588

Άνω Δαμάστας, Κάτω Δαμάστα, Χαλβατζέικα

549

9,36%

683

Δελφίνο

109

-10,66%

107

Δύο Βουνών

191

0,00%

191

Ελευθεροχωρίου

184

53,33%

423

Ηράκλειας

612

38,46%

1119

Κουμαριτσίου

95

-34,48%

54

Νέου Κρικέλλου

585

-11,50%

486

Οίτης

268

34,67%

439

Σκαμνός

124

5,98%

159

Σύνολο Πολεοδομικών ενοτήτων

4.510

-

5.606

 

1.3. Χωροταξική διάρθρωση και οικιστική δομή

 

Τα κύρια στοιχεία της υφιστάμενης χωροταξικής διάρθρωσης και της οικιστικής δομής στο σύνολο της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας είναι τα εξής:

 

το πεδινό τμήμα, που καταλαμβάνει το σύνολο της γεωργικής γης του Δήμου, η οποία συνιστά ζώνη αγροτικού τοπίου και μια παραγωγική ζώνη με καλλιέργειες και εκτροφή ζωικού κεφαλαίου.
η παραδοσιακή ενασχόληση με την κτηνοτροφία και συγκεκριμένα οι προβατοτροφικές και αιγοτροφικές επιχειρήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων μεταποίησης των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της περιοχής, αλλά και την παράλληλη προώθηση της βιολογικής κτηνοτροφίας, έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν προϊόντα ΠΟΠ αλλά και να ενισχύσουν τις εξαγωγικές δυνατότητες της περιοχής.
Τα ιαματικά λουτρά Καλλίδρομου (Ψωρονέρια) που βρίσκονται στο Τοπικό διαμέρισμα Δαμάστας και αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο προς ανάδειξη και αξιοποίηση, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας τουριστικός πόλος ανάπτυξης, ο οποίος θα συνδεθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία της ευρύτερης περιοχής.
Η σημαντική πολιτιστική κληρονομιά η οποία διαχέεται σε όλη σχεδόν την έκταση της Δημοτικής Ενότητας με ιδιαίτερα σημεία αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τόσο οριοθετημένων αρχαιολογικών χώρων όσο και μη κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων στους οποίους έχουν εντοπιστεί αρχαιότητες.
Η χωρική γειτνίαση και η άμεση πρόσβαση στον υπό ανάδυση οδικό άξονα ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος, που ενισχύεται με την κατασκευή της Ιόνιας Οδού και η προοπτική της Δημοτικής Ενότητας για να καταστεί μελλοντικά η πύλη του αστικού κέντρου της Λαμίας από τα νότια-δυτικά.
Η νέα εθνική οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης, ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, που έχει κατασκευαστεί με προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητόδρομου, η οποία διασχίζει τη Δημοτική Ενότητα δημιουργώντας ένα τεχνητό φράγμα στο δυτικό τμήμα του.
Το πλέγμα του οικιστικού δικτύου το οποίο αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας.
Η νέα σιδηροδρομική γραμμή, Αθήνας - Θεσσαλονίκης, υψηλών ταχυτήτων, με την άμεση προσβασιμότητα και το μικρό χρόνο προσέγγισης.
Το αναπτυσσόμενο οικιστικό κέντρο 3ου επιπέδου, η Λαμία, τροφοδοτεί με υποδομές ανάπτυξης που επηρεάζουν τη Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου και απορροφά τις μεγάλες συγκρούσεις χρήσεων γης από αυτόν.

 

1.4. Πρότυπο χωρικής ανάπτυξης της Δημοτικής Ενότητας

 

Το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης με το αντίστοιχο δομικό σχέδιο που αποτυπώνεται σχηματικά στον χάρτη Π1 και το οποίο στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και την ενδογενή ανάπτυξη με ήπιους ρυθμούς που λαμβάνουν υπόψη του την ιδιαιτερότητα και την ταυτότητα του τόπου σε όλα τα επίπεδα, συνοψίζεται στις εξής προτάσεις:

 

Προβολή του διττού χαρακτήρα της οικονομίας της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, με την προώθηση αφενός εναλλακτικών μορφών τουρισμού, αλλά με βελτιωμένους όρους και συνθήκες παροχής του τουριστικού προϊόντος με την παρεμβολή του πολιτιστικού και αρχαιολογικού στοιχείου και αφετέρου με σύγχρονες μορφές ανάπτυξης της αγροτικής οικονομίας. Επομένως, κεντρικό σημείο του σχεδιασμού των χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο είναι η προστασία, προβολή και αναβάθμιση των στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος της Δημοτικής Ενότητας (δασικός πλούτος, Εθνικός Δρυμός Οίτης, κοιλάδα Σπερχειού, υδροβιότοπος, φαράγγια, ρέματα, θερμομεταλλευτικές πηγές) και της γεωργικής γης, ενώ σε πολεοδομικό επίπεδο είναι η εξυγίανση και αναβάθμιση του αστικού χώρου των οικισμών.
Προστασία του περιαστικού χώρου των οικισμών από φαινόμενα συγκρούσεων χρήσεων γης και από την άναρχη οικιστική ανάπτυξη, εξασφαλίζοντας συγχρόνως και τις καλύτερες συνθήκες προσπέλασης και συνδέσεων με περιορισμό στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επομένως θα πρέπει να προταθούν Περιοχές Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων - ειδικές ζώνες για χωροθέτηση παραγωγικών μονάδων, βιοτεχνία και χονδρεμπόριο, αλλά και για την οργανωμένη ανάπτυξη της κτηνοτροφίας.
Αναβάθμιση του αστικού χώρου των οικισμών και ταυτόχρονα της ποιότητας ζωής των κατοίκων με την πρόβλεψη της κατάλληλης κοινωνικής υποδομής, την τόνωση των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, την αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και την ανάπλαση των υποβαθμισμένων περιοχών.
Πρόβλεψη πολλών και διαφορετικών παραγωγικών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο της ισόρροπης και αλληλοστηριζόμενης ανάπτυξης αστικού, περιαστικού και αγροτικού χώρου και πρόβλεψη κατά αντιστοιχία παραγωγικών υποδοχέων που θα συμβάλλουν σε μια νέα ολοκληρωμένη αναπτυξιακή διαδικασία της Δημοτικής Ενότητας στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.
Θεσμική προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, όπως ο Εθνικός Δρυμός Οίτης, ο υγροβιότοπος και το φαράγγι του Γοργοποτάμου, οι δασικές εκτάσεις, τα ρέματα και οι παραρεμάτιες ζώνες τους, καθώς και των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων όπως είναι η γεωργική γη.
Προστασία και διασφάλιση του αρχαιολογικού πλούτου της περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου με σκοπό την ανάδειξη του χώρου και τη διάδοση του ιστορικού, παραδοσιακού και πολυπολιτισμικού ρόλου της περιοχής.

 

Επομένως, σε χωρικό επίπεδο απαιτείται:

 

Οριοθέτηση των ζωνών προστασίας και θεσμική τους προστασία ως ΠΕΠ, Εθνικός Δρυμός Οίτης, δάση, υγροβιότοπος και φαράγγι Γοργοποτάμου, παραρεμάτιες ζώνες, Αρχαιότητες, Περιοχές Ιδιαίτερου Κάλλους.
Πρόβλεψη υποδοχέα παραγωγικών δραστηριοτήτων και συγκεκριμένα βιοτεχνίας χαμηλής όχλησης και χονδρεμπορίου στο βόρειο τμήμα της εδαφικής περιφέρειας της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, σε άμεση γειτνίαση με την επαρχιακή οδό που συνδέει την έδρα της Δημοτικής Ενότητας, το Μοσχοχώρι, με την διοικητική έδρα του Νομού Φθιώτιδας, τη Λαμία.
Σύνδεση γεωργικής - κτηνοτροφικής εντατικής παραγωγής με την επιτόπου μεταποίηση και ανάπτυξη της αγροτοβιομηχανίας. Προώθηση της βιολογικής γεωργίας - κτηνοτροφίας με παράλληλη ανάγκη για την καθιέρωση οικολογικών / βιολογικών προϊόντων και προϊόντων ΠΟΠ.
Θεσμική προστασία της γεωργικής γης ως υψηλής παραγωγικότητας, με περιορισμούς που θα ενταχθούν στην ΠΕΠΔ της γεωργικής γης.
Πρόβλεψη ειδικών ζωνών για ανάπτυξη μονάδων σχετικών με την οργανωμένη μορφής κτηνοτροφία, η πρώτη σε γειτνίαση με τον οικισμό του Ελευθεροχωρίου και η δεύτερη σε γειτονική απόσταση από τον οικισμό των Δύο Βουνών. Αναβάθμιση κυρίως της ενσταυλισμένης κτηνοτροφίας με στροφή στην ποιότητα και την τυποποίηση των προϊόντων για ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων.
Η ανάπτυξη ζωνών εναλλακτικών μορφών τουρισμού στους οικισμούς του Γοργοποτάμου, της Οίτης, του Ελευθεροχωρίου, του Κουμαριτσίου, του Νέου Κρίκελλου και του Σκαμνού με την ανάδειξη των αξιόλογων φυσικών τοπίων, των ιστορικών και αρχαιολογικών τόπων, των θρησκευτικών μνημείων, την ανάπτυξη του οικοτουρισμού και αγροτουρισμού καθώς και την ανάδειξη και αξιοποίηση των θερμομεταλλευτικών πηγών στηριζόμενη στην παράδοση της ευρύτερης περιοχής στον ιαματικό τουρισμό. Η τουριστική ανάπτυξη οφείλει να στοχεύει στη δικτύωση του τουριστικού πακέτου της Δημοτικής Ενότητας τόσο στην ενδοχώρα αυτού όσο και τη σύνδεσή του με αξιόλογους τόπους της ευρύτερης περιοχής, στην ισόρροπη ανάπτυξη της ενδοχώρας της Δημοτικής Ενότητας, στη δημιουργία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα, καθώς και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Βελτίωση των υφισταμένων και πρόβλεψη νέων τεχνικών υποδομών.

 

Σε πολεοδομικό επίπεδο

 

Ενίσχυση του αστικού χαρακτήρα του Μοσχοχωρίου με έμφαση στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών και άλλων αστικών λειτουργιών σχετικών με τον αγροτικό τομέα αλλά και τον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού και τον πολιτιστικό τομέα που αναμένεται να αποτελέσουν τους πυλώνες της τοπικής οικονομίας της Δημοτικής Ενότητας.
Σημειακές παρεμβάσεις στα υποβαθμισμένα τμήματα των οικισμών, αισθητικά και περιβαλλοντικά, για την προστασία των τόπων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών.
Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών, ιδιαιτέρως στους τομείς της πρόνοιας και του πολιτισμού, τόσο στο Μοσχοχώρι και τον Γοργοπόταμο όσο και στους λοιπούς οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας αλλά και προώθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εξασφάλιση της ανόδου του μέσου επιπέδου μόρφωσης των κατοίκων.
Επικαιροποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου και Πολεοδόμηση της έδρας της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, του Μοσχοχωρίου, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός ισχυροποιημένου οικιστικού κέντρου 4ου επιπέδου με έμφαση στην τοπική αγροτική παραγωγή και στην παροχή υπηρεσιών.
Επικαιροποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου και Πολεοδόμηση του οικισμού του Νέου Κρίκελλου.
Οριοθέτηση και πολεοδόμηση του οικισμού Δύο Βουνών.
Αναπλάσεις τμημάτων των οικισμών με στόχο την αναβάθμιση της αισθητικής και την βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των φυσικών στοιχείων των τμημάτων των οικισμών που έχουν αλλοιωθεί.
Περιοχή Β' κατοικίας και παραθεριστικού τουρισμού κυρίως στους οικισμούς Οίτης, Ελευθεροχωρίου, Κουμαριτσίου, Νέο Κρίκελλου και Σκαμνού

 

1.4. Σχέσεις με ευρύτερους άξονες και πόλους ανάπτυξης

 

Η βασική χωροταξική τυπολογία της περιοχής περιλαμβάνει:

 

Τον υφιστάμενο κύριο αναπτυξιακό άξονα της Χώρας ΠΑΘΕ, σε συνδυασμό με τον αυτοκινητόδρομο Αιγαίου, ο οποίος συνδέει την Περιφέρεια με τους κύριους υπερτοπικούς πόλους της Χώρας (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) και συνεπώς με τα διεθνή κέντρα ανάπτυξης.
Τη χωρική γειτνίαση και την άμεση πρόσβαση στον υπό ανάδειξη οδικό άξονα ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος, που ενισχύεται με την κατασκευή της Ιόνιας Οδού και την προοπτική της Δημοτικής Ενότητας για να καταστεί μελλοντικά η πύλη του αστικού κέντρου της Λαμίας από τα νότια-δυτικά.
Τη νέα σιδηροδρομική γραμμή, Αθήνας - Θεσσαλονίκης, υψηλών ταχυτήτων, με την άμεση προσβασιμότητα και το μικρό χρόνο προσέγγισης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει τις προοπτικές για ευρύτερη αναπτυξιακή πορεία στην ανάπτυξη του μοντέλου της περιοχής.
Τον Ε65.

 

1.5. Ρόλοι Οικισμών στο Οικιστικό Δίκτυο

 

Ο ρόλος του οικισμού του Μοσχοχωρίου, ως έδρα της Δημοτικής Ενότητας και οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου είναι να αποτελέσει τον πυρήνα παροχής αναβαθμισμένων διοικητικών και λοιπών αστικών λειτουργιών αλλά και να διατηρήσει και να αναβαθμίσει την δραστηριότητα του στον πρωτογενή τομέα (κοινωνικός εξοπλισμός, εμπόριο, χονδρεμπόριο, παροχή υπηρεσιών, βιολογικές γεωργικές και κτηνοτροφικές καλλιέργειες, ΠΟΠ, αναβάθμιση ενσταυλισμένης κτηνοτροφίας κτλ.) με ακτίνα εξυπηρέτησης τους λοιπούς οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας, εξυπηρετώντας τόσο τους μόνιμους κατοίκους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους όσο και τους εποχιακούς κατοίκους.

 

Επιπλέον, οι οικισμοί του Γοργοποτάμου, της Δαμάστας και της Οίτης, με παράλληλη παραγωγική δραστηριότητα με αυτή του Μοσχοχωρίου θα αποτελούν τα δευτερεύοντα κέντρα παροχής υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας και θα διατηρήσουν την ενασχόληση τους στον πρωτογενή τομέα παραγωγής.

 

Οι οικισμοί των Βαρδατών, του Δέλφινου, των Δύο Βουνών και της Ηράκλειας πέραν της ενασχόλησης τους, με την παράλληλη αναβάθμιση, στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, θα προωθήσουν δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα όπως την «επιτόπου» μεταποίηση και ανάπτυξη της αγροτοβιομηχανίας και την τυποποίηση των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα, με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγικών δυνατοτήτων της Δημοτικής Ενότητας αλλά και την κάλυψη των αναγκών της Δημοτικής Ενότητας σε αγαθά και προϊόντα και την παροχή αυτών στο τουριστικό κύκλωμα.

 

Ακόμη, οι υπόλοιποι οικισμοί της ενδοχώρας, του Ελευθεροχωρίου, του Κουμαριτσίου, του Νέου Κρίκελλου και του Σκαμνού, αλλά και του Γοργοποτάμου και της Οίτης, θα δραστηριοποιηθούν στον τριτογενή τομέα παραγωγής και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη και προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, βασισμένους στην ανάδειξη του αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος (Δάση, ρέματα, φαράγγια, υγροβιότοπος Γοργοποτάμου, περιπατητικά μονοπάτια, θερμομεταλλευτικές πηγές, κ.λ.π.), των ιστορικών, πολιτιστικών και αρχαιολογικών τόπων και των θρησκευτικών μνημείων. Επιπλέον, θα ισχυροποιήσουν τη θέση τους ως οικιστικοί υποδοχείς Β' κατοικίας.

 

2. Χρήσεις Γης & Προστασία Περιβάλλοντος Δήμου Γοργοποτάμου

 

2.1. Γενικές Κατευθύνσεις

 

Οι γενικές κατευθύνσεις σχεδιασμού και οργάνωσης των χρήσεων γης της Δημοτικής Ενότητας είναι οι εξής:

 

Σχεδιασμός Περιοχών Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) με επιβολή περιοριστικών ειδικών χρήσεων καθώς και άλλων πολεοδομικών και περιβαλλοντικών περιορισμών, με σκοπό:

 

την προστασία και ανάδειξη των προστατευόμενων περιοχών φυσικού περιβάλλοντος, των ποτάμιων αποδεκτών και των ευρύτερων περιοχών τους, καθώς και των δασών - δασικών εκτάσεων της περιοχής, ειδικότερα δε των εξής:
oτου υγροβιότοπου του Γοργοποτάμου
oτων δασών και των δασικών εκτάσεων κ.τ.λ.
oτων σημαντικών υδάτινων στοιχείων που διασχίζουν την έκταση της Δημοτικής Ενότητας
oτην προστασία και ανάδειξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, στο σύνολο της υπόλοιπης εκτός σχεδίου περιοχής της Δημοτικής Ενότητας, έως και τα διοικητικά όρια του οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.
Την προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων, που αναφέρονται από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία.
Την υποδοχή εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και συγκεκριμένα τη δημιουργία Αιολικού πάρκου, μικρού υδροηλεκτρικού έργου, μονάδων παραγωγής ενέργειας από βιομάζα, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, καθώς και την εξέταση της δυνατότητας παραγωγής γεωθερμικής ενέργειας.

 

Προς Πολεοδόμηση Περιοχές: Ζώνη Βιοτεχνικών μονάδων χαμηλής όχλησης και Χονδρεμπορίου, η οποία θα αναπτυχθεί σε άμεση χωρική γειτνίαση με την επαρχιακή οδό που συνδέει το Μοσχοχώρι με την πόλη της Λαμίας. Η περιοχή προβλέπεται με σχεδίασμά πολεοδόμησης και αναμένεται να συμβάλλει στην ανάπτυξη και χωρική οργάνωση των επαγγελματικών εργαστηρίων και των χαμηλής όχλησης βιοτεχνιών με έμφαση σε κλάδους συναρτώμενους με αστικές λειτουργίες, που δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον εντός των οικισμών Γοργοποτάμου και Μοσχοχωρίου και σε μικρότερο βαθμό στους λοιπούς οικισμούς. Η ζώνη αυτή επίσης θα μπορεί να υποδεχτεί και μονάδες Χονδρεμπορίου για να μην επιβαρύνεται ο αστικός χώρος και να μην χωροθετούνται διάσπαρτα στον εξωαστικό χώρο της Δημοτικής Ενότητας οι δράσεις αυτές, με τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και την εμπορεία τους.

 

Ειδικές Ζώνες για μονάδες χρήσεων ελεγχόμενης και οργανωμένης κτηνοτροφίας - Κτηνοτροφικά Πάρκα με προοπτική καθετοποίησης, οι οποίες θα καθοριστούν κατόπιν εκπονήσεως μελέτης Μελέτη Βοσκοϊκανότητας της γης και σχέση αυτής με το διατιθέμενο Ζωικό Κεφάλαιο. Οι συγκεκριμένες Ζώνες θα συμβάλλουν στη χωρική οργάνωση των κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής και στον εξορθολογισμό των συγκρούσεων χρήσεων γης που προκύπτουν με τη διάσπαρτη χωροθέτησή τους. Ο σχεδιασμός των ζωνών θα προβλέπει και την υποδομή για την καθετοποίηση των προϊόντων με σφαγεία και την οργάνωση εκθεσιακού κέντρου προώθησής τους.

 

Λήψη μέτρων ελέγχου χρήσεων ή και απαγόρευσης της δόμησης, ειδικότερα με την απαγόρευση της δόμησης κατά μήκος των γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης της ΔΕΗ καθώς και κάθε λειτουργίας ή χρήσης που να επιβάλλει τη διαμονή ατόμων όπως παιδικές χαρές, υπαίθρια καθιστικά, κ.λ.π.

 

2.2. Οικιστική Οργάνωση

 

Η οικιστική οργάνωση της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου συνίσταται στα ακόλουθα:

 

α) οριοθέτηση και πολεοδόμηση του οικισμού Δύο Βουνών.

 

β) πολεοδόμηση των οικιστικών συγκεντρώσεων των οικισμών του Γοργοποτάμου (και Αλεπόσπιτα), των Δύο Βουνών, του Ελευθεροχωρίου, του Κουμαριτσίου, της Οίτης και του Σκαμνού,

 

γ) επικαιροποίηση των Ρυμοτομικών Σχεδίων των οικισμών του Μοσχοχωρίου και του Νέου Κρίκελλου,

 

δ) ανάπλαση τμημάτων των οικισμών του Μοσχοχωρίου, του Νέου Κρίκελλου, του Κουμαριτσίου, του Δέλφινου, της Δαμάστας και της Ηράκλειας και ε) πρόταση για περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης.

 

2.3. Ζώνες Ευρύτερης Προστασίας

 

Κατόπιν ανάλυσης και αξιολόγησης των υφιστάμενων δεδομένων της Δημοτικής Ενότητας, δεν επιλέχθηκε να οριστούν Περιοχές Ελέγχου ή Περιορισμού Δόμησης (ΠΕΠΔ) στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, αλλά να καθοριστούν Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) καθώς και ορισμένες περιοχές ως Ζώνες Ευρύτερης Προστασίας. Στις Περιοχές - Ζώνες αυτές δεν επιτρέπεται η δόμηση ή η εξυπηρέτηση άλλων λειτουργιών.

 

2.4. Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) - Κανονιστικές ρυθμίσεις

 

2.4.1. ΠΕΠ1 - Περιοχή Προστασίας των Ποτάμιων σχηματισμών

 

Πλέον της Περιοχής Προστασίας των ποτάμιων σχηματισμών, που είναι κατά περίπτωση ο Σπερχειός ποταμός, ο Ασωπός ποταμός, ο ποταμός Γοργοπόταμος καθώς και κάθε είδους κάλυψη ποτάμιου σχηματισμού, καθορίζεται μια ζώνη προστασίας 50 m από την εκάστοτε οριογραμμή που καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Εξαιρούνται από τον περιορισμό απαγόρευσης δόμησης εντός ζώνης 50 m από την οριογραμμή των ποταμών και ρεμάτων, οι περιοχές που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών.

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

 

Έργα διαμόρφωσης - διευθέτησης της όχθης
Έργα καθαρισμού της κοίτης από υλικά στερεοπαροχών για την προστασία των πλημμυρικών φαινομένων
Μικρά φράγματα
Μικρά έργα εκμετάλλευσης της υδροηλεκτρικής ενέργειας
Επιστημονική παρατήρηση ορνιθοπανίδας
Κιόσκια περιβαλλοντικής ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
Διαμορφώσεις με περιπατητικά μονοπάτια, καθιστικά, κιόσκια και όλα τα σχετικά που συμβάλλουν στην ήπια αναψυχή σε φυσικό περιβάλλον έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής
oΔίκτυα πεζοδρόμων
oΔίκτυα ποδηλατοδρόμων
oΛειτουργίες αναψυχής και πολιτισμού

 

Απαγορεύονται:

 

Κάθε είδους δόμηση
Η θήρα
Η σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας
Η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση
Η καταστροφή των φυτοφρακτών
Η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων
Η ρύπανση των υδατικών πόρων
Οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες, ήτοι:
oΕπεξεργασία μεταλλευμάτων
oΧύτευση, επεξεργασία και επιφανειακή κατεργασία μετάλλων
oΔιυλιστήρια και χώροι αποθήκευσης πετρελαιοειδών
oΕνεργειακή βιομηχανία
oΧημικές βιομηχανίες
oΦαρμακευτικές βιομηχανίες
oΣφαγεία, βυρσοδεψίες
oΒαφεία, βενζινάδικα, συνεργεία αυτοκινήτων
oΚαύση ορυκτών καυσίμων

 

2.4.2. ΠΕΠ 2 - Περιοχή Προστασίας του Καταφυγίου Άγριας Ζωής, ΠΕΠ 5 - Περιοχή Προστασίας Natura 2000, ΠΕΠ 6 Περιοχή Προστασίας Εθνικού Δρυμού & ΠΕΠ 7 Περιοχή Προστασίας του Πυρήνα του Εθνικού Δρυμού

 

Πλέον της έκαστης, εκ των ως άνω αναφερόμενων, Περιοχής Προστασίας, έχει οριστεί μια ζώνη προστασίας, η οποία καθορίζεται στα 500 m από τα όρια των περιοχών αυτών και στην οποία ισχύουν οι ίδιες περιοριστικές διατάξεις.

 

ΠΕΠ 2 & ΠΕΠ 5

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

 

Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής
oΔίκτυα πεζοδρόμων
oΔίκτυα ποδηλατοδρόμων
oΛειτουργίες αναψυχής και πολιτισμού
oΑναψυκτήρια
oΠαιδικές χαρές
oΥπαίθρια καθιστικά
Επιστημονική παρατήρηση ορνιθοπανίδας
Κιόσκια περιβαλλοντικής ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
Διαμορφώσεις με περιπατητικά μονοπάτια, καθιστικά, κιόσκια και όλα τα σχετικά που συμβάλλουν στην ήπια αναψυχή σε φυσικό περιβάλλον έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
Υπαίθριοι χώροι άθλησης
Περίπτερα ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης
Σημεία τοπίου και θέασης
Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής κοινής ωφέλειας
oΔεξαμενές
oΜικρά φράγματα
oΑντλητικές Εγκαταστάσεις
oΥδατοδεξαμενές

 

Απαγορεύονται:

 

Κάθε είδους δόμηση
Η θήρα
Η σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας
Η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση
Η καταστροφή των φυτοφρακτών
Η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων
Η ρύπανση των υδατικών πόρων
Οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες, ήτοι:
oΕπεξεργασία μεταλλευμάτων
oΧύτευση, επεξεργασία και επιφανειακή κατεργασία μετάλλων
oΔιυλιστήρια και χώροι αποθήκευσης πετρελαιοειδών
oΕνεργειακή βιομηχανία
oΧημικές βιομηχανίες
oφαρμακευτικές βιομηχανίες
oΣφαγεία, βυρσοδεψίες
oΒαφεία, βενζινάδικα, συνεργεία αυτοκινήτων
oΚαύση ορυκτών καυσίμων

 

ΠΕΠ 6

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που προβλέπονται για τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Οίτης και επιπλέον:

 

Η καλλιέργεια των νομίμως υφιστάμενων γεωργικών εκτάσεων.
Η μελισσοκομία
Η βόσκηση
Η υλοτομία - δασική εκμετάλλευση
Η λειτουργία εκτροφείων ζώων στα πλαίσια διατήρησης της βιοποικιλότητας
Τα έργα συντήρησης - βελτίωσης και συμπλήρωσης των υφιστάμενων δικτύων και υποδομών που εξυπηρετούν τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες,
Η κατασκευή κατοικίας
Η θήρα μόνο στις ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές

 

ΠΕΠ 7

 

Απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα. Κατ' εξαίρεση, μπορεί να επιτρέπονται, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του οικείου σχεδίου διαχείρισης, η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών, εφόσον εξασφαλίζεται υψηλός βαθμός προστασίας, όπως και η εκτέλεση εργασιών που κρίνονται απολύτως αναγκαίες για τη μη αλλοίωση εκείνων των χαρακτηριστικών που διασφαλίζουν τη διατήρηση των προστατευτέων αντικειμένων, ειδών ή οικοτόπων.

 

Π.2.4.3 ΠΕΠ 3 - Περιοχή Προστασίας Κηρυγμένων Αρχαιολογικών Χώρων & ΠΕΠ 4 Περιοχή Προστασίας Διαχειριζόμενων Δασών

 

Πλέον των Περιοχών Προστασίας των Αρχαιολογικών Χώρων και αυτές των Διαχειριζόμενων Δασών, καθορίζεται μια ζώνη προστασίας, η οποία εκτείνεται στα 200 m από όρια των περιοχών αυτών και στην οποία ισχύουν οι ίδιες περιοριστικές διατάξεις.

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

 

Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής
oΔίκτυα πεζοδρόμων
oΔίκτυα ποδηλατοδρόμων
oΉπιες δραστηριότητες αναψυχής και πολιτισμού
oΑναψυκτήρια
oΠαιδικές χαρές
oΥπαίθρια καθιστικά
Επιστημονική παρατήρηση ορνιθοπανίδας
Κιόσκια περιβαλλοντικής ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
Διαμορφώσεις με περιπατητικά μονοπάτια, καθιστικά, κιόσκια και όλα τα σχετικά που συμβάλλουν στην ήπια αναψυχή σε φυσικό περιβάλλον έπειτα από ειδική περιβαλλοντική μελέτη.
Υπαίθριοι χώροι άθλησης
Περίπτερα ιστορικής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης
Εγκαταστάσεις τεχνικής υποδομής κοινής ωφέλειας
oΔεξαμενές
oΜικρά φράγματα
oΑντλητικές Εγκαταστάσεις
oΥδατοδεξαμενές

 

Απαγορεύονται:

 

Κάθε είδους δόμηση
Η θήρα
Η σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας
Η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση
Η καταστροφή των φυτοφρακτών
Η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων
Η ρύπανση των υδατικών πόρων
Οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες, ήτοι:
oΕπεξεργασία μεταλλευμάτων
oΧύτευση, επεξεργασία και επιφανειακή κατεργασία μετάλλων
oΔιυλιστήρια και χώροι αποθήκευσης πετρελαιοειδών
oΕνεργειακή βιομηχανία
oΧημικές βιομηχανίες
oφαρμακευτικές βιομηχανίες
oΣφαγεία, βυρσοδεψίες
oΒαφεία, βενζινάδικα, συνεργεία αυτοκινήτων
oΚαύση ορυκτών καυσίμων

 

2.4.4. ΠΕΠ 8 - Περιοχή Προστασίας της Γεωργικής Γης

 

Ο χαρακτήρας της περιοχής αυτής είναι κυρίως αγροτικός με κύριο σκοπό την προστασία της γεωργικής γης και τη διατήρηση του φυσικού και αγροτικού τοπίου. Η γεωργική γη αποτελεί έναν από τους σημαντικούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, η διαφύλαξη του οποίου αποτελεί βασικό στόχο του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης.

 

Πλέον, των εν λόγω περιοχών που χρήζουν ειδικής προστασίας και υπάγονται στους περιορισμούς χρήσεων που αναφέρονται κατωτέρω, στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας ορίζεται η Ζώνη Γεωργικής Γης, όπως φαίνεται στο χάρτη Π2, (ζώνη ακτίνας 500 m από τα όρια των περιοχών που έχουν καταγραφεί ως Περιοχές γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας) εντός της οποίας οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης ορίζονται ως εξής:

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις:

 

Γεωργική γη
Κτίρια, υποδομές και εγκαταστάσεις γεωργικής παραγωγής
Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής
oΔεξαμενές
oΜικρά φράγματα
oΑντλητικές Εγκαταστάσεις
oΥδατοδεξαμενές
Πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίων

 

Απαγορεύονται:

Η θήρα
Η σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας
Η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση
Η καταστροφή των φυτοφρακτών
Η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων
Η ρύπανση των υδατικών πόρων
Οι ρυπαίνουσες δραστηριότητες, ήτοι:
oΕπεξεργασία μεταλλευμάτων
oΧύτευση, επεξεργασία και επιφανειακή κατεργασία μετάλλων
oΔιυλιστήρια και χώροι αποθήκευσης πετρελαιοειδών
oΕνεργειακή βιομηχανία
oΧημικές βιομηχανίες
oφαρμακευτικές βιομηχανίες
oΣφαγεία, βυρσοδεψίες
oΒαφεία, βενζινάδικα, συνεργεία αυτοκινήτων
oΚαύση ορυκτών καυσίμων

 

Γενικότερα για τις ΠΕΠ

 

Προϋφιστάμενες ειδικές χρήσεις από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στις ως άνω Περιοχές οι οποίες δεν επιτρέπονται εφεξής να ιδρύονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, διατηρούνται και μπορούν να εκσυγχρονίζονται στο πλαίσιο των διατάξεων από τις οποίες ιδρύθηκαν ή δομήθηκαν.

 

Οι περιοχές αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που απεικονίζονται στους χάρτες Π.2)α & β της πρότασης υποδεικνύονται ενδεικτικά και η αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων θα πρέπει να προβεί στις διαδικασίες προσωρινής οριοθέτησής τους σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 του νόμου 3028/2002.

 

2.5. Ειδικές Ζώνες

 

2.5.1. Ειδική Ζώνη για μονάδες χρήσεων ελεγχόμενης οργανωμένης κτηνοτροφίας

 

Προτείνεται η διερεύνηση κατόπιν των απαραίτητων μελετών της δυνατότητας δημιουργίας δύο ειδικών ζωνών για μονάδες χρήσεων ελεγχόμενης οργανωμένης κτηνοτροφίας, η πρώτη στο νότιο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, πλησίον του οικισμού του Ελευθεροχωρίου, αριστερά της Εθνικής οδού (περίπου 56,7 ha) και η δεύτερη βορειοδυτικά της Δημοτικής Ενότητας και βόρεια του οικισμού Δύο Βουνών (περίπου 21,7 ha), όπως διαγραμματικά απεικονίζονται στο χάρτη Π2.

 

Εντός της ζώνης αυτής προτείνονται οι ακόλουθες χρήσεις γης:

 

Γεωργική γη
Εγκαταστάσεις σταβλισμού κτηνοτροφικών ζώων και στεγάστρων και κινητών υποδομών σίτισης κτηνοτροφικών ζώων
Εγκαταστάσεις, μόνιμης κατασκευής, αρμεκτηρίων και χώρων διατήρησης νωπού γάλακτος
Εγκαταστάσεις και δίκτυα τεχνικής υποδομής
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων των δραστηριοτήτων που εγκαθίστανται εντός της συγκεκριμένης ζώνης.
Σφαγεία (επιτρέπονται μόνο στη ζώνη που χωροθετείται στο νότιο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας)

 

Εξαιρούνται: οι εγκαταστάσεις ελευθέρας βοσκής

 

2.6. Εκτός Σχεδίου Περιοχή - ΠΕΠ

 

Στην εκτός σχεδίου περιοχή, πλέον των εγκαταστάσεων αναπτυξιακών δραστηριοτήτων (προτεινόμενες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων ΒΙΟΠΑ κ.τ.λ.), καθώς και των Ειδικών Ζωνών για μονάδες χρήσεων ελεγχόμενης και οργανωμένης κτηνοτροφίας δεν επιτρέπεται η δόμηση και γενικότερα καμία νέα χρήση πλην των υφιστάμενων.

 

Όσον αφορά στους όρους και τους περιορισμούς δόμησης των επιτρεπόμενων χρήσεων, αυτοί ορίζονται ως εξής:

 

Αρτιότητα του γηπέδου στα 8 στρέμματα
Για την επιτρεπόμενη χρήση της κατοικίας, επιτρέπεται μία κατοικία ανά γήπεδο.

 

2.7. Προς πολεοδόμηση περιοχές για παραγωγικές χρήσεις

 

Στην εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου υφίστανται θεσμοθετημένα όρια μεταλλευτικών παραχωρήσεων, εντός των οποίων επιτρέπεται η λειτουργία μεταλλείων και η μεταλλευτική έρευνα. Ωστόσο δεν υφίσταται κάποια άλλη ζώνη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

 

Έτσι, η προς πολεοδόμηση περιοχή για παραγωγικές χρήσεις που προτείνονται στη ΔΕ Γοργοποτάμου αφορά μία ενιαία έκταση 21,83 Ha (εντός 200 m από τον άξονα ΠΕΟ Αθηνών - Λαμίας), στην οποία προτείνεται να επιτρέπονται βιοτεχνικές μονάδες χαμηλής όχλησης και επαγγελματικά εργαστήρια, καθώς και μονάδες χονδρεμπορίου. Για την λειτουργία της περιοχής αυτής απαιτείται η πολεοδόμησή της με όρους και περιορισμούς που να είναι σύμφωνοι μετά πολεοδομικά πρότυπα ανάπτυξης.

 

Επίσης, προτείνεται η μετεγκατάσταση όλων των μονάδων που σήμερα είναι σε διάφορες θέσεις εντός και εκτός σχεδίου, εντός των προτεινόμενων ορίων της προς πολεοδόμηση περιοχής με χρήση βιοτεχνία-βιομηχανία χαμηλής όχλησης και χονδρεμπορίου.

 

Ειδικότερα:

 

Οι μονάδες που προβλέπονται στη συγκεκριμένη ζώνη σχετίζονται με:

 

Μονάδες σχετικές με την τοπική αγροτική παραγωγή (ελαιοτριβεία, μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, κ.τ.λ.),
Μονάδες αστικού τύπου λειτουργιών, όπως είναι τα ξυλουργεία, τα συνεργεία αυτοκινήτων και γεωργικών μηχανημάτων, τα σιδηρουργεία, κ.τ.λ., καθώς και
Μονάδες χονδρικού εμπορίου που θα εγκατασταθούν μελλοντικά στη Δημοτική Ενότητα καθώς και μονάδες χονδρικού εμπορίου που σήμερα λειτουργούν εντός του αστικού ιστού των οικισμών με σκοπό την εξυγίανσή του από δραστηριότητες ασύμβατες προς την κατοικία, καθώς και οι εκτός σχεδίου μονάδες χονδρεμπορίου.

 

Συγκεκριμένα επιτρέπονται Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής όχλησης (ΧΟ) και Χονδρικό εμπόριο (ΧΕ), όπως ορίζονται στο άρθρο 25 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014):

 

1. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.

2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης.

3. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης (κτίρια - γήπεδα).

4. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

5. Περίθαλψη - Ιατρεία (μόνο πρωτοβάθμια περίθαλψη χωρίς νοσηλεία) και μόνο σε περίπτωση που η περιοχή ελέγχεται και διοικείται από οργανωμένο φορέα.

6. Στάθμευση (κτίρια, γήπεδα) χωρίς περιορισμό είδους και βάρους οχημάτων.

7. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας).

8. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης συνήθων οχημάτων - αυτοκινήτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων, μηχανημάτων έργων, αγροτικών μηχανημάτων, σκαφών αναψυχής.

9. Πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων.

10. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΙΚΤΕΟ - ΚΤΕΟ).

11. Κατοικία για προσωπικό ασφαλείας.

12. Αθλητικές εγκαταστάσεις.

13. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής.

14. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις.

15. Κέντρα τεχνολογικής υποστήριξης επιχειρήσεων.

 

Οι παραπάνω χρήσεις με στοιχεία 11 & 12 επιτρέπονται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι αποτελούν τμήμα των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργαζομένων σε αυτές.

 

Τέλος, οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για τις προτεινόμενες ζώνες είναι αυτοί που προβλέπονται στο άρθρο 10 του νόμου 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/1999) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

2.8. Βασικά Δίκτυα Υποδομής

 

2.8.1. Μεταφορές

 

α) Οδικό δίκτυο

 

Το οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας περιλαμβάνει:

Εθνικό οδικό δίκτυο
Επαρχιακό οδικό δίκτυο (διαχωρίζεται σε πρωτεύον και δευτερεύον οδικό δίκτυο)
Δημοτικό οδικό δίκτυο
Αγροτικές/δασικές οδοί.

 

Οι βασικές προτάσεις επανασχεδιασμού περιλαμβάνουν:

 

Κυκλοφοριακή ρύθμιση στην έδρα και στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας μετά από την κυκλοφοριακή μελέτη που θα συνταχθεί κατόπιν της έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης.
Δημιουργία χώρων στάθμευσης στους οικισμούς.
Εξασφάλιση της οδικής επικοινωνίας μεταξύ των οικισμών.
Προσπελασιμότητα στους τόπους ενδιαφέροντος (αρχαιολογικούς, αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος, κ.τ.λ.).
Δημιουργία περιφερειακών οδών στους οικισμούς Δαμάστα (Άνω Δαμάστα, Κάτω Δαμάστα & Χαλβατζαίικα), Ηράκλεια και Οίτη.
Βελτίωση επαρχιακών και δημοτικών οδών και συγκεκριμένα:

 

1. έργα οδικής ασφάλειας με επί μέρους επεμβάσεις στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά,

2. αναμόρφωση όλων των ισόπεδων κόμβων με φωτεινή σηματοδότηση και ηλεκτροφωτισμό, όπως θα το καθορίσει η προαναφερθείσα μελέτη με προτεραιότητα στους βασικούς κόμβους εισόδου-εξόδου των οικισμών και των θεσμοθετημένων ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων,

3. αντιολισθηρά οδοστρώματα - ανακατασκευή οδοστρωμάτων, ασφαλτικών στρώσεων, δομικών χαρακτηριστικών και απορροής επιφανειακών όμβριων υδάτων,

4. επισκευή και συντήρηση όλων των «τεχνικών» έργων του δικτύου και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

 

Συμπλήρωση και ανακατασκευή με σύγχρονες προδιαγραφές της υπάρχουσας σήμανσης, οριζόντιας και κατακόρυφης.

 

2.8.2. Ενέργεια

 

Από την κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας διέρχεται γραμμή υψηλής τάσης της ΔΕΗ 150 KV.

 

Οι πύργοι των Γραμμών Μεταφοράς υψηλής τάσης εδράζονται σε τετράγωνα, οι διαστάσεις των οποίων ποικίλλουν από 9 x 9 m έως 10 x 10 m και τα οποία έχουν προσκτηθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση και αποτελούν ιδιοκτησία της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού. Για τα τμήματα των ανώτερων Γραμμών Μεταφοράς έχει συσταθεί υπέρ της Δημόσιας Επιχείρισης Ηλεκτρισμού με τη νόμιμη ιδιοκτησία, με αναγκαστική απαλλοτρίωση δουλεία εναερίου διελεύσεως για την εγκατάσταση, διέλευση και συντήρησή τους.

 

Το πλάτος της δουλείας αυτής είναι 20 m κατά μήκος και εκατέρωθεν των αξόνων των Γραμμών Μεταφοράς 150 KV (συνολικό πλάτος διαδρόμου δουλείας 40 m) καθώς και 25 m κατά μήκος και εκατέρωθεν των αξόνων των Γραμμών Μεταφοράς 400 KV (συνολικό πλάτος διαδρόμου δουλείας 40 m).

 

2.8.3 Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

 

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και άλλων υπηρεσιών (fax), και δεν παρέχονται στο σύνολο των οικισμών νέες μορφές τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας (π.χ. ADSL). Όσον αφορά στην κινητή τηλεφωνία, η Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου καλύπτεται ικανοποιητικά από τις ιδιωτικές εταιρίες παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Γενικότερα, προτείνεται η διοικητική παρέμβαση προς τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου, προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των κατοίκων σε σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές μεθόδους.

 

2.8.4. Δίκτυο Ύδρευσης

 

Τα δίκτυα ύδρευσης των οικισμών είναι επαρκή και λειτουργικά, ωστόσο υπάρχει πρόβλημα επάρκειας νερού ύδρευσης στους ορεινούς οικισμούς ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση.

 

Επιπλέον, σε εξέλιξη είναι η μελέτη αποτύπωσης του υπό κατασκευή κεντρικού αγωγού ύδρευσης των πεδινών Τοπικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας, ο οποίος μεταφέρει πόσιμο νερό από υδροληψία του ποταμού Γοργοποτάμου σε κεντρική δεξαμενή ύδρευσης νοτιοανατολικά του οικισμού Βαρδατών.

 

Αναφορικά με το δίκτυο ύδρευσης της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, προτείνονται, στα πλαίσια των διατάξεων της υγιεινής , τα ακόλουθα:

 

Συντήρηση υδατόπυργων και υδατοδεξαμενών.
Έλεγχος της ποιότητας των υδάτων.
Μελέτη καταγραφής των πηγών με ακριβή προσδιορισμό της ποιότητας και της παροχής αυτών, για να υπάρχει δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης και διοχέτευσης νερού στα υδρευτικά δίκτυα των οικισμών.

 

2.8.5. Δίκτυα Αποχέτευσης

 

Στην κτηματική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου δεν υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και όμβριων, παρά το γεγονός ότι έχει εκπονηθεί μελέτη αποχέτευσης των πεδινών Τοπικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας. Επιπλέον, έχει εκπονηθεί μελέτη για δημιουργία αυτόνομου αποχετευτικού δικτύου στον οικισμό της Οίτης.

 

Γενικότερα προτείνονται τα ακόλουθα:

 

Δημιουργία ενιαίου αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς του Γοργοποτάμου (και Αλεπόσπιτα), Νέου Κρίκελλου, Ηράκλειας, Δαμάστας και Βαρδατών. Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων που θα εξυπηρετεί τα πεδινά Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας.
Ολοκλήρωση της κατασκευής του προβλεπόμενου αγωγού για το Μοσχοχώρι και σύνδεση αυτού με το δίκτυο ακαθάρτων προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) Λαμίας.
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς των Δύο Βουνών, του Κουμαριτσίου, του Δέλφινου, του Σκαμνού και του Ελευθεροχωρίου, καθώς και δημιουργία νέων μικρών (compact) Βιολογικών Καθαρισμών που να εξυπηρετούν τους οικισμούς.

 

2.8.6. Φράγματα Άρδευσης και Συλλογής Υδάτινων Πόρων

 

Η κατασκευή φράγματος ή και φραγμάτων για την περισυλλογή των υδάτινων πόρων και την προσοδοφόρα άρδευση της περιοχής, θα προταθεί μετά την εκπόνηση των μελετών εδαφοϋδατικών πόρων στη Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου.

 

Προτείνονται να γίνουν:

 

Εδαφολογικός Χάρτης με την Αξιολόγηση της γης για τη γεωργική και τις άλλες χρήσεις, την ποιοτική και την ποσοτική χρήση
Υδρογεωλογική μελέτη με το Υδατικό Ισοζύγιο και την Ποιότητα του νερού.

 

2.8.7. Απορρίμματα

 

Τα απορρίμματα διοχετεύονται στο ΧΥΤΑ Λαμίας. Στην εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, υπήρχαν Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), ωστόσο σύνηθες φαινόμενο ήταν η ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων στις παρόχθιες ζώνες μεγάλων αλλά και μικρότερων παραποτάμιων σχηματισμών. Επιπλέον, με τις Ζώνες προστασίας που θεσπίζονται στις υδάτινες διαδρομές, πρόκειται να αποφευχθεί μελλοντικά η αισθητική και περιβαλλοντική υποβάθμιση των αποδεκτών αυτών.

 

2.8.8. Εξορυκτικές δραστηριότητες (Μεταλλεία - Λατομεία)

 

Ο.Π. Νομού Φθιώτιδας

Κήρυξη απόφασης - ΦΕΚ

Έκταση (στρέμματα)

209

(ΦΕΚ 401/Α/1937)

7.695

284

(ΦΕΚ 226/Α/1961)

1.567,183

313

(ΦΕΚ 59/Α/1966)

3.015

315

(ΦΕΚ 59/Α/1966)

5.720

367

(ΦΕΚ 266/Α/1975)

433,200

372

(ΦΕΚ 242/Α/1976)

1.268,050

373

(ΦΕΚ 242/Α/1976)

1.907,245

387

(ΦΕΚ 184/Α/1979)

9.653,370

389

(ΦΕΚ 90/Α/1980)

7.630

390

(ΦΕΚ 265/Α/1980)

8.376,655

398

(ΦΕΚ 212/Β/1983)

1.745,743

Ο.Π. Νομού Φωκίδας

Κήρυξη απόφασης - ΦΕΚ

Έκταση (στρέμματα)

340

(ΦΕΚ 161/Α/1969)

9.750

 

Τα όρια των μεταλλευτικών περιοχών (οριστικές παραχωρήσεις) οι οποίες είναι χωροθετημένες περιοχές παραγωγικών δραστηριοτήτων από τη νομοθεσία και βρίσκονται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, ευρύτερα στους Νομούς Φθιώτιδας και Φωκίδας και αποτελούν τα θεσμοθετημένα όρια μεταλλευτικών παραχωρήσεων εντός των οποίων επιτρέπεται η λειτουργία μεταλλείων και η μεταλλευτική έρευνα, έχουν ως ακολούθως:

 

Η έκταση των καθορισμένων μεταλλευτικών παραχωρήσεων που καταλαμβάνουν εντός της Δημοτικής Ενότητας ανέρχεται σε 37.938 m2 περίπου.

 

3. Γενική Πολεοδομική Οργάνωση και Ρύθμιση των Οικιστικών Υποδοχέων καθώς και των λοιπών προς πολεοδόμηση περιοχών

 

3.1. Πολεοδομική οργάνωση και αναβάθμιση θεσμοθετημένων οικιστικών υποδοχέων

 

3.1.1. Πρόταση πολεοδομικής οργάνωσης - Περιοχές προς πολεοδόμηση

 

Οι προτάσεις πολεοδομικής οργάνωσης των οικισμών τη Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου που ακολουθούν, αποσκοπούν στη διερεύνηση και επιλογή των πλέον πρόσφορων τρόπων λειτουργίας, παραγωγής, οργάνωσης και διαχείρισης του δομημένου περιβάλλοντος καθώς και στην εξασφάλιση της αναγκαίας γης για τη βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες αναφέρονται. Ειδικότερα, προτείνονται τα ακόλουθα:

 

Οριοθέτηση στον οικισμό των Δύο Βουνών. Στον οικισμό των Δύο Βουνών, κρίνεται απαραίτητη η οριοθέτησή του. Κατά την οριοθέτηση του οικισμού (με προεδρικό διάταγμα ή με απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κατά τις ισχύουσες διατάξεις) να εξαιρεθούν οι δασικές εκτάσεις που θα προκύψουν μετά τις πράξεις χαρακτηρισμού.

 

Πολεοδόμηση σε όλους τους οικισμούς και στις προτεινόμενες επεκτάσεις.

 

Η συγκεκριμένη πολεοδόμηση στοχεύει στην οργανωμένη πολεοδομική ανάπτυξη των υφισταμένων ούτως ή άλλως οικιστικών συγκεντρώσεων που λειτουργούν είτε ως οικισμοί που παρέχουν δευτερευόντως υπηρεσίες του τριτογενούς τομέα, είτε που λειτουργούν ως περιοχή Β' κατοικίας, αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της περιοχής που είναι η γειτνίαση με περιοχές φυσικού περιβάλλοντος και προωθώντας ήπιες μορφές ανάπτυξης.

 

Επικαιροποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου. Προτείνεται η επικαιροποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου του οικισμού του Μοσχοχωρίου και του Νέου Κρίκελλου.

 

Ανάπλαση τμημάτων των οικισμών του Μοσχοχωρίου, του Νέου Κρίκελλου, του Κουμαριτσίου, του Δέλφινου, της Δαμάστας και της Ηράκλειας. Στόχος είναι η αναβάθμιση της αισθητικής και η βελτίωση της ποιότητας του οικιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, καθώς επίσης και της προστασίας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Επιπλέον, στόχος της ανάπλασης είναι η επίλυση δυσλειτουργιών που προκύπτουν σε ζητήματα εξυπηρέτησης του πληθυσμού, από παλαιότερο, κακό ή ελλιπή σχεδίασμά, σε προβληματικά τμήματα του οικισμού.

 

Εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων αποκατάστασης και αναμόρφωσης για την παράνθια ζώνη του Σπερχειού ποταμού και του ποταμού Γοργοποτάμου που δεν θα πολεοδομηθούν. Στόχος είναι η αναβάθμιση της αισθητικής και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των φυσικών στοιχείων των παρόχθιων τμημάτων που έχουν αλλοιωθεί.

 

Σημειακές παρεμβάσεις στα υποβαθμισμένα τμήματα των οικισμών, αισθητικά και περιβαλλοντικά, για την προστασία των τόπων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικιστών. Στόχος είναι η αναβάθμιση της αισθητικής και η βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και των φυσικών στοιχείων των τμημάτων των οικισμών που έχουν αλλοιωθεί.

 

Ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών, ιδιαιτέρως στους τομείς των αθλητικών εγκαταστάσεων, της πρόνοιας και του πολιτισμού, σε όλους τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας.

 

Γενικά, οι σημειακές παρεμβάσεις λειτουργικού, περιβαλλοντικού και ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα πρέπει να βελτιώσουν:

 

τη λειτουργία, τη μορφή και την εικόνα των κοινοχρήστων χώρων, των κοινωφελών εγκαταστάσεων και των ακάλυπτων χώρων
τις όψεις των κτιρίων,
να αμβλύνουν την εικόνα που παρουσιάζεται εξ' αιτίας των συγκρούσεων των χρήσεων γης και
να συμβάλλουν στην ενοποίηση και αισθητική αναβάθμιση των κοινοχρήστων χώρων και των ακάλυπτων χώρων.

 

3.1.2. Σύνολο οικισμών Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου

 

Ανεξάρτητα από τη δυναμική τους στο χώρο, όλοι οι οικισμοί αντιμετωπίζουν προβλήματα που σχετίζονται κυρίως με τις τεχνικές τους υποδομές: υποδομές ύδρευσης - αποχέτευσης, οδικό δίκτυο.

 

Προτείνονται τα ακόλουθα που είναι κοινά για όλους τους οικισμούς:

 

1. i. Δημιουργία ενιαίου αποχετευτικού δικτύου στους οικισμούς του Γοργοποτάμου (και Αλεπόσπιτα), Νέου Κρίκελλου, Ηράκλειας, Δαμάστας και Βαρδατών. Κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων που θα εξυπηρετεί τα πεδινά Τοπικά Διαμερίσματα της Δημοτικής Ενότητας.

 

ii. Ολοκλήρωση της κατασκευής του προβλεπόμενου αγωγού για το Μοσχοχώρι και σύνδεση αυτού με το δίκτυο ακαθάρτων προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΜΕΛ) Λαμίας.

 

iii. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στους οικισμούς των Δύο Βουνών, του Κουμαριτσίου, του Δέλφινου, του Σκαμνού και του Ελευθεροχωρίου, καθώς και δημιουργία νέων μικρών (compact) Βιολογικών Καθαρισμών που να εξυπηρετούν τους οικισμούς.

iv. Αξιοποίηση της μελέτης για αυτόνομο αποχετευτικό δίκτυο που έχει πραγματοποιηθεί για τον οικισμό της Οίτης.

 

2. Εκπόνηση μελέτης προς την επίλυση των προβλημάτων επάρκειας νερού ύδρευσης στους ορεινούς οικισμούς ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που υπάρχει αυξημένη ζήτηση.

 

3. Επιπλέον, στα πλαίσια των διατάξεων της υγιεινής, προτείνονται τα ακόλουθα:

 

i. Συντήρηση υδατόπυργων και υδατοδεξαμενών

ii. Έλεγχος της ποιότητας των υδάτων

iii. Μελέτη καταγραφής πηγών με ακριβή προσδιορισμό της ποιότητας και της παροχής αυτών για να υπάρχει δυνατότητα ορθολογικής διαχείρισης και διοχέτευσης νερού στα υδρευτικά δίκτυα των οικισμών

 

4. Βελτίωση του οδικού δικτύου των οικισμών με:

 

Επικάλυψη με τη χρήση κατάλληλων υλικών (άσφαλτος, πέτρα κ.α.) των χωμάτινων οδών και ανακατασκευή των προβληματικών στην ασφάλεια οδικών τμημάτων.
Κυκλοφοριακή ρύθμιση στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας.
Εξασφάλιση της οδικής επικοινωνίας μεταξύ των οικισμών.
Προσπελασιμότητα στους τόπους ενδιαφέροντος (αρχαιολογικούς, αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος, κ.τ.λ.).
Βελτίωση των υφιστάμενων επαρχιακών και δημοτικών οδών.
Συμπλήρωση και ανακατασκευή με σύγχρονες προδιαγραφές της υπάρχουσας σήμανσης, οριζόντιας και κατακόρυφης.
Σήμανση όλων των χώρων με ιδιαίτερη χρήση στους οικισμούς, όπως περιφερειακά ιατρεία, γραφεία Τοπικών Διαμερισμάτων, σχολεία, πολιτιστικούς τόπους, κ.τ.λ.
Δημιουργία οργανωμένων χώρων στάθμευσης στο σύνολο των οικισμών.

 

5. Επίσης, προτείνεται η απομάκρυνση των κοιμητηρίων από τους οικισμούς στους οποίους βρίσκονται εντός οριοθετημένης έκτασης ή σε κοντινή απόσταση από τα όριά τους, όπως ορίζεται από την απόφαση Α5/2010/1978 Περί όρων για την ίδρυση κοιμητηρίων.

 

3.1.3. Γοργοπόταμος & Αλεπόσπιτα

 

Το σημαντικό οικιστικό κέντρο, τόσο από την άποψη του πληθυσμιακού του δυναμικού, όσο και από τη ιστορική του σημασία, ο Γοργοπόταμος, χαρακτηρίζεται ως οικισμός 5ου επιπέδου. Ο Γοργοπόταμος εξετάζεται μαζί με τα Αλεπόσπιτα ως μια ενιαία οικιστική ενότητα και εφεξής, όπου αναφέρεται ο οικισμός του Γοργοποτάμου θεωρείται δεδομένο ότι συμπεριλαμβάνει και την οικιστική συγκέντρωση των Αλεπόσπιτων. Ο πραγματικός πληθυσμός του σύμφωνα με την απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας για το 2001 είναι 472 κάτοικοι, ενώ ο πληθυσμός του για το 2017 αναμένεται να είναι 588 κάτοικοι. Η πολεοδομική οργάνωση που προτείνεται αφορά τον πληθυσμό - στόχο του 2017.

 

Ειδικότερα, για τον οικισμό του Γοργοποτάμου (και Αλεπόσπιτα) οι προτάσεις που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, έχουν ως ακολούθως:

 

Για τον οικισμό του Γοργοποτάμου (και Αλεπόσπιτα), σύμφωνα με τον πίνακα χωρητικοτήτων του Π1 κεφαλαίου δεν παρουσιάζεται η ανάγκη νέων επεκτάσεων, απεναντίας διακρίνεται ικανότητα κάλυψης αναγκών για επιπλέον 1.050 κατοίκους.

 

1. Πολεοδόμηση

 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ), ορίζεται στο 0,6.

 

Στον οικισμό είναι απαραίτητο να τακτοποιηθούν οι πολεοδομικές δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τις στρεβλώσεις της εφαρμοσμένης ρυμοτομίας που εν τω μεταξύ έχουν συντελεσθεί με την πάροδο των χρόνων.

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα ζητήματα:

 

Χαμηλό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων, εκτός των δρόμων και πρασίνου στο εσωτερικό του αστικού ιστού. Η ποιοτική κατάστασή τους κρίνεται μέτρια.
Ανεπαρκής προσφορά χώρων και οργανωμένων θέσεων στάθμευσης.
Η ύπαρξη μεγάλης βιοτεχνικής μονάδας στα όρια του οικιστικού ιστού, δίπλα στον ποταμό του Γοργοποτάμου (ιχθυοτροφεία σολομού και πέστροφας) που περιορίζει τις πιθανές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η προτεινόμενη ανάπλαση της παρόχθιας ζώνης στο τμήμα εκείνο.
Η μη ολοκληρωμένη αξιοποίηση του ποταμού Γοργοποτάμου και των παρόχθιων περιοχών αυτού με ανάπλαση και συνοδευτικές μελέτες υποστήριξης αυτού.
Η μη ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.

 

2. Μονάδες Κοινωνικού εξοπλισμού

 

Οι μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνονται στο οικιστικό σύνολο και προβάλουν είτε την ανάγκη για δημιουργία νέας μονάδας, είτε τη βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι οι εξής:

 

Εκπαίδευση
o1 Νηπιαγωγείο
oΔημοτικό Σχολείο
Αθλητισμός
oΓήπεδο ποδοσφαίρου
oΑθλητικός πυρήνας Α, ο οποίος περιλαμβάνει:
Στίβο πλήρη 400 m με βαλβίδες και σκάμματα
Γήπεδο ποδοσφαίρου
2 Γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.)
Αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους
Πρόβλεψη κερκίδων
Υγεία
oΠεριφερειακό Ιατρείο (με πρόβλεψη χώρου διαμονής του Αγροτικού Ιατρού)
Πρόνοια
o1 βρεφονηπιακό - παιδικό σταθμό
o1 ΚΑΠΗ

 

Επιπλέον των ανωτέρω, προβλέπονται υποδομές για:

 

να στεγάσουν υπηρεσίες διοίκησης,
τη δημιουργία μουσείου εθνικής αντίστασης,
τη δημιουργία μουσείου παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας,
τη δημιουργία χώρου δημιουργικής απασχόλησης των νέων (καλλιτεχνικά μαθήματα, διδασκαλία ξένων γλωσσών, διδασκαλία χορού, δημιουργία ενός ενημερωμένου υπολογιστικού κέντρου, κ.λ.π.),
να στεγάσουν πολιτιστικές δραστηριότητες,
τη δημιουργία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου και
τη μεταφορά του υφιστάμενου κοιμητηρίου στον εξωαστικό χώρο, λόγω της άμεσης χωρικής γειτνίασής του με τον ποταμό Γοργοπόταμο.

 

3. Ανάπλαση του ποταμού Γοργοποτάμου

 

Ο ποταμός Γοργοπόταμος, ο οποίος βρίσκεται στα όρια του οικισμού και κατ' επέκταση της Δημοτικής Ενότητας από τα δυτικά, αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο φυσικού περιβάλλοντος και ιστορικού ενδιαφέροντος για τον οικισμό του Γοργοποτάμου.

 

Για την ανάδειξη και αξιοποίησή του, απαιτείται ο προγραμματισμός και η κατάρτιση ενός ευρέως τεχνικού προγράμματος. Με απώτερο σκοπό την λειτουργική και αισθητική του αναβάθμιση, αλλά και την ανάπλαση και δημιουργία ειδικών χρήσεων στην παρόχθια ζώνη, όπως λειτουργίες αναψυχής και πολιτισμού, πρόκειται να επιτευχθεί η ανάδειξή του ποταμού τόσο ως ένα αξιόλογο στοιχείου φυσικού περιβάλλοντος όσο και ιστορικού ενδιαφέροντος.

 

4. Βελτίωση της συνολικής εικόνας του οικισμού

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να μετατραπεί ο Γοργοπόταμος σε ένα ελκυστικό οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου, τόσο για την παραμονή των κατοίκων του όσο και για την προσέλκυση νέων, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 

Αστικές παρεμβάσεις καλλιτεχνικών - εικαστικών συνθέσεων στους δημόσιους χώρους.
Βελτίωση της αρχιτεκτονικής των κτιρίων του, ιδιωτικών και δημόσιων.
Καθιέρωση κτιριακών προτύπων και μορφολογικών όρων και στοιχείων δόμησης, μετά από τη Διερεύνηση Τυπολογικών προτύπων των κτιρίων για τον οικισμό του Γοργοποτάμου η οποία θα ερευνά τη συμβατότητα των προτύπων με το δομημένο περιβάλλον. Προτείνεται: α) εκπόνηση μελέτης κατόπιν προκήρυξης με το νόμο 3316/2005, ή β) Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με την Απόφαση Ε27960/1665/1970 Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 684/Β/1973), ή γ) σύσταση ομάδας εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Φθιώτιδος.

 

5. Αξιοποίηση του παλιού δημοτικού σχολείου Γοργοποτάμου

 

Το παλιό δημοτικό σχολείο Γοργοποτάμου αποτελεί ένα αξιόλογο κτίριο. Το συγκεκριμένο κτίριο, με την ολοκλήρωση της κατασκευής του νέου δημοτικού σχολείου του οικισμού, υπάρχει η δυνατότητα να μετατραπεί σε χώρο που θα στεγάσει το Περιφερειακό Ιατρείο του οικισμού.

 

6. Κυκλοφοριακή ρύθμιση συνολικά στην πολεοδομική ενότητα

 

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση, κυρίως του κεντρικού πυρήνα του οικισμού, αλλά και στο σύνολο αυτού, κρίνεται απαραίτητη.

 

Ειδικότερα, είναι αναγκαίες οι ρυθμίσεις οι οποίες θα ενισχύσουν τόσο το αίσθημα της ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών αλλά και θα αποσυμφορήσουν και θα βελτιώσουν την εικόνα του οικισμού κυρίως στο κεντρικό του τμήμα, όπου το πρόβλημα είναι εντονότερο. Έτσι, προτείνονται τα ακόλουθα:

 

Κυκλοφοριακή μελέτη
Πρόβλεψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης
Δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων που θα καλύπτει τουλάχιστον τον κεντρικό πυρήνα του οικισμού. Στη συνέχεια, το δίκτυο αυτό θα πρέπει να επεκταθεί συνδέοντας κομβικά σημεία του οικισμού.
Βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών υφισταμένων οδών που βρίσκονται εκτός του κέντρου, με τα απαραίτητα έργα
Σήμανση σε χώρους με ιδιαίτερες χρήσεις όπως διοικητικό κτήριο, σχολεία, Περιφερειακό ιατρείο, κ.τ.λ.
Πρόβλεψη για την εξασφάλιση ομαλής διέλευσης πυροσβεστικών οχημάτων και ασθενοφόρων στο σύνολο των οδών που διατρέχουν το οικιστικό ιστό.

 

7. Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών

 

Προτείνεται η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας με σύγχρονα μέσα όπως internet, ADSL, αναβάθμιση ιστοσελίδας, δυνατότητα τηλέ-συσκέψεων.

 

Ειδικότερα, προτείνονται τα εξής:

 

Υποδομές δικτύων τοπικής πρόσβασης, όπως ευρυζωνικά δίκτυα και ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένα άτομα, μαθητές).

 

8. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου οικισμού

 

Προτείνεται η εφαρμογή των όσων αναφέρονται στη μελέτη αποχέτευσης των πεδινών Τοπικών Διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας.

 

9. Υδρευτικό δίκτυο οικισμού

 

Προτείνεται η συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού καθώς και η συντήρηση των υδατόπυργων και υδατοδεξαμενών.

 

10. Περιφερειακή οδός

 

Προτείνεται η δημιουργία περιφερειακής οδού στο βόρειο τμήμα των οικισμών, η οποία θα συνδέεται με τον οικισμό των Ζακαίικων.

 

3.1.4. Μοσχοχώρι

 

Ο οικισμός του Μοσχοχωρίου είναι ταξινομημένος ως οικισμός 4ου επιπέδου. Βρίσκεται στο κεντρικό - βόρειο τμήμα της περιοχής, είναι κατεξοχήν πεδινός οικισμός και αποτελεί την πύλη εισόδου στη Δημοτική Ενότητα του Γοργοποτάμου από την πόλη της Λαμίας. Ο πραγματικός πληθυσμός του σύμφωνα με την απογραφή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδας για το 2001 είναι 841 κάτοικοι, ενώ ο πληθυσμός του για το 2017 αναμένεται να παραμείνει σχεδόν σταθερός και να ανέρχεται σε 811 κατοίκους. Η πολεοδομική οργάνωση που προτείνεται αφορά τον πληθυσμό - στόχο του 2017. Ο οικισμός οργανώνεται σε μία ενιαία πολεοδομική ενότητα.

 

Για τον οικισμό του Μοσχοχωρίου, σύμφωνα με τον πίνακα χωρητικοτήτων του Π1 κεφαλαίου δεν παρουσιάζεται η ανάγκη νέων επεκτάσεων, απεναντίας διακρίνεται ικανότητα κάλυψης αναγκών για επιπλέον 521 κατοίκους.

 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ορίζεται στο 0,6.

 

Επίσης, στον οικισμό είναι απαραίτητο να τακτοποιηθούν οι πολεοδομικές δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τις στρεβλώσεις της εφαρμοσμένης ρυμοτομίας που εν τω μεταξύ έχουν συντελεσθεί με την πάροδο των χρόνων.

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα ζητήματα:

 

Χαμηλό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων, αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει η μορφολογία του οικισμού, εκτός των δρόμων και πρασίνου στο εσωτερικό του αστικού ιστού.
Ανεπαρκής προσφορά χώρων και οργανωμένων θέσεων στάθμευσης.
Η μη ολοκληρωμένη αξιοποίηση του ρέματος που διασχίζει τον οικισμό στο σύνολό του, με ανάπλαση και συνοδευτικές μελέτες υποστήριξης αυτού.
Η μη ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων.

 

1. Μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού

 

Οι μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνονται στο οικιστικό σύνολο και προβάλουν είτε την ανάγκη για δημιουργία νέας μονάδας, είτε τη βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι οι εξής:

 

Εκπαίδευση
o1 Νηπιαγωγείο
o1 Δημοτικό
o1 Γυμνάσιο - Λύκειο
Αθλητισμός
oΓήπεδο ποδοσφαίρου
oΑθλητικός πυρήνας Α ο οποίος περιλαμβάνει:
Στίβο πλήρη 400 m με βαλβίδες και σκάμματα
Γήπεδο ποδοσφαίρου
2 Γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.)
Αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους
Πρόβλεψη κερκίδων
Υγεία
oΠεριφερειακό Ιατρείο (με πρόβλεψη χώρου διαμονής του Αγροτικού Ιατρού)
Πρόνοια
o1 βρεφονηπιακό
oπαιδικό σταθμό
o1 ΚΑΠΗ

 

Επιπλέον των ανωτέρω, προβλέπονται υποδομές για:

 

επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου Δημοτικού σχολείου, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αυτού να φιλοξενεί το σύνολο των τάξεων (από τετρατάξιο να μετατραπεί σε εξατάξιο).
δημιουργία χώρου δημιουργικής απασχόλησης των νέων (καλλιτεχνικά μαθήματα, διδασκαλία ξένων γλωσσών, διδασκαλία χορού, δημιουργία ενός ενημερωμένου υπολογιστικού κέντρου, κ.λ.π.),
τη στέγαση υπηρεσιών διοίκησης,
τη δημιουργία πολιτιστικών χώρων,
τη δημιουργία ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου,
τη μεταφορά του υφιστάμενου κοιμητηρίου στον εξωαστικό χώρο.

 

2. Ανάπλαση του ρέματος που διασχίζει τον οικιστικό ιστό

 

Το ρέμα του Μοσχοχωρίου, το οποίο διασχίζει τον οικισμό στο σύνολό του, αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο φυσικού περιβάλλοντος.

 

Για την ανάδειξη και αξιοποίησή του, απαιτείται ο προγραμματισμός και η κατάρτιση ενός ευρέως τεχνικού προγράμματος, με απώτερο σκοπό τη λειτουργική και αισθητική του αναβάθμιση. Ειδικότερα, προτείνεται το τμήμα του ρέματος που συνδέει τις δύο κεντρικές πλατείες του οικισμού να καταστεί σε ένα ενιαίο χώρο πρασίνου με συμπληρωματικές δραστηριότητες αναψυχής. Επιπλέον, θα μπορούσε το σύνολο της παραρεμάτιας ζώνης να πεζοδρομηθεί και να αποτελέσει χώρο περιπάτου με παράλληλα τη δυνατότητα ύπαρξης οργανωμένου ποδηλατοδρόμου.

 

3. Βελτίωση της συνολικής εικόνας του οικισμού

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να μετατραπεί το Μοσχοχώρι σε ένα ελκυστικό οικιστικό κέντρο 4ου επιπέδου, τόσο για την παραμονή των κατοίκων του όσο και για την προσέλκυση νέων, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 

Αστικές παρεμβάσεις καλλιτεχνικών - εικαστικών συνθέσεων στους δημόσιους χώρους.
Ανάπλαση ορισμένων τμημάτων του οικισμού.
Βελτίωση της αρχιτεκτονικής των κτιρίων του, ιδιωτικών και δημόσιων.
Καθιέρωση κτιριακών προτύπων και μορφολογικών όρων και στοιχείων δόμησης, μετά από τη Διερεύνηση Τυπολογικών προτύπων των κτιρίων για τον οικισμό του Μοσχοχωρίου η οποία θα ερευνά τη συμβατότητα των προτύπων με το δομημένο περιβάλλον. Προτείνεται: α) εκπόνηση μελέτης κατόπιν προκήρυξης με το νόμο 3316/2005, ή β) Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με την Απόφαση Ε27960/1665/1970 Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 684/Β/1973), ή γ) σύσταση ομάδας εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Φθιώτιδος.
Αξιοποίηση της παραρεμάτιας ζώνης του ρέματος που διασχίζει τον οικιστικό ιστό του Μοσχοχωρίου.

 

4. Κυκλοφοριακή ρύθμιση του οικισμού

 

Η κυκλοφοριακή ρύθμιση κυρίως του κεντρικού πυρήνα του οικισμού, αλλά και του συνόλου αυτού, κρίνεται απαραίτητη. Έτσι, προτείνονται:

 

Κυκλοφοριακή μελέτη
Πρόβλεψη οργανωμένων χώρων στάθμευσης.
Ανάπτυξη ήπιων μορφών κυκλοφορίας. Ειδικότερα, προτείνεται η δημιουργία ενός δικτύου πεζοδρόμων - ποδηλατοδρόμων, που θα δικτυώνει την παραρεμάτια ζώνη με ορισμένες σημαντικές κοινωνικές υποδομές, όπως είναι τα σχολεία και οι χώροι που φιλοξενούν αθλητικές εγκαταστάσεις
Βελτίωση των τεχνικών χαρακτηριστικών υφισταμένων οδών που βρίσκονται εκτός του κέντρου, μετά απαραίτητα έργα.
Σήμανση σε χώρους με ιδιαίτερες χρήσεις όπως Δημαρχείο, σχολεία, Περιφερειακό ιατρείο, κ.τ.λ.

 

5. Ενίσχυση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών

 

Προτείνεται η ποιοτική αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην έδρα της Δημοτικής Ενότητας με σύγχρονα μέσα όπως internet, ADSL, αναβάθμιση ιστοσελίδας, δυνατότητα τηλέ-συσκέψεων.

 

Ειδικότερα, προτείνονται τα εξής:

 

Υποδομές δικτύων τοπικής πρόσβασης, όπως ευρυζωνικά δίκτυα και ευρυζωνικές υπηρεσίες, οι οποίες θα προσφέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση των επαγγελματιών, αλλά και των οικιακών χρηστών.
Παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένα άτομα, μαθητές).

 

3.1.5. Νέο Κρίκελλο

 

Ο οικισμός του Νέου Κρίκελλου βρίσκεται στο κεντρικό - βόρειο τμήμα της περιοχής μελέτης, είναι κατεξοχήν πεδινός οικισμός και σε άμεση χωρική γειτνίαση με τον οικισμό του Μοσχοχωρίου. Το Νέο Κρίκελλο, αποτελεί οικισμό 5ου επιπέδου.

 

Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε 585 κατοίκους, ενώ στο έτος - στόχο, αναμένεται να μειωθεί και να έχει 486 κατοίκους.

 

Για τον οικισμό του Νέου Κρίκελλου δεν παρουσιάζεται η ανάγκη νέων επεκτάσεων, απεναντίας διακρίνεται ικανότητα κάλυψης αναγκών για επιπλέον 263 κατοίκους.

 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ορίζεται στο 0,6.

 

Επιπλέον, στον οικισμό είναι απαραίτητο να τακτοποιηθούν οι πολεοδομικές δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τις στρεβλώσεις της εφαρμοσμένης ρυμοτομίας που εν τω μεταξύ έχουν συντελεσθεί με την πάροδο των χρόνων.

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα ζητήματα:

 

Χαμηλό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων, αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει η μορφολογία του οικισμού, εκτός των δρόμων και πρασίνου στο εσωτερικό του αστικού ιστού.
Ανεπαρκής προσφορά χώρων και οργανωμένων θέσεων στάθμευσης.

 

Οι μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνονται και προβάλουν είτε την ανάγκη για δημιουργία νέας μονάδας, είτε τη βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι οι εξής:

 

Εκπαίδευση
o1 νηπιαγωγείο
Αθλητισμός
o1 γήπεδο ποδοσφαίρου
Πρόνοια
o1 βρεφονηπιακό - παιδικό σταθμό

 

Επιπλέον των ανωτέρω, προβλέπεται:

 

η μεταφορά των δύο τάξεων του δημοτικού σχολείου που υφίστανται στο Νέο Κρίκελλο προς το Μοσχοχώρι και η αξιοποίηση του κτηρίου του σχολείου ως χώρο δημιουργικής απασχόλησης των νέων,
η περαιτέρω οργάνωση των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν τον πολιτιστικό σύλλογο του Νέου Κρίκελλου,
η ανάπλαση ορισμένων τμημάτων του οικισμού
η ανάπλαση των ελεύθερων χώρων (κυριότερα της κεντρικής πλατείας του οικισμού),
η δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής πολλαπλών χρήσεων και
η ανάδειξη και περαιτέρω αξιοποίηση του μικρού αλσυλλίου που απαντάται στο βορειοδυτικό τμήμα του οικισμού ως σημαντικό στοιχείο φυσικού περιβάλλοντος.

 

3.1.6. Βαρδάτες

 

Ο οικισμός των Βαρδατών βρίσκεται στους πρόποδες της Οίτης, στο κεντρικό τμήμα της περιοχής μελέτης και νοτιοανατολικά του οικισμού του Γοργοποτάμου, που αποτελεί την έδρα της Δημοτικής Ενότητας. Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε 480 κατοίκους, ενώ στο έτος - στόχο, αναμένεται να εξυπηρετεί 546 κατοίκους.

 

Για τον οικισμό των Βαρδατών δεν παρουσιάζεται η ανάγκη νέων επεκτάσεων, απεναντίας διακρίνεται ικανότητα κάλυψης αναγκών για επιπλέον 165 κατοίκους.

 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ορίζεται στο 0,6.

 

Οι μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνονται και προβάλουν είτε την ανάγκη για δημιουργία νέας μονάδας, είτε τη βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι οι εξής:

 

Εκπαίδευση
o1 νηπιαγωγείο
Αθλητισμός
o1 γήπεδο ποδοσφαίρου

 

Επιπλέον των ανωτέρω, προβλέπεται:

 

η αξιοποίηση του παλαιού δημοτικού σχολείου ως χώρο δημιουργικής απασχόλησης των νέων,
η ανάπλαση των ελεύθερων χώρων με παράλληλη δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής πολλαπλών χρήσεων και
η μεταφορά του υφιστάμενου κοιμητηρίου.

 

3.1.7. Ηράκλεια

 

Ο οικισμός της Ηράκλειας βρίσκεται, στο κεντρικό τμήμα της περιοχής μελέτης και νοτιοανατολικά του οικισμού του Γοργοποτάμου, που αποτελεί την έδρα της Δημοτικής Ενότητας. Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε 612 κατοίκους, ενώ στο έτος - στόχο, αναμένεται να εξυπηρετεί 1.119 κατοίκους.

 

Για τον οικισμό της Ηράκλειας δεν παρουσιάζεται η ανάγκη νέων επεκτάσεων, απεναντίας διακρίνεται ικανότητα κάλυψης αναγκών για επιπλέον 458 κατοίκους.

 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ορίζεται στο 0,6.

 

Οι μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνονται και προβάλουν είτε την ανάγκη για δημιουργία νέας μονάδας, είτε τη βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι οι εξής:

 

Εκπαίδευση
o1 νηπιαγωγείο
Αθλητισμός
oγήπεδο ποδοσφαίρου
oΑθλητικός πυρήνας Α, ο οποίος περιλαμβάνει:
Στίβο πλήρη 400 m με βαλβίδες και σκάμματα
Γήπεδο ποδοσφαίρου
2 Γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.)
Αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους
Πρόβλεψη κερκίδων
Πρόνοια
o1 βρεφονηπιακό - παιδικό σταθμό
o1 ΚΑΠΗ
Πολιτισμός
o1 Πολιτιστικό Κέντρο
o1 Μουσείο

 

Επιπλέον των ανωτέρω, προβλέπεται:

 

η δημιουργία υποδομής για υπηρεσίες διοίκησης,
η δημιουργία χώρου δημιουργικής απασχόλησης των νέων,
η ανάπλαση των ελεύθερων χώρων με παράλληλη δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής πολλαπλών χρήσεων,
δημιουργία μουσείου, στο οποίο θα εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τη γύρω περιοχή αλλά και θα προωθεί τη δικτύωση των αρχαιολογικών χώρων και την περαιτέρω προβολή της ιστορικότητας που απαντάται στην εδαφική περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας και
η ανάπλαση του κτίσματος που στέγαζε στο παρελθόν τα εκκοκκιστήρια βάμβακος, το οποίο και βρίσκεται στο βόρειο όριο του οικισμού, με πρόβλεψη δημιουργίας πολυχώρου πολιτιστικών δράσεων και δράσεων αναψυχής Επιπρόσθετα, προτείνεται η ανάπλαση ορισμένων τμημάτων του οικισμού.

 

Τέλος, προτείνεται η δημιουργία περιφερειακής οδού στο νότιο τμήμα του οικισμού.

 

3.1.8 Δαμάστα

 

Η οικιστική συγκέντρωση της Δαμάστας περιλαμβάνει τους τρεις οικισμούς, Άνω Δαμάστας, Κάτω Δαμάστας και Χαλβατζέικων, στους οποίους διακρίνεται μία συνέχεια του οικιστικού ιστού στο χώρο. Βρίσκεται, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας, στους πρόποδες του όρους Καλλιδρόμου. Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε 549 κατοίκους, ενώ στο έτος - στόχο, αναμένεται να εξυπηρετεί 683 κατοίκους.

 

Για τον οικισμό της Δαμάστας δεν παρουσιάζεται η ανάγκη νέων επεκτάσεων, απεναντίας διακρίνεται ικανότητα κάλυψης αναγκών για επιπλέον 495 κατοίκους.

 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ορίζεται στο 0,6.

 

Οι μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνονται και προβάλουν είτε την ανάγκη για δημιουργία νέας μονάδας, είτε τη βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων, είναι οι εξής:

 

Εκπαίδευση
o1 νηπιαγωγείο
Αθλητισμός
oΓήπεδο ποδοσφαίρου
Υγεία
oΠεριφερειακό Ιατρείο (με πρόβλεψη χώρου διαμονής του Αγροτικού Ιατρού)
Πολιτισμός
oΠολιτιστικό Κέντρο

 

Επιπλέον των ανωτέρω, προβλέπεται:

 

η αξιοποίηση του παλαιού δημοτικού σχολείου ως χώρο δημιουργικής απασχόλησης των νέων,
δημιουργία πολιτιστικού συλλόγου, με δράσεις που θα σχετίζονται με την προβολή των αρχαιολογικών χώρων της Δαμάστας που διακρίνονται σε κηρυγμένους και μη,
δημιουργία μουσείου, στο οποίο θα εκτίθενται αρχαιολογικά ευρήματα από τη γύρω περιοχή αλλά και θα προωθεί τη δικτύωση των αρχαιολογικών χώρων και την περαιτέρω προβολή αυτών,
η ανάπλαση των ελεύθερων χώρων με παράλληλη δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής πολλαπλών χρήσεων,
η τουριστική ανάδειξη και προβολή των ιαματικών λουτρών του Καλλιδρόμου, μεταφορά του υφιστάμενου κοιμητηρίου στον εξωαστικό χώρο και δημιουργία πολιτιστικού κέντρου.

 

Ακόμη, προτείνεται η ανάπλαση ορισμένων τμημάτων του οικισμού.

 

Επιπλέον, η άμεση χωρική γειτνίαση του οικιστικού πλέγματος της Άνω Δαμάστας, Κάτω Δαμάστας και Χαλβατζέικων με τις ιαματικές πηγές (απόσταση μικρότερη του ενάμιση χιλιομέτρου), επιτρέπει την περαιτέρω τουριστική αξιοποίηση των θερμομεταλλευτικών πηγών με την παράλληλη εγκατάσταση αξιόλογων τουριστικών μονάδων στραμμένων στον ιαματικό τουρισμό.

 

Τέλος, προτείνεται η δημιουργία περιφερειακής οδού βόρεια των οικισμών.

 

Π.3.1.9 Ελευθεροχώρι

 

Ο οικισμός του Ελευθεροχωρίου βρίσκεται, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας, στον ορεινό όγκο του Καλλιδρόμου. Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε 184 κατοίκους, ενώ στο έτος - στόχο, αναμένεται να εξυπηρετεί 423 κατοίκους.

 

1. Πολεοδόμηση

 

Το Ελευθεροχώρι με το διακεκριμένο ρόλο του ως οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου αναμένεται να αναπτύξει δράσεις του τριτογενούς τομέα και συγκεκριμένα του τουρισμού και να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας σε μεγαλύτερο βαθμό με τους ορεινούς οικισμούς της Οίτης και του Σκαμνού. Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ορίζεται στο 0,6.

 

Στον οικισμό είναι απαραίτητο να τακτοποιηθούν οι πολεοδομικές δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τις στρεβλώσεις της εφαρμοσμένης ρυμοτομίας που εν τω μεταξύ έχουν συντελεσθεί με την πάροδο των χρόνων.

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα ζητήματα:

 

Χαμηλό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων, αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει η μορφολογία του οικισμού, εκτός των δρόμων και πρασίνου στο εσωτερικό του αστικού ιστού.
Ανεπαρκής προσφορά χώρων και οργανωμένων θέσεων στάθμευσης

 

Τα παραπάνω ζητήματα θα αντιμετωπιστούν με την εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης στο σύνολο του οικισμού, ως Πολεοδομική Μελέτη Ανάπλασης του οικισμού του Ελευθεροχωρίου.

 

2. Μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού

 

Οι μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνονται και προβάλουν είτε την ανάγκη για δημιουργία νέας μονάδας, είτε τη βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι οι εξής:

 

Αθλητισμός
o1 γήπεδο ποδοσφαίρου

 

Επιπλέον των ανωτέρω, προβλέπεται:

 

η περαιτέρω οργάνωση των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν τον πολιτιστικό σύλλογο του Ελευθεροχωρίου,
η ανάπλαση των ελεύθερων χώρων (κυριότερα της κεντρικής πλατείας του οικισμού)
η δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής πολλαπλών χρήσεων και
η δημιουργία χώρων περιπάτου, σε συνδυασμό με την προσπελασιμότητα στη λίμνη που σχηματίζουν τα νερά του Καλλίδρομου
η προώθηση δράσεων που σχετίζονται με εναλλακτικές μορφές τουρισμού
η ανάδειξη και περαιτέρω αξιοποίηση των ιδιαίτερων στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος που απαντώνται στο σύνολο των ορίων του οικισμού

 

3. Βελτίωση της συνολικής εικόνας του οικισμού

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να μετατραπεί το Ελευθεροχώρι σε ένα ελκυστικό οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου, στο οποίο θα προωθηθούν δράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, τόσο για την παραμονή των κατοίκων του όσο και για την προσέλκυση νέων, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 

Αστικές παρεμβάσεις καλλιτεχνικών - εικαστικών συνθέσεων στους δημόσιους χώρους.
Βελτίωση της αρχιτεκτονικής των κτιρίων του, ιδιωτικών και δημόσιων.
Καθιέρωση κτιριακών προτύπων και μορφολογικών όρων και στοιχείων δόμησης, μετά από τη «Διερεύνηση Τυπολογικών προτύπων των κτιρίων για τον οικισμό του Ελευθεροχωρίου» η οποία θα ερευνά τη συμβατότητα των προτύπων με το δομημένο περιβάλλον. Προτείνεται: α) εκπόνηση μελέτης κατόπιν προκήρυξης με το νόμο 3316/2005, ή β) Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με την Απόφαση Ε27960/1665/1970 Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 684/Β/1973), ή γ) σύσταση ομάδας εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Φθιώτιδος.

 

3.1.10 Σκαμνός

 

Ο οικισμός του Σκαμνού βρίσκεται, στο νοτιοανατολικό τμήμα της περιοχής μελέτης. Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε 124 κατοίκους, ενώ στο έτος - στόχο, αναμένεται να εξυπηρετεί 159 κατοίκους.

 

Για τον οικισμό του Σκαμνού δεν παρουσιάζεται η ανάγκη νέων επεκτάσεων, απεναντίας διακρίνεται ικανότητα κάλυψης αναγκών για επιπλέον 138 κατοίκους.

 

1. Πολεοδόμηση

 

Ο Σκαμνός με το διακεκριμένο ρόλο του ως οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου, αναμένεται να αναπτύξει δράσεις του τριτογενούς τομέα και συγκεκριμένα του τουρισμού και να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας σε μεγαλύτερο βαθμό με τους ορεινούς οικισμούς της Οίτης και του Ελευθεροχωρίου. Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ορίζεται στο 0,4. Επίσης, στον οικισμό είναι απαραίτητο να τακτοποιηθούν οι πολεοδομικές δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τις στρεβλώσεις της εφαρμοσμένης ρυμοτομίας που εν τω μεταξύ έχουν συντελεσθεί με την πάροδο των χρόνων.

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα ζητήματα:

 

Χαμηλό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων, αναφορικά με τις δυνατότητες που παρέχει η μορφολογία του οικισμού, εκτός των δρόμων και πρασίνου στο εσωτερικό του αστικού ιστού.
Ανεπαρκής προσφορά χώρων και οργανωμένων θέσεων στάθμευσης.

 

Τα παραπάνω ζητήματα θα αντιμετωπιστούν με την εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης στο σύνολο του οικισμού, ως Πολεοδομική Μελέτη Ανάπλασης του οικισμού του Σκαμνού.

 

2. Μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού

 

Οι μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνονται και προβάλουν είτε την ανάγκη για δημιουργία νέας μονάδας, είτε τη βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι οι εξής:

 

Αθλητισμός
o1 γήπεδο ποδοσφαίρου
Πρόνοια
o1 βρεφονηπιακό - παιδικό σταθμό

 

Επιπλέον των ανωτέρω, προβλέπεται:

 

η αξιοποίηση του κτηρίου του σχολείου ως πρότυπου κέντρου περιβαλλοντικής αγωγής, ο οποίος θα μπορεί να συνδυάσει και την ύπαρξη ενός δημοτικού ξενώνα που σε συνδυασμό με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Στυλίδας θα οργανώνει δράσεις που θα απευθύνονται στο σύνολο των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
η περαιτέρω οργάνωση των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν τον πολιτιστικό σύλλογο του Σκαμνού,
η ανάπλαση των ελεύθερων χώρων και η περαιτέρω δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής πολλαπλών χρήσεων,
η προβολή της ζώνης ειδικής προστασίας της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας / καταφύγια άγριας ζωής (SPA GR EE Οδηγία 1979/409, νόμος 2637/1998), η οποία οριοθετείται από τους οικισμούς Σκαμνό - Ασωπό - Κουμαρίτσι - Οίτη,
η προβολή και ανάδειξη της παραδοσιακής εκτροφής μεταξοσκώληκα που λάμβανε χώρα στον οικισμό με την παράλληλη δημιουργία ενός πολυχώρου - μουσείου,
η προώθηση δράσεων που σχετίζονται με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, σε συνδυασμό με το άγριο ανάγλυφο της περιοχής, τις επάλληλες πλαγιές και τα φαράγγια καθώς και με την προβολή της σιδηροδρομικής γέφυρας της Παπαδιάς που βρίσκεται στα σύνορα Οίτης και Σκαμνού και αποτελεί πόλο τουριστικής έλξης,
την περαιτέρω προβολή της ήδη πραγματοποιούμενης πανελλήνιας συγκέντρωσης ορειβατών, με την συνεργασία και την στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου και του ορειβατικού συλλόγου Λαμίας, σε συνδυασμό με τη δημιουργία οργανωμένου και με μόνιμες εγκαταστάσεις, χώρου κατασκήνωσης των επισκεπτών,
η ανάδειξη και περαιτέρω αξιοποίηση των ιδιαίτερων στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος που απαντώνται στο σύνολο των ορίων του οικισμού και
η ανάδειξη του φαραγγιού και η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί ειδική πρόβλεψη για τη διάνοιξη εισόδου στο φαράγγι απευθείας από τον οικισμό του Σκαμνού.

 

3. Βελτίωση της συνολικής εικόνας του οικισμού

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να μετατραπεί ο Σκαμνός σε ένα ελκυστικό οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου, στο οποίο θα προωθηθούν δράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, τόσο για την παραμονή των κατοίκων του όσο και για την προσέλκυση νέων, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 

Αστικές παρεμβάσεις καλλιτεχνικών - εικαστικών συνθέσεων στους δημόσιους χώρους.
Βελτίωση της αρχιτεκτονικής των κτιρίων του, ιδιωτικών και δημόσιων.
Καθιέρωση κτιριακών προτύπων και μορφολογικών όρων και στοιχείων δόμησης, μετά από τη Διερεύνηση Τυπολογικών προτύπων των κτιρίων για τον οικισμό του Σκαμνού η οποία θα ερευνά τη συμβατότητα των προτύπων με το δομημένο περιβάλλον. Προτείνεται: α) εκπόνηση μελέτης κατόπιν προκήρυξης με το νόμο 3316/2005, ή β) Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με την Απόφαση Ε27960/1665/1970 Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 684/Β/1973), ή γ) σύσταση ομάδας εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Φθιώτιδος.

 

3.1.11 Οίτη

 

Ο οικισμός της Οίτης βρίσκεται, στο νότιο τμήμα της περιοχής μελέτης και στη νοτιοανατολική πλευρά του ομώνυμου όρους. Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε 268 κατοίκους, ενώ στο έτος - στόχο, αναμένεται να εξυπηρετεί 439 κατοίκους.

 

Ειδικότερα, για τον οικισμό της Οίτης οι προτάσεις που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, έχουν ως ακολούθως:

 

1. Πολεοδόμηση

 

Η Οίτη με το διακεκριμένο ρόλο της ως οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου αναμένεται να αναπτύξει δράσεις του τριτογενούς τομέα και συγκεκριμένα του τουρισμού και να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας σε μεγαλύτερο βαθμό με τους ορεινούς οικισμούς του Σκαμνού και του Ελευθεροχωρίου.

 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ορίζεται στο 0,6.

 

Στον οικισμό είναι απαραίτητο να τακτοποιηθούν οι πολεοδομικές δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τις στρεβλώσεις της εφαρμοσμένης ρυμοτομίας που εν τω μεταξύ έχουν συντελεσθεί με την πάροδο των χρόνων.

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα ζητήματα:

 

Χαμηλό ποσοστό κοινόχρηστων χώρων, εκτός των δρόμων και πρασίνου στο εσωτερικό του αστικού ιστού.
Ανεπαρκής προσφορά χώρων και οργανωμένων θέσεων στάθμευσης.
Η μη ολοκληρωμένη αξιοποίηση του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος.

 

Τα παραπάνω ζητήματα θα αντιμετωπιστούν με την εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης στο σύνολο του οικισμού.

 

2. Μονάδες Κοινωνικού εξοπλισμού

 

Οι μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνονται στο οικιστικό σύνολο και προβάλουν είτε την ανάγκη για δημιουργία νέας μονάδας, είτε τη βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι οι εξής:

 

Εκπαίδευση
o1 Νηπιαγωγείο
o1 Δημοτικό Σχολείο
Αθλητισμός
oΓήπεδο ποδοσφαίρου
oΑθλητικός πυρήνας Α ο οποίος περιλαμβάνει:
Στίβο πλήρη 400 m με βαλβίδες και σκάμματα
Γήπεδο ποδοσφαίρου
2 Γήπεδα μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.)
Αποδυτήρια και βοηθητικούς χώρους
Πρόβλεψη κερκίδων
Υγεία
oΠεριφερειακό Ιατρείο (με πρόβλεψη χώρου διαμονής του Αγροτικού Ιατρού)
Πρόνοια
o1 βρεφονηπιακό - παιδικό σταθμό
o1 ΚΑΠΗ

 

Επιπλέον των ανωτέρω, προβλέπεται:

 

Η αξιοποίηση και επαναλειτουργία του Δημοτικού σχολείου της Οίτης, το οποίο θα εξυπηρετεί και τους μαθητές των ορεινών οικισμών του Σκαμνού και του Ελευθεροχωρίου,
η περαιτέρω οργάνωση των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν τον πολιτιστικό σύλλογο της Οίτης,
η ανάπλαση των ελεύθερων χώρων και η περαιτέρω δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής πολλαπλών χρήσεων,
η προβολή της ζώνης ειδικής προστασίας της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας / καταφύγια άγριας ζωής (SPA GR EE Οδηγία 1979/409, νόμος 2637/1998), η οποία οριοθετείται από τους οικισμούς Σκαμνό - Ασωπό - Κουμαρίτσι - Οίτη,
η προώθηση δράσεων που σχετίζονται με εναλλακτικές μορφές τουρισμού, σε συνδυασμό με το άγριο ανάγλυφο της περιοχής, τις επάλληλες πλαγιές και τα φαράγγια καθώς και με την προβολή των εξωκλησιών (Παναγία, Άι-Ταξιάρχης, Άι-Λιάς και Άι-Γιώργης), του φαραγγιού του Ασωπού ποταμού, της γέφυρας του Ασωπού ποταμού, της η γέφυρα της Παπαδιάς, των Σφοντυλίων, των δασών ελάτης και βελανιδιάς, της Κάτω Βρύσης και του Νερόμυλου,
η ανάδειξη και περαιτέρω αξιοποίηση των ιδιαίτερων στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος που απαντώνται στο σύνολο των ορίων του οικισμού και
η απομάκρυνση και μετεγκατάσταση του κοιμητηρίου.

 

3. Βελτίωση της συνολικής εικόνας του οικισμού

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να μετατραπεί η Οίτη σε ένα ελκυστικό οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου, στο οποίο θα προωθηθούν δράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, τόσο για την παραμονή των κατοίκων του όσο και για την προσέλκυση νέων, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 

Αστικές παρεμβάσεις καλλιτεχνικών - εικαστικών συνθέσεων στους δημόσιους χώρους.
Βελτίωση της αρχιτεκτονικής των κτιρίων του, ιδιωτικών και δημόσιων.
Καθιέρωση κτιριακών προτύπων και μορφολογικών όρων και στοιχείων δόμησης, μετά από τη Διερεύνηση Τυπολογικών προτύπων των κτιρίων για τον οικισμό της Οίτης η οποία θα ερευνά τη συμβατότητα των προτύπων με το δομημένο περιβάλλον. Προτείνεται: α) εκπόνηση μελέτης κατόπιν προκήρυξης με το νόμο 3316/2005, ή β) Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με την Απόφαση Ε27960/1665/1970 Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 684/Β/1973), ή γ) σύσταση ομάδας εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Φθιώτιδος.

 

Τέλος, προτείνεται η δημιουργία περιφερειακής οδού στο νότιο τμήμα του οικισμού.

 

3.1.12. Κουμαρίτσι

 

Ο οικισμός του Κουμαριτσίου βρίσκεται, στο νοτιοδυτικό τμήμα της περιοχής μελέτης και μέσα στο ελατόδασος της Οίτης. Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε 95 κατοίκους, ενώ στο έτος - στόχο, αναμένεται να παρουσιάσει μείωση και να εξυπηρετεί μόλις 54 κατοίκους.

 

Για τον οικισμό του Κουμαριτσίου δεν παρουσιάζεται η ανάγκη νέων επεκτάσεων, απεναντίας διακρίνεται ικανότητα κάλυψης αναγκών για επιπλέον 36 κατοίκους.

 

1. Πολεοδόμηση

 

Το Κουμαρίτσι με το διακεκριμένο ρόλο του ως οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου αναμένεται να αναπτύξει δράσεις του τριτογενούς τομέα και συγκεκριμένα του τουρισμού.

 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ορίζεται στο 0,6.

 

Λόγω του ιδιαίτερα χαμηλού πληθυσμιακού δυναμικού που παρατηρείται στον οικισμό του Κουμαριτσίου, αλλά και της προβλεπόμενης μείωσης αυτού το έτος στόχο, δεν προτείνεται η δημιουργία περαιτέρω μονάδων κοινωνικού εξοπλισμού, παρά θα εξυπηρετούνται οι κάτοικοι του οικισμού από τους όμορους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου.

 

Για τον οικισμό του Κουμαριτσίου, προβλέπεται:

 

η αξιοποίηση του παλαιού δημοτικού σχολείου ως χώρο δημιουργικής απασχόλησης των νέων,
μεταφορά του υφιστάμενου κοιμητηρίου, στον εξωαστικό χώρο.

 

Τέλος, προτείνεται η ανάπλαση ορισμένων τμημάτων του οικισμού.

 

3.1.13. Δέλφινο

 

Ο οικισμός του Δέλφινου βρίσκεται στον ορεινό όγκο της Οίτης, στο κεντρικό τμήμα της περιοχής μελέτης. Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε 109 κατοίκους, ενώ στο έτος - στόχο, αναμένεται να παρουσιάσει ιδιαίτερα μικρή μείωση και να εξυπηρετεί 107 κατοίκους.

 

Για τον οικισμό του Δέλφινου, δεν παρουσιάζεται η ανάγκη νέων επεκτάσεων.

 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ορίζεται στο 0, 6.

 

Οι μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνονται και προβάλουν είτε την ανάγκη για δημιουργία νέας μονάδας, είτε τη βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι οι εξής:

 

Αθλητισμός
o1 χώρος αθλοπαιδιών

 

Επιπλέον των ανωτέρω, προβλέπεται:

 

η αξιοποίηση του παλαιού δημοτικού σχολείου ως χώρο δημιουργικής απασχόλησης των νέων.
η προβολή και αξιοποίηση των λείψανων αρχαίου αγωγού που βρίσκονται σε θέση νοτιοανατολικά του οικισμού και αποτελεί ένα μη κηρυγμένο αρχαιολογικό χώρο
η ανάπλαση των ελεύθερων χώρων με παράλληλη δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής πολλαπλών χρήσεων και => μεταφορά του υφιστάμενου κοιμητηρίου.

 

Τέλος, προτείνεται η ανάπλαση ορισμένων τμημάτων του οικισμού.

 

3.1.14. Δύο Βουνά

 

Ο οικισμός των Δύο Βουνών βρίσκεται, στο δυτικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας, σε οροπέδιο του ορεινού όγκου της Οίτης και νότια του οικισμού του Γοργοποτάμου. Ο πληθυσμός του, σύμφωνα με την απογραφή του 2001, ανέρχεται σε 191 κατοίκους, ενώ στο έτος - στόχο, αναμένεται να παραμείνει σταθερός και να εξυπηρετεί 191 κατοίκους. Ειδικότερα, για τον οικισμό των Δύο Βουνών οι προτάσεις που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, έχουν ως ακολούθως:

 

1. Πολεοδόμηση

 

Τα Δύο Βουνά με το διακεκριμένο ρόλο τους ως οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου αναμένεται να αναπτύξει περαιτέρω δράσεις που σχετίζονται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής αλλά και με τον δευτερογενή που θα περιλαμβάνει τη μεταποίηση των παραγόμενων προϊόντων και να αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας σε μεγαλύτερο βαθμό με τον οικισμό του Γοργοποτάμου, την έδρα της Δημοτικής Ενότητας.

 

Προτείνεται η οριοθέτηση του οικισμού κατά τις κείμενες διατάξεις, εξαιρουμένων των οιονδήποτε δασικών εκτάσεων, η οποία θα συνοδευτεί με την πολεοδομική μελέτη για το σύνολο του οικισμού των Δύο Βουνών. Η χρήση που θα ισχύει θα είναι αυτή της Γενικής Κατοικίας και των Ελεύθερων Χώρων Πρασίνου.

 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ) ορίζεται στο 0,6.

 

Επιπλέον, στον οικισμό είναι απαραίτητο να τακτοποιηθούν οι πολεοδομικές δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τις στρεβλώσεις της εφαρμοσμένης ρυμοτομίας που εν τω μεταξύ έχουν συντελεσθεί με την πάροδο των χρόνων.

 

Ειδικότερα, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα ακόλουθα ζητήματα:

 

Χαμηλό έως ανύπαρκτο ποσοστό κοινόχρηστων χώρων, εκτός των δρόμων και πρασίνου στο εσωτερικό του αστικού ιστού.
Απουσία χώρων και οργανωμένων θέσεων στάθμευσης.
Μη ολοκληρωμένη αξιοποίηση του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος.

Τα παραπάνω ζητήματα θα αντιμετωπιστούν με την εκπόνηση Πολεοδομικής Μελέτης στο σύνολο του οικισμού, ως Πολεοδομική Μελέτη του οικισμού των Δύο Βουνών.

 

2. Μονάδες Κοινωνικού εξοπλισμού

 

Οι μονάδες κοινωνικού εξοπλισμού που θα περιλαμβάνονται στο οικιστικό σύνολο και προβάλουν είτε την ανάγκη για δημιουργία νέας μονάδας, είτε τη βελτίωση και περαιτέρω αξιοποίηση ήδη υφιστάμενων, είναι οι εξής:

 

Αθλητισμός
o1 χώρος αθλοπαιδιών

 

Επιπλέον των ανωτέρω, προβλέπεται:

 

η αξιοποίηση του κτηρίου του παλαιού Δημοτικού σχολείου ως πρότυπου κέντρου προβολής και εκμάθησης παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
η περαιτέρω οργάνωση των εγκαταστάσεων που φιλοξενούν τον πολιτιστικό σύλλογο των Δύο Βουνών,
η ανάπλαση των ελεύθερων χώρων και η περαιτέρω δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής πολλαπλών χρήσεων,
η προβολή και η αξιοποίηση των μη κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων που απαντώνται στο τοπικό διαμέρισμα των Δύο Βουνών,
η ανάδειξη και περαιτέρω αξιοποίηση των ιδιαίτερων στοιχείων φυσικού περιβάλλοντος που απαντώνται στο σύνολο των ορίων του οικισμού, όπως είναι, μεταξύ άλλων και το φαράγγι των Δύο Βουνών καθώς και
η απομάκρυνση και μετεγκατάσταση του κοιμητηρίου.

 

3. Βελτίωση της συνολικής εικόνας του οικισμού

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να μετατραπούν τα Δύο Βουνά σε ένα ελκυστικό οικιστικό κέντρο 5ου επιπέδου, στο οποίο θα προωθηθούν δράσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό, τόσο για την παραμονή των κατοίκων του όσο και για την προσέλκυση νέων, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 

Αστικές παρεμβάσεις καλλιτεχνικών - εικαστικών συνθέσεων στους δημόσιους χώρους.
Βελτίωση της αρχιτεκτονικής των κτιρίων του, ιδιωτικών και δημόσιων.
Καθιέρωση κτιριακών προτύπων και μορφολογικών όρων και στοιχείων δόμησης, μετά από τη Διερεύνηση Τυπολογικών προτύπων των κτιρίων για τον οικισμό των Δύο Βουνών η οποία θα ερευνά τη συμβατότητα των προτύπων με το δομημένο περιβάλλον. Προτείνεται: α) εκπόνηση μελέτης κατόπιν προκήρυξης με το νόμο 3316/2005, ή β) Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με την Απόφαση Ε27960/1665/1970 Υπουργού Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 684/Β/1973), ή γ) σύσταση ομάδας εργασίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σε συνεργασία με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Νομού Φθιώτιδος.

 

3.2. Πολεοδομική οργάνωση νέων περιοχών προς πολεοδόμηση

 

Προτείνεται η πολεοδόμηση των εξής περιοχών:

 

Γοργοπόταμος (και Αλεπόσπιτα)

 

η περιοχή του οριοθετημένου σχεδίου οικισμού.

 

Η πολεοδόμηση γίνεται με κριτήριο την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής οργάνωσης της περιοχής κατοικίας, τη προστασία των φυσικών υδάτινων οδών που διατρέχουν τον οικισμό και των λοιπών χρήσεων και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, με επεκτάσεις για την πρόβλεψη των απαραίτητων εξυπηρετήσεων των κατοίκων, των επισκεπτών και την απόκτηση γης για τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που θα δώσουν τη δυνατότητα εκτέλεσης προγραμμάτων παραγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

 

Μοσχοχώρι

 

η περιοχή του οριοθετημένου σχεδίου οικισμού.

 

Δύο Βουνά

 

η περιοχή του οικισμού, βάσει της προτεινόμενης οριοθέτησης.

 

Ελευθεροχώρι

 

η περιοχή του οριοθετημένου σχεδίου οικισμού

 

Κουμαρίτσι

 

η περιοχή του οριοθετημένου σχεδίου οικισμού

 

Οίτη

 

η περιοχή του οριοθετημένου σχεδίου οικισμού.

 

Σκαμνός

 

η περιοχή του οριοθετημένου σχεδίου οικισμού

 

3.3. Ζώνες κινήτρων και γενικά για πολεοδομικούς μηχανισμούς

 

Οι προτεινόμενες ζώνες κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών είναι οι Ζώνες Ειδικών Κινήτρων (ΖΕΚ) και οι Ζώνες Ειδικής Ενίσχυσης (ΖΕΕ). Στις Ζώνες Ειδικών Κινήτρων, σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου 1337/1983, παρέχονται ειδικά χρηματοδοτικά και πολεοδομικά κίνητρα, για την κατασκευή ή διαμόρφωση κτιρίων στα κέντρα των πολεοδομικών ενοτήτων για αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, κ.τ.λ.

 

Προτείνεται να υπαχθούν σε αυτή την κατηγορία το τοπικό κέντρο του οικισμού του Γοργοποτάμου, του Μοσχοχωρίου και της Οίτης.

 

3.4. Προγραμματικά μεγέθη με τις ανάγκες σε γη των Πολεοδομικών λειτουργιών

 

Το προγραμματικό μέγεθος πραγματικού πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου για το έτος - στόχο 2017 είναι 5.606 κάτοικοι.

 

Με βάση τον εκτιμώμενο πληθυσμό των 5.606 κατοίκων για το 2017, γίνονται στη συνέχεια οι εκτιμήσεις των αναγκαίων νέων μονάδων κοινωνικού εξοπλισμού και χώρων πρασίνου κατά κατηγορία, σε συνδυασμό με τα σχετικά Πρότυπα αναγκών, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες μονάδες.

 

3.4.1 Εκπαίδευση

 

Η Δημοτική Ενότητα δεν διαθέτει τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η κτιριακή υποδομή των εν λειτουργία σχολείων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν σε αυτά, έχουν ως εξής:

 

2 Νηπιαγωγεία (στο Νέο Κρίκελλο και την Ηράκλεια)
2 Δημοτικά Σχολεία (διτάξιο που στεγάζει τη A' & Β' τάξη στο Νέο Κρίκελλο και τετρατάξιο που στεγάζει τη Γ', Δ', Ε' & ΣΤ' τάξη στο Μοσχοχώρι) και
1 Γυμνάσιο (στο Μοσχοχώρι)

 

Στον Πίνακα 3.4.1 και για τον πληθυσμό των κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου για το έτος στόχο 2017.

 

Πίνακας Π3.1 - Υφιστάμενη και αναγκαία υποδομή εκπαίδευσης ανά οικισμό

Οικισμός

Προγραμματικό μέγεθος 2017

Νηπιαγωγεία

Δημοτικά

Γυμνάσια

Ενιαία λύκεια

Υπάρχοντα

Νέα

Σύνολο

Υπάρχοντα

Νέα

Σύνολο

Υπάρχοντα

Νέα

Σύνολο

Υπάρχοντα

Νέα

Σύνολο

Μοσχοχώρι

582

-

-

1

1

-

1

1

-

1

-

1

1

Άνω Βαρδάτες

546

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Γοργοπόταμος (& Αλεπόσπιτα)

588

-

1

1

-

1

1

-

1

1

-

1

1

Δαμάστα (Άνω Δαμάστα, Κάτω Δαμάστα & Χαλβατζαίικα)

683

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Δελφίνο

92

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Δύο Βουνά

191

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ελευθεροχώρι

423

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Ηράκλεια

1.119

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Κουμαρίτσι

54

-

-

-

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Νέον Κρίκελλο

486

1

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

Οίτη

439

-

1

1

-

1

1

 

 

-

 

 

 

Σκαμνός

159

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου

5.362

2

5

7

21

2

3

1

1

2

-

2

2

 

1 Οι υφιστάμενες υπάρχουσες σχολικές μονάδες (Δημοτικό) είναι 2 αλλά μη βιώσιμες (δεν είναι εξαθέσιες) επομένως με τη δημιουργία 2 επιπλέον ανέρχονται στις 3 δεδομένου ότι καταργείται η μη βιώσιμη διθέσια μονάδα που λειτουργεί στον οικισμού του Νέου Κρικέλλου.

 

3.4.2. Διοίκηση

 

Στον πίνακα Π3.2, που ακολουθεί, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι αναγκαίες επιφάνειες για διοίκηση ανά οικισμό για τη Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου.

 

Πίνακας Π3.2: Προσδιορισμός αναγκών για Διοίκηση Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, 2017

Οικισμός

Προγραμματικό μέγεθος 2017

Αναγκαία m2 γηπέδου για διοίκηση

Μοσχοχώρι

811

4.000

Άνω Βαρδάτες

546

300

Γοργοπόταμος (& Αλεπόσπιτα)

588

2.000

Δαμάστα (Άνω Δαμάστα, Κάτω Δαμάστα & Χαλβατζαίικα)

 

683

 

300

Δελφίνο

107

300

Δύο Βουνά

191

300

Ελευθεροχώρι

423

300

Ηράκλεια

1.119

300

Κουμαρίτσι

54

300

Νέον Κρίκελλο

486

300

Οίτη

439

300

Σκαμνός

159

300

Σύνολο

5.606

9.000,00

 

3.4.3. Πολιτισμός

 

Η σημερινή εικόνα της πολιτιστικής υποδομής - δραστηριότητας περιλαμβάνει πολιτιστικούς συλλόγους σε όλους τους οικισμούς πλην των Βαρδατών, της Ηράκλειας και της Δαμάστας, στους οποίους προτείνεται η δημιουργία πολιτιστικών συλλόγων.

 

Οι αναγκαίες επιφάνειες που προκύπτουν για την κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού, για το έτος στόχο 2017, συνολικά της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον πίνακα Π3.3 που ακολουθεί:

 

Πίνακας Π3.3: Προσδιορισμός αναγκών για Πολιτιστική Υποδομή ΔΕ Γοργοποτάμου, 2017

Οικισμός

Προγραμματικό

μέγεθος 2017

Σταθερότυπο

γης (m2)

m2 γηπέδου για πολιτιστικές εγκαταστάσεις βάση σταθερότυπων

Βιώσιμο μέγεθος γηπέδου για πολιτιστικές εγκαταστάσεις (m2)

Μοσχοχώρι

811

0,2

162,20

300

Άνω Βαρδάτες

546

109,20

300

Γοργοπόταμος (& Αλεπόσπιτα)

588

117,60

300

Δαμάστα (Άνω Δαμάστα, Κάτω Δαμάστα & Χαλβατζαίικα)

683

136,60

300

Δελφίνο

107

21,40

300

Δύο Βουνά

191

38,20

300

Ελευθεροχώρι

423

84,60

300

Ηράκλεια

1.119

223,80

300

Κουμαρίτσι

54

10,80

300

Νέον Κρίκελλο

486

97,20

300

Οίτη

439

87,80

300

Σκαμνός

159

31,80

300

Σύνολο

5.606

1.121,20

3.600

 

Εκτός από την αναγκαία γη σε πολιτιστική υποδομή η οποία υπολογίζεται αναλογικά με τον πληθυσμό του κάθε οικισμού, από τα σταθερότυπα προβλέπονται οι εξής πολιτιστικές λειτουργίες για οικισμούς 5ου επιπέδου, οι οποίες είναι κοινές και για οικισμούς 3ου επιπέδου και άνω.

 

Πνευματικό Κέντρο - Κέντρο Λαϊκής Επιμόρφωσης.
Χώρος πολλαπλών χρήσεων.
Βιβλιοθήκη - Κέντρο Νεότητας.

 

3.4.4. Αθλητισμός

 

Η υφιστάμενη αθλητική υποδομή στη Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου περιλαμβάνει τις εξής εγκαταστάσεις:

 

Γήπεδο ποδοσφαίρου και γήπεδο μπάσκετ στο Μοσχοχώρι
Γήπεδο μπάσκετ στις Βαρδάτες
Γήπεδο ποδοσφαίρου στο Γοργοπόταμο και Αλεπόσπιτα
Γήπεδο μπάσκετ στο Δέλφινο
Γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ηράκλεια
Γήπεδο μπάσκετ στο Κουμαρίτσι
Γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ στο Νέο Κρίκελλο
Γήπεδο μπάσκετ στην Οίτη
Γήπεδο μπάσκετ στο Σκαμνό

 

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις στους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου για τις ανάγκες κάλυψης σε αθλητική υποδομή του προγραμματικού πληθυσμού, καταγράφονται στον πίνακα Π3.4 που ακολουθεί.

 

Πίνακας Π3.4: Προσδιορισμός αναγκών για αθλητική υποδομή, το έτος 2017

Οικισμός

Προγραμματικό

μέγεθος 2017

Σταθερότυπο

γης (m2)

m2 γηπέδου για αθλητικές εγκαταστάσεις βάση σταθερότυπων

Βιώσιμο μέγεθος γηπέδου για αθλητικές εγκαταστάσεις (m2)

Μοσχοχώρι

811

5,5

4.460,50

15.000

Άνω Βαρδάτες

546

3.003,00

3.000

Γοργοπόταμος (& Αλεπόσπιτα)

588

3.234,00

15.000

Δαμάστα (Άνω Δαμάστα, Κάτω Δαμάστα & Χαλβατζαίικα)

683

3.756,50

4.000

Δελφίνο

107

588,50

1.000

Δύο Βουνά

191

1.050,50

1.000

Ελευθεροχώρι

423

2.326,50

2.000

Ηράκλεια

1.119

6.154,50

10.000

Κουμαρίτσι

54

297,00

300

Νέον Κρίκελλο

486

2.673,00

8.000

Οίτη

439

2.414,50

10.000

Σκαμνός

159

874,50

2.000

Σύνολο

5.606

30.833,00

71.300

Στον τομέα των αθλητικών υποδομών προτείνονται τα ακόλουθα:

 

1 Γήπεδο μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.), το οποίο προτείνεται να χωροθετηθεί στον οικισμό Βαρδατών (3.000 m2)
1 Γήπεδο μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.), το οποίο προτείνεται να χωροθετηθεί στον οικισμό Δαμάστα (4.000 m2)
1 Γήπεδο μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.), το οποίο προτείνεται να χωροθετηθεί στον οικισμό Δέλφινο (1.000 m2)
1 Γήπεδο μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.), το οποίο προτείνεται να χωροθετηθεί στον οικισμό Δύο Βουνά (1.000 m2)
1 Γήπεδο μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.), το οποίο προτείνεται να χωροθετηθεί στον οικισμό Ελευθεροχωρίου (2.000 m2)
1 Γήπεδο μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.), το οποίο προτείνεται να χωροθετηθεί στον οικισμό Κουμαριτσίου (300 m2)
1 Γήπεδο μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.), το οποίο προτείνεται να χωροθετηθεί στον οικισμό Νέο Κρίκελλο (8.000 m2)
1 Γήπεδο μικτής χρήσης αθλοπαιδιών (μπάσκετ, βόλεϊ, κ.λ.π.), το οποίο προτείνεται να χωροθετηθεί στον οικισμό Σκαμνό (2.000 m2)

 

3.4.5 Υγεία

 

Η υπάρχουσα υποδομή Υγείας περιλαμβάνει μόνο ένα περιφερειακό ιατρείο στη διοικητική έδρα της Δημοτικής Ενότητας, ωστόσο η υφιστάμενη κατάσταση δεν καλύπτει τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας σε εξυπηρετήσεις που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, επομένως προτείνεται η δημιουργία δύο επιπλέον περιφερειακών ιατρείων στο Γοργοπόταμο, καθώς επίσης και στην Δαμάστα, με βασικό κριτήριο την δύσκολη πρόσβαση από τους ορεινούς οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας προς τους αντίστοιχους πεδινούς που προσφέρουν τις ανάλογες εξυπηρετήσεις, αλλά και την αναμενόμενη αύξηση του οικισμού από την τουριστική του κίνηση.

 

Επιπλέον, προτείνεται η δημιουργία δύο νέων αγροτικών ιατρείων στους οικισμούς του Γοργοποτάμου καθώς και στον οικισμό της Δαμάστας σε συνδυασμό με τη λειτουργία των θερμομεταλλευτικών πηγών του Καλλίδρομου (Ψωρονέρια), με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών που θα προκύπτουν από την αύξηση του εποχιακού πληθυσμού.

 

Η αναγκαία αυτή κάλυψη σε υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος, κρίνεται βάση του χρόνου προσπέλασης σε αυτές, που αποτελεί κριτήριο χωροθέτησης βάση των πολεοδομικών σταθερότυπων, αλλά και με δεδομένη την εκτεταμένη γήρανση πληθυσμού που παρουσιάζει η Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου στο σύνολό της.

 

Τέλος, τόσο στο υφιστάμενο, όσο και στα δύο προτεινόμενα περιφερειακά ιατρεία, κρίνεται απαραίτητη η αντίστοιχη πρόβλεψη δημιουργίας χώρου διαμονής του Αγροτικού Ιατρού, έτσι ώστε να καθίσταται ομαλή η λειτουργία του κέντρου.

 

3.4.6. Πρόνοια

 

Η υποδομή Πρόνοιας στη Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου δεν περιλαμβάνει βρεφονηπιακούς - παιδικούς σταθμούς, όπως επίσης και Κέντρα Απασχόλησης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Προτείνεται η δημιουργία βρεφονηπιακών - παιδικών σταθμών στους ακόλουθους οικισμούς:

 

1 βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός στον οικισμό του Γοργοποτάμου με αναγκαία έκταση γηπέδου τα 500 m2
1 βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός στον οικισμό του Μοσχοχωρίου με αναγκαία έκταση γηπέδου τα 500 m2
1 βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός στον οικισμό της Ηράκλειας με αναγκαία έκταση γηπέδου τα 500 m2
1 βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός στον οικισμό του Νέου Κρικέλλου με αναγκαία έκταση γηπέδου τα 500 m2
1 βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός στον οικισμό του Σκαμνού με αναγκαία έκταση γηπέδου τα 500 m2
1 βρεφονηπιακός - παιδικός σταθμός στον οικισμό της Οίτης με αναγκαία έκταση γηπέδου τα 500 m2

 

Επιπλέον προτείνονται, απουσίας υφισταμένων και στηριζόμενοι στην ηλικιακή πυραμίδα του Δήμου, οι κάτωθι μονάδες Πρόνοιας:

 

1 χώρος ΚΑΠΗ στον οικισμό του Γοργοποτάμου με αναγκαία έκταση γηπέδου τα 500 m2
1 χώρος ΚΑΠΗ στον οικισμό του Μοσχοχωρίου με αναγκαία έκταση γηπέδου τα 500 m2
1 χώρος ΚΑΠΗ στον οικισμό του Ηράκλειας με αναγκαία έκταση γηπέδου τα 500 m2
1 χώρος ΚΑΠΗ στον οικισμό της Οίτης με αναγκαία έκταση γηπέδου τα 500 m2

 

3.4.7. Ελεύθεροι Χώροι - Πράσινο

 

Οι αναγκαίες επιφάνειες που προκύπτουν για την κάλυψη των συνολικών αναγκών του πραγματικού πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου υπολογίζονται στον πίνακα Π3.5 που ακολουθεί στη συνέχεια.

 

Ωστόσο, στους οικισμούς μικρού μεγέθους της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, η δημιουργία ελεύθερων χώρων είναι πλεονασμός, αφού ο εξωαστικός αδόμητος χώρος ενσωματώνεται στον δομημένο χώρο και λειτουργεί ως ελεύθερος χώρος εντός των οικισμών. Στις περιπτώσεις των οικισμών αυτών οι σχετικές ανάγκες καλύπτονται από το φυσικό τοπίο που περικλείει τους οικισμούς.

 

Πίνακας Π3.5: Προσδιορισμός αναγκών για πράσινο - ελεύθερους χώρους Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, το έτος 2017

Οικισμός

Προγραμματικό

μέγεθος 2017

Σταθερότυπο

γης (m2)

m2 γηπέδου για πράσινο και ελεύθερους χώρους βάση σταθερότυπων

Βιώσιμο μονάδα γηπέδου για πράσινο και ελεύθερους χώρους (m2)

Μοσχοχώρι

811

8

6.488,00

6.488,00

Άνω Βαρδάτες

546

0,75

409,50

409,50

Γοργοπόταμος (& Αλεπόσπιτα)

588

8

4.704,00

4.704,00

Δαμάστα (Άνω Δαμάστα, Κάτω Δαμάστα & Χαλβατζαίικα)

683

0,75

512,25

512,25

Δελφίνο

107

0,75

80,25

200,00

Δύο Βουνά

191

0,75

143,25

200,00

Ελευθεροχώρι

423

0,75

317,25

317,25

Ηράκλεια

1.119

2,25

2.517,75

2.517,75

Κουμαρίτσι

54

0,75

40,50

200,00

Νέον Κρίκελλο

486

0,75

364,50

364,50

Οίτη

439

0,75

329,25

329,25

Σκαμνός

159

0,75

119,25

200,00

Σύνολο

5.606


16.025,75

16.442,50

 

 

3.4.8. Ενοριακοί Ναοί

 

Οι συνολικά απαιτούμενες επιφάνειες για ενοριακούς ναούς για τις ανάγκες του προγραμματικού πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, υπολογίζονται στον πίνακα Π3.6 που ακολουθεί:

 

Πίνακας Π3.6: Προσδιορισμός αναγκών για ενοριακούς ναούς Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, το έτος 2017

Οικισμός

Προγραμματικό

μέγεθος 2017

Σταθερότυπο

γης (m2)

m2 γηπέδου για ενοριακούς ναούς βάση σταθερότυπων

Βιώσιμο μέγεθος γηπέδου για ενοριακούς ναούς (m2)

Μοσχοχώρι

811

0,2

162,2

300

Άνω Βαρδάτες

546

109,2

300

Γοργοπόταμος (& Αλεπόσπιτα)

588

117,6

300

Δαμάστα (Άνω Δαμάστα, Κάτω Δαμάστα & Χαλβατζαίικα)

683

136,6

300

Δελφίνο

107

21,4

300

Δύο Βουνά

191

38,2

300

Ελευθεροχώρι

423

84,6

300

Ηράκλεια

1.119

223,8

300

Κουμαρίτσι

54

10,8

300

Νέον Κρίκελλο

486

97,2

300

Οίτη

439

87,8

300

Σκαμνός

159

31,8

300

Σύνολο

5.606

1.121,20

3.600

 

3.4.9. Κοιμητήρια

 

Οι σχετικές ανάγκες προσδιορίζονται από τα σταθερότυπα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων σε 1 m2 / κάτοικο, άρα στο έτος στόχο, το 2017, οι ανάγκες σε κοιμητήρια για τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου περιγράφονται ως ακολούθως:

 

Πίνακας Π3.7: Προσδιορισμός αναγκών για κοιμητήρια Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, το έτος 2017

Οικισμός

Προγραμματικό

μέγεθος 2017

Σταθερότυπο

γης (m2)

m2 γηπέδου για κοιμητήρια βάση σταθερότυπων

Μοσχοχώρι

811

1

811

Άνω Βαρδάτες

546

546

Γοργοπόταμος (& Αλεπόσπιτα)

588

588

Δαμάστα (Άνω Δαμάστα, Κάτω Δαμάστα & Χαλβατζαίικα)

683

683

Δελφίνο

107

107

Δύο Βουνά

191

191

Ελευθεροχώρι

423

423

Ηράκλεια

1.119

1.119

Κουμαρίτσι

54

54

Νέον Κρίκελλο

486

486

Οίτη

439

439

Σκαμνός

159

159

Σύνολο

5.606

5.606

 

Η χωρητικότητα των υφιστάμενων κοιμητηρίων κρίνεται αρκετή για να καλύψει τις μελλοντικές ανάγκες των κατοίκων. Ωστόσο, κρίνεται αναγκαία η μετεγκατάστασή τους εκτός των εγκεκριμένων ορίων των οικισμών (για όσα από αυτά βρίσκονται εντός των εγκεκριμένων ορίων).

 

3.4.10. Συνολικές ανάγκες σε κοινωνική υποδομή για τη Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου

 

Στον πίνακα Π3.8 που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι ανάγκες σε Διοίκηση, Πολιτισμό, Αθλητισμό, Πρόνοια, Ελεύθερους Χώρους - Πράσινο, Ενοριακούς Ναούς και Κοιμητήρια, για τη Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου (m2 γηπέδου), που θα αναλογούν σε κάθε κάτοικο της Δημοτικής Ενότητας ανά οικισμό κατά το έτος - στόχο, το 2017. Σημειώνεται ότι τα συγκεντρωτικά μεγέθη m2 / κάτοικο στους μικρούς οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας είναι αυξημένα λόγω των χαμηλών δημογραφικών μεγεθών του πληθυσμού.

 

Πίνακας Π3.8: Προσδιορισμός συνολικών αναγκών σε κοινωνική υποδομή Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, για το έτος 2017

Οικισμός

Προγραμματικό

μέγεθος 2017

Εκπαίδευση (m2 γηπέδου)

Διοίκηση (m2 γηπέδου)

Πολιτισμός (m2 γηπέδου)

Αθλητισμός (m2 γηπέδου)

Πρόνοια

(m2 γηπέδου)

Ελεύθεροι χώροι - Πράσινο (m2 γηπέδου)

Ενοριακοί ναοί (m2 γηπέδου)

Κοιμητήρια (m2 γηπέδου)

Σύνολο κοινωνικής υποδομής (m2 γηπέδου)

Μοσχοχώρι

811

3.510

4.000

300

15.000

1.000

6.488,00

300

811

31.409,00

Άνω Βαρδάτες

546

360

300

300

3.000

-

409,50

300

546

5.215,50

Γοργοπόταμος (& Αλεπόσπιτα)

588

3.870

2.000

300

15.000

1.000

4.704,00

300

588

27.762,00

Δαμάστα (Άνω Δαμάστα, Κάτω Δαμάστα & Χαλβατζαίικα)

683

360

300

300

4.000

-

512,25

300

683

6.455,25

Δελφίνο

107

-

300

300

1.000

-

200,00

300

107

2.207,00

Δύο Βουνά

191

-

300

300

1.000

-

200,00

300

191

2.291,00

Ελευθεροχώρι

423

-

300

300

2.000

-

317,25

300

423

3.640,25

Ηράκλεια

1.119

720

300

300

10.000

1.000

2.517,75

300

1.119

16.256,75

Κουμαρίτσι

54

-

300

300

300

-

200,00

300

54

1.454,00

Νέον Κρίκελλο

486

360

300

300

8.000

500

364,50

300

486

10.610,50

Οίτη

439

1.980

300

300

10.000

1.000

329,25

300

439

14.648,25

Σκαμνός

159

-

300

300

2.000

500

200,00

300

159

3.759,00

Δημοτική Ενότητα

Γοργοποτάμου

5.606

11.160,00

9.000,00

3.600,00

71.300,00

5.000,00

16.442,50

3.600,00

5.606,00

118.058,50

 

3.5. Γενικές χρήσεις γης και όροι δόμησης

 

3.5.1 Πολεοδομική Ενότητα 1, ο Οικισμός του Μοσχοχωρίου

 

Στην Πολεοδομική ενότητα του Μοσχοχωρίου ορίζεται η χρήση Πολεοδομικό Κέντρο (ΠΚ) του άρθρου 18 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014), όπου επιτρέπεται:

 

1. Κατοικία

2. Κοινωνική πρόνοια

3. Εκπαίδευση

4. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων

5. Θρησκευτικοί χώροι

6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

7. Χώροι συνάθροισης κοινού, εκθεσιακά κέντρα.

8. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις.

9. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί.

10. Διοίκηση

11. Περίθαλψη

12. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής.

13. Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής: Μπαρ, κέντρα διασκέδασης.

14. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις

15. Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα)

16. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής Ενέργειας).

17. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων).

18. Πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων.

19. Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης.

20. Σταθμοί μετεπιβίβασης ΜΜΜ.

21. Σταθμοί λεωφορείων (υπεραστικών, διεθνών).

22. Εμπορευματικοί σταθμοί αυτοκινήτων.

 

Οι χρήσεις με τα στοιχεία 20, 21, 22 επιτρέπονται, εφόσον προβλέπονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο συγκεκριμένοι χώροι ή οικοδομικά τετράγωνα για την ανάπτυξή τους.

 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης στον οικισμό του Μοσχοχωρίου υπολογίζεται ως εξής: στο σύνολο του οικισμού προτείνεται Συντελεστής Δόμησης 0,6.

 

Με βάση το μέσο Συντελεστή Δόμηση και σύμφωνα με τα σταθερότυπα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 285/Δ/2004) υπολογίζουμε την μικτή πυκνότητα κατοίκησης που για τον οικισμό του Μοσχοχωρίου είναι 112,8 κάτοικοι / ha.

 

3.5.2 Λοιποί οικισμοί Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου

 

Σε ολόκληρη την έκταση των λοιπών οικισμών, Γοργοπόταμος, Άνω Βαρδάτες, Δαμάστα, Δέλφινο, Δύο Βουνά, Ελευθεροχώρι, Ηράκλεια, Κουμαρίτσι, Νέο Κρίκελλο, Οίτη και Σκαμνός, ορίζεται η χρήση Κατοικίας Ενδιάμεσου Επιπέδου (ΜΚ) του άρθρου 17 του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014), όπου επιτρέπεται:

 

1. Κατοικία

 

2. Κοινωνική πρόνοια

α) Βρεφονηπιακοί σταθμοί, οίκοι ευγηρίας, κέντρα απασχόλησης παιδιών ή ηλικιωμένων

β) Βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρόνιων πασχόντων, κοινωφελείς ξενώνες, άσυλο.

 

3. Εκπαίδευση

α) Ειδική εκπαίδευση: ωδεία, φροντιστήρια, σχολές χορού/τεχνών, σχολές οδηγών, μέχρι 1500 m2 ανά οικόπεδο και δυναμικότητας μέχρι 75 μαθητές ανά ώρα.

β) Δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση: νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια - λύκεια

 

4. Άθληση

α) Μικρές υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με επιφάνεια μέχρι 1 στρέμμα: γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, γήπεδα 5 x 5, πισίνες, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων χώρων υγιεινής, αποδυτηρίων και αναψυκτηρίου.

β) Αθλητικές εγκαταστάσεις πυρήνα Α (σύμφωνα με την απόφαση Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 10788/2004, όπως ισχύει (ΦΕΚ 285/Δ/2004))

γ) Γυμναστήρια, αθλητικές σχολές μέχρι 1500 m2 ανά οικόπεδο.

 

5. Πολιτισμός: Πολιτιστικές εγκαταστάσεις: βιβλιοθήκες, αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκθέσεων τέχνης, μουσεία, πινακοθήκες μέχρι 1500 m2 ανά οικόπεδο.

 

6. Θρησκεία: Θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας.

 

7. Εμπορικά καταστήματα

α) Ειδών διατροφής:

α.1. Γαλακτοπωλείο,

α.2. Κατεψυγμένα προϊόντα,

α.3. Κρεοπωλείο,

α.4. Οπωρολαχανοπωλείο,

α.5. Παγωτοπωλείο,

α.6. Παντοπωλείο,

α.7. Πρατήριο άρτου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής,

α.8. Πρατήριο Ζαχαροπλαστικής,

α.9. Πτηνοπωλείο - αυγοπωλείο,

α)10. Τροφίμων και ποτών λιανικής πώλησης συσκευασμένων προϊόντων (άνευ επεξεργασίας, κοπής, συσκευασίας),

α)11. Προϊόντων αρτοποιίας.

β) Λοιπά εμπορικά καταστήματα:

β.1. Βιβλιοπωλείο,

β.2. Ημερήσιου περιοδικού τύπου,

β.3. Τροφών κατοικίδιων ζώων που δεν πωλούν ζώα και ωδικά πτηνά,

β.4. Χαρτοπωλείο,

β.5. Ψιλικών ειδών.

Όλα τα παραπάνω καταστήματα πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 100 m2 ανά οικόπεδο, να βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου, απαγορεύεται να διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα και να ασκούν δραστηριότητα στον εξωτερικό χώρο του κτιρίου.

 

8. Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών

α) Επιδιορθώσεις ενδυμάτων - υποδημάτων

β) Κουρείο - κομμωτήριο

γ) Φαρμακείο

 

Όλα τα ανωτέρω καταστήματα πρέπει να έχουν επιφάνεια μέχρι 100 m2 ανά οικόπεδο και να βρίσκονται μόνο στο ισόγειο του κτιρίου.

 

9. Στάθμευση

α) Γήπεδα στάθμευσης οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους,

β) Κτίρια στάθμευσης οχημάτων μέχρι 3,5 τόνους.

 

10. Ξενοδοχεία (κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιπλωμένα διαμερίσματα και ξενώνες νεότητας) μέχρι 20 κλίνες (εξαιρουμένων των οικισμών της Οίτης, του Γοργοποτάμου, του Σκαμνού, του Κουμαριτσίου, του Ελευθεροχωρίου και του Νέου Κρίκελλου, στους οποίους θα επιτρέπεται η δημιουργία ξενώνων ή και ξενοδοχείων μέχρι 100 κλινών).

 

11. Περίθαλψη (πλην νοσοκομείων): Πρωτοβάθμια περίθαλψη, Μονάδες Αιμοκάθαρσης και Ιδιωτικές Κλινικές άνευ νοσηλείας μέχρι 100 κλίνες ή μέχρι 2000 m2 ανά οικόπεδο

 

12. Αρτοποιεία μέχρι 150 m2.

 

13. Χώροι συνάθροισης κοινού μέχρι 1500 m2 ανά οικόπεδο (θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες συγκέντρωσης για κοινωνικές - οικονομικές - πνευματικές εκδηλώσεις, κτίρια εκθέσεων).

 

14. Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών τα οποία δεν αναφέρονται ρητά στις χρήσεις των περιοχών κατοικίας επιπέδου γειτονιάς Κ2, (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα)

 

15. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς οργανισμοί.

 

16. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης - αναψυχής μέχρι 400 m2 ανά οικόπεδο, πλην των κέντρων διασκέδασης, τα οποία απαγορεύονται.

 

17. Επαγγελματικά εργαστήρια και εγκαταστάσεις αποθήκευσης χαμηλής όχλησης μέχρι 800 m2 ανά οικόπεδο.

 

18. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής Ενέργειας).

 

19. Πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων.

 

20. Συνεργεία αυτοκινήτων συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων).

 

21. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).

 

Οι χρήσεις με τα στοιχεία 2.β, 3.β, 4.β, 6, 21 πρέπει να προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο.

 

Ο Μέσος Συντελεστής Δόμησης και η Μικτή πυκνότητα κατοίκησης, σύμφωνα με τα σταθερότυπα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, κατά οικισμό είναι:

 

Οικισμός

Μέσος Συντελεστής Δόμησης

Μικτή Πυκνότητα Κατοίκησης

Μοσχοχώρι

0,60

112,83

Άνω Βαρδάτες

0,60

142,82

Γοργοπόταμος (& Αλεπόσπιτα)

0,60

128,75

Δαμάστα (Άνω Δαμάστα, Κάτω Δαμάστα & Χαλβατζαίικα)

 

0,60

 

153,90

Δελφίνο

0,60

153,91

Δύο Βουνά

0,60

133,95

Ελευθεροχώρι

0,60

156,40

Ηράκλεια

0,60

132,47

Κουμαρίτσι

0,60

155,96

Νέον Κρίκελλο

0,60

132,30

Οίτη

0,60

132,16

Σκαμνός

0,40

86,80

 

3.6. Θεσμικές ρυθμίσεις

 

Οι αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την μελέτη του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης και τις προτεινόμενες ειδικότερες μελέτες πολεοδομικού και αστικού σχεδιασμού είναι με σειρά προτεραιότητας οι εξής:

 

Προώθηση της Μελέτης Πολεοδόμησης του οικισμού της Οίτης.
Προώθηση της Μελέτης Οριοθέτησης και Πολεοδόμησης του οικισμού των Δύο Βουνών.
Προώθηση της Μελέτης Πολεοδόμησης του οικισμού του Ελευθεροχωρίου.
Προώθηση της Μελέτης Πολεοδόμησης του οικισμού του Κουμαριτσίου.
Προώθηση της Μελέτης Πολεοδόμησης του οικισμού του Γοργοποτάμου (και Αλεπόσπιτα).
Προώθηση της Μελέτης Πολεοδόμησης του οικισμού του Σκαμνού.
Προώθηση της Μελέτης Επικαιροποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου και Πολεοδόμησης του οικισμού του Μοσχοχωρίου.
Προώθηση της Μελέτης Επικαιροποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου και Πολεοδόμησης του οικισμού του Νέου Κρίκελλου.
Προώθηση της Μελέτης Ανάπλασης Τμήματος Οικισμού του οικισμού του Μοσχοχωρίου.
Προώθηση της Μελέτης Ανάπλασης Τμήματος Οικισμού του οικισμού του Νέου Κρίκελλου.
Προώθηση της Μελέτης Ανάπλασης Τμήματος Οικισμού του οικισμού του Δέλφινου.
Προώθηση της Μελέτης Ανάπλασης Τμήματος Οικισμού του οικισμού του Κουμαριτσίου.
Προώθηση της Μελέτης Ανάπλασης Τμήματος Οικισμού του οικισμού της Ηράκλειας.
Προώθηση της Μελέτης Ανάπλασης Τμήματος Οικισμού του οικισμού της Δαμάστας.

 

4. Πρόγραμμα Ενεργοποίησης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης

 

4.1. Φορέας Εφαρμογής του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης

 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), για την παρακολούθηση της εφαρμογής των μελετών ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ και ΖΟΕ κάθε Νομού συστήνεται ο σχετικός φορέας.

 

Στο Νομό Φθιώτιδος μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί σχετικός φορέας. Εναλλακτικά, μπορεί να συσταθεί πενταμελής Επιτροπή Πολεοδομικού Σχεδιασμού νομού Φθιώτιδος. Προτείνεται ως άμεση ενέργεια η σύσταση της πενταμελούς Επιτροπής, τα μέλη της οποίας μετά την απόκτηση της σχετικής εμπειρίας θα μπορέσουν να στελεχώσουν το υπό ίδρυση νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου.

 

4.2. Εφαρμογή του Σχεδίου - Απαιτούμενα έργα - μελέτες, θεσμικές ρυθμίσεις, παρεμβάσεις / αναπλάσεις

 

Όταν και εφόσον συσταθεί ο Φορέας Διαχείρισης / Εφαρμογής των ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ του Νομού Φθιώτιδος θα πρέπει, βάσει του νόμου 2508/1997 (ΦΕΚ 124/Α/1997), να καταρτίζει ετήσια και μεσοπρόθεσμα προγράμματα υλοποίησης του κάθε ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ.

 

Τα προγράμματα αυτά, είναι προφανές, ότι θα πρέπει να εναρμονίζονται και να εντάσσονται στο γενικότερο προγραμματισμό, στις επιλογές, στα χρονοδιαγράμματα και στους διαθέσιμους πόρους της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.

 

Δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί σχετικός φορέας, ούτε αναμένεται να συσταθεί στο άμεσο μέλλον, μετά τη θεσμοθέτηση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου, ως αποκλειστικό όργανο εφαρμογής του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης θα λειτουργήσει η Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου.

 

Το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης της Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου είναι η πολεοδόμηση των νέων περιοχών επέκτασης.

 

Επιπλέον, από τις εισφορές σε χρήμα που προβλέπονται χρηματοδοτούνται στη συνέχεια τα απαιτούμενα έργα υποδομής, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Ενότητας.

 

5. Γενικές - Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Η πολεοδόμηση στις εκτός σχεδίου ζώνες του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, υπόκεινται στις δεσμεύσεις χρήσεων γης μηχανισμών και μέγιστων συντελεστών δόμησης που ορίζει το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης. Οι υπόλοιποι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται από τις πολεοδομικές μελέτες και τη νομοθεσία περί εκτός σχεδίου δόμησης.

 

2. Δεν εντάσσονται στον οικιστικό κ.λ.π. σχεδίασμά της παρούσας δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις που περικλείονται ή συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις περιοχές επέκτασης ή οριοθέτησης οικισμών, για τις οποίες έχουν ισχύ οι διατάξεις του νόμου 3208/2003 και του νόμου 998/1979.

 

3. Σε όλες τις ζώνες του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, εάν πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης:

 

α) είχε εκδοθεί και είναι σε ισχύ άδεια δόμησης ή

 

β) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, αίτηση για την έκδοση ή την αναθεώρηση άδειας δόμησης με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις ή

 

γ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ άδεια εγκατάστασης ή άδεια ίδρυσης ή παράταση ή τροποποίηση αυτής για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή

 

δ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ, άδεια λειτουργίας με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή

 

ε) είχε υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα, αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης ή άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις ή

 

στ) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή στο αρμόδιο όργανο (ΣΑ, ΚΕΣΑ, ΣΧΟΠ, ΣΧΟΠ Αιγαίου, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, EOT, Υπουργείο Βιομηχανίας, κ.λ.π.) αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη η οποία προβλέπεται από σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης δόμησης ή

 

ζ) είχε προκηρυχθεί δημόσιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή

 

η) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση ενίσχυσης για την ίδρυση δραστηριότητας από ευρωπαϊκό πρόγραμμα (αντίστοιχο μέτρο και άξονα), πριν την έκδοση ή τροποποίηση του ΓΠΣ ή του προεδρικού διατάγματος της ΖΟΕ και επακολούθησε η έγκρισή της ή η

 

θ) είχε υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριότητας. Οι υπηρεσίες δόμησης και οι αρμόδιοι για άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας φορείς, χορηγούν τις αντίστοιχες άδειες, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 

4. Εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσης έργα εθνικής σημασίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμβάσεις λόγω έκτακτης ανάγκης (σεισμών, κατολισθήσεων, πλημμυρών θεομηνιών κ.λ.π.).

 

5. Διατάξεις περί απαγόρευσης κατάτμησης γηπέδων ή που ορίζουν μεγαλύτερα όρια κατάτμησης κατισχύουν των οριζομένων με το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης.

 

6. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων παρά μόνο προσωρινά για εργοτάξια ή για λόγους έκτακτης ανάγκης.

 

7. α) Μέχρι την έγκριση της προτεινόμενης οριοθέτησης των οικισμών, καθώς και της πολεοδόμησης των ήδη οριοθετημένων οικισμών, ισχύουν οι υφιστάμενοι κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας όροι δόμησης αυτών. Μέχρι την έγκριση ή αναθεώρηση του σχεδίου πόλης των οικισμών, η χορήγηση των Αδειών Δόμησης γίνεται με τις χρήσεις που προβλέπει το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης και με Μέγιστο Συντελεστή δόμησης το Μέσο Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997, όπως ισχύει.

 

β) Στις προτεινόμενες για πολεοδόμηση περιοχές εκτός ορίων οικισμών και εκτός σχεδίου πόλης μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ισχύουν τα παρακάτω:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που ορίζονται ανά οικιστικό υποδοχέα,
Τα κτίρια δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών εντός των οικισμών,
Κατά τα λοιπά, για τους όρους και περιορισμούς δόμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν εκάστοτε.

 

8. Περιοχές με ίδιο νομικό καθεστώς (όπως εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν την εθνική άμυνα, περιοχές με τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο, διαχείριση περιοχών Natura 2000, εκμετάλλευση μεταλλείων, κ.λ.π.) εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσας. Οι χρήσεις και η δόμησή τους επιτρέπονται σύμφωνα με το ίδιο νομικό καθεστώς τους ή τις ειδικές για κάθε χώρο διατάξεις της νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

9. Οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα διανομής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδατος καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων, εφόσον δεν απαγορεύονται από άλλες διατάξεις ή ειδικότερα από διατάξεις της παρούσας, δύνανται να χωροθετούνται σε όλες τις ζώνες, αφού τηρηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

10. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 3 του νόμου 2052/1992, όπως ισχύει.

 

11. Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και των ζωνών προστασίας τους, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, ορίων ρεμάτων και περιοχών προστασίας της φύσης, ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίες και κατισχύουν των διατάξεων της Απόφασης αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόμενοι όροι και περιορισμοί είναι δυσμενέστερες αυτής της απόφασης.

 

12. Διατάξεις της παρούσας, οι οποίες αυξάνουν τις αρτιότητες των γηπέδων εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών εφαρμόζονται μετά την πάροδο δύο (2) ετών από την δημοσίευσή της. Οι περιορισμοί επί των επιτρεπομένων χρήσεων έχουν εφαρμογή από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας.

 

13. Σε γήπεδα που υφίστανται κατά τη δημοσίευση της παρούσας και εμπίπτουν σε περισσότερες της μια περιοχές με διαφορετικές χρήσεις, η αρτιότητα υπολογίζεται στο σύνολο του γηπέδου με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις από την δημοσίευση της παρούσας, το κτίριο τοποθετείται στο τμήμα του γηπέδου στο οποίο η χρήση είναι επιτρεπτή, ενώ ο συντελεστής δόμησης είναι ο ισχύον στη περιοχή όπου κατασκευάζεται το κτίριο, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη επιφάνεια του γηπέδου.

 

14. Εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας εγκαθίστανται σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις ισχύουσες διατάξεις.

 

15. Η χωροθέτηση και οι λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών στα όρια του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

16. Σε όλες τις ζώνες του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης και προκειμένου για νέες οδικές χαράξεις δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης.

 

17. Απαγορεύεται η μετατροπή των ρεμάτων και των παραδοσιακών μονοπατιών σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων.

 

18. Απαγορεύεται η ρύπανση των ρεμάτων, η ρίψη σκουπιδιών, μπαζών και αποβλήτων.

 

19. Δεν επιτρέπεται η δόμηση, οι περιφράξεις και οι διαμορφώσεις εδάφους, που εμποδίζουν την ελεύθερη απορροή του νερού. Τα έργα υποδομής μελετώνται λαμβάνοντας υπόψη πλημμυρική παροχή τουλάχιστον πεντηκονταετίας. Επιβάλλεται η προστασία των ρεμάτων, η προστασία της φυσικής διαμόρφωσής τους, όπως και η παραδοσιακή διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους. Απαγορεύεται η οδική τους χρήση και η επιχωμάτωση ή και η σκυροδέτησή τους. Η αποκατάσταση τυχόν κατεστραμμένων ή αλλοιωμένων ρεμάτων και των περιοχών τους γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

20. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, η συντήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή όλων των κτισμάτων που υφίστανται νομίμως κατά τη δημοσίευση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης. Παραδοσιακά κτίρια και κατασκευές, επισκευάζονται και αποκαθίστανται στην αρχική μορφή τους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αυτών που καθορίζονται με το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης. Εγκαταστάσεις ή μονάδες των οποίων η χρήση αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος εξακολουθούν να λειτουργούν εφόσον πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που τους είχαν τεθεί.

 

21. Επιτρέπονται οι υδατοδεξαμενές, οι αντλητικές εγκαταστάσεις και τα φρέατα σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας, περιλαμβανομένων των Περιοχών Ειδικής Προστασίας, εφόσον αυτές δεν αντίκειται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεός Ελλάδας (οίκοθεν 391/2013 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων, (ΦΕΚ 1004/Β/2013)).

 

22. Έργα ορεινής υδρονομίας για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας επιτρέπονται στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας.

 

23. Στο σύνολο της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας προστατεύεται το δίκτυο των μονοπατιών, τα οποία συνδέουν διάφορους οικισμούς και τοποθεσίες μεταξύ τους, για λόγους ανάπτυξης εναλλακτικού και πεζοπορικού τουρισμού. Επιβάλλεται η αποκατάσταση της συνέχειας του δικτύου, όπου αυτό έχει διακοπεί και η συντήρηση και αποκατάσταση των μονοπατιών. Για τους ίδιους λόγους επιτρέπεται η κατασκευή νέων μονοπατιών.

 

24. Για λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας ισχύουν οι διατάξεις του μεταλλευτικού κώδικα που κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

 

25. Σε όλες τις περιοχές προστατεύονται και αποκαθίστανται οι πέτρινοι φράχτες, οι αναβαθμοί και οι φυτοφράχτες, ως στοιχεία του τοπίου.

 

26. Η διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδίασμά.

 

27. Υφιστάμενες νόμιμα δραστηριότητες / χρήσεις, οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος και δεν είναι συμβατές με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της ζώνης (παράγραφος 1, άρθρο 7 του νόμου 3325/2005), δύνανται να λειτουργούν, να εκσυγχρονίζονται και να επεκτείνονται στα όρια του γηπέδου τους.

 

28. Σε όλες τις ζώνες του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης υφιστάμενες νόμιμα δραστηριότητες που η χρήση τους δεν είναι συμβατή με τις προβλεπόμενες από το ΣΧΟΟΑΠ χρήσεις παραμένουν, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση. Επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, οι επισκευές κ.λ.π. και η επέκτασή τους εντός των ορίων των γηπέδων τους, όπως αυτά υφίστανται την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Για τις δραστηριότητες μέσης και χαμηλής όχλησης τίθεται ως προϋπόθεση ότι το επίπεδο όχλησης δεν θα υπερβεί το επίπεδο μέσης όχλησης.

 

29. Ισχύουν οι προτάσεις της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας, ήτοι:

 

Οι οποιεσδήποτε εκσκαφές στα πρανή θα πρέπει να αναφέρονται σε φυσικά πρανή με μορφολογικές κλίσεις που να μην υπερβαίνουν το 30%. Σε περιπτώσεις πρανών με σχετικά μεγάλες μορφολογικές κλίσεις (αλλά οπωσδήποτε < 35%), επισημαίνεται η μελέτη της ευστάθειας των πρανών και η εξέταση κατασκευής τοίχων αντιστήριξης, οι οποίοι δεν θα πρέπει να συνδέονται με το κτίσμα. Τονίζεται ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει το κτίσμα να συνδέεται με τεχνικά διαμορφωμένα πρανή και να υπάρχει απόσταση ασφαλείας τουλάχιστον 5 m. Στις προτάσεις αυτές δίνεται έμφαση στο ότι το συνολικό ύψος των τεχνικών πρανών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 m.
Οι εκσκαφές για τη θεμελίωση κτιρίων θα πρέπει να γίνεται σε ικανοποιητικό βάθος, ώστε να αποφεύγεται ο μανδύας αποσάθρωσης και οπωσδήποτε πάνω στο υγιές συνεκτικό ή βραχώδες υπόβαθρο. Τονίζεται ότι είναι απαραίτητο να αποφεύγονται τα υλικά επιχωμάτωσης που προκύπτουν από τις εκσκαφές.
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία στα οποία υπήρχαν ρέματα μόνιμης ή μη ροής και για οικιστικούς λόγους έκλεισαν. Η δόμηση σε αυτά πρέπει να αποφευχθεί. Είναι δυνατό σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων στα ρέματα αυτά να εμφανιστεί ροή νερού με μεταφορά σημαντικού όγκου υδάτων και κατ' επέκταση πλημμυρικών φαινομένων. Για το σκοπό αυτό ο πολεοδομικός σχεδιασμός της υπό επέκταση περιοχής να εξασφαλίζει την ασφαλή απαγωγή των όμβριων υδάτων.
Για κτίρια με συντελεστή σπουδαιότητας Σ3 (εκπαιδευτικά κτίρια, κτίρια δημοσίων συναθροίσεων, κτίρια που στεγάζουν εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης οικονομικής σημασίας) θα πρέπει να εκπονείται γεωτεχνική μελέτη.
Απαιτείται η οριοθέτηση των ρεμάτων που διέρχονται από τις υπό μελέτη περιοχές (Δύο Βουνά, Οίτη και Σκαμνός). Η εφαρμογή στην πράξη των αποτελεσμάτων των απαραίτητων Υδρολογικών - Υδραυλικών μελετών για τα υπάρχοντα ρέματα στις υπό μελέτη περιοχές κρίνεται σκόπιμη.
Για τις οικιστικές θέσεις του οικισμού Δύο βουνών που έχουν πληγεί από κατολισθητικά φαινόμενα αναγκαία μέτρα είναι:
Ο έλεγχος όλων των νερών που ρέουν επιφανειακά στον οικισμό, αλλά και των υπογείων νερών που συγκεντρώνονται στον μανδύα αποσάθρωσης του φλύσχη και σχηματίζουν εκροές νερού ή πηγές, με εγκιβωτισμένα αυλάκια, στραγγιστήριες τάφρους και στραγγιστήρια στο εσωτερικό κλάδων του οδικού δικτύου.
Οι αντιστηρίξεις των υψηλών και αυξημένης κλίσης πρανών (φυσικών και τεχνικών) με την κατασκευή εύκαμπτων κατασκευών (π.χ. συρματοκιβωτίων) σε κλιμακωτή διάταξη.
Η ανάσχεση της διαβρωτικής δράσης στις κοίτες χειμάρρων και των ρεμάτων με την κατασκευή δασοτεχνικών φραγμάτων ανάσχεσης και με τον εγκιβωτισμό της κοίτης.
Η πυκνή δενδροφύτευση (με βαθύρριζα και γρήγορα αναπτυσσόμενα δένδρα) των διαταραγμένων ζωνών κατάντη του οικισμού.
Η απαγόρευση οικοδόμησης στο Ν. Δυτικό τμήμα του οικισμού με τα σοβαρά κατολισθητικά φαινόμενα. Στον χώρο αυτό παρεμβάσεις αποστράγγισης, εξομαλύνσεων και κατάλληλης φυτοκάλυψης θα μετατρέψουν το χώρο σε τόπο αναψυχής και πρασίνου.
Η θεμελίωση των κατασκευών θα πρέπει να είναι επιμελημένη και βαθιά ή και ειδική, όπου απαιτείται. Ακόμη, θα πρέπει να αποφεύγονται τα υψηλά τεχνητά πρανή και η οικοδόμηση κοντά σε μη εγκιβωτισμένες ή αλλιώς προστατευόμενες κοίτες ρεμάτων.

 

Η απόφαση αυτή, με τους συνημμένους πίνακες του παραρτήματος, ήτοι: Πίνακας έργων κοινωνικής υποδομής, πίνακας μελετών, πίνακας οργάνωσης χρήσεων γης και τους συνημμένους χάρτες ήτοι: Π1 (κλίμακας 1:50.000), Π.2Α (κλίμακας 1: 25.000), Π.2Β (κλίμακας 1:25.000), Π.3.1-3)α (κλίμακας 1:5.000), Π3.1-3)β (κλίμακας 1:5. 000), Π3.1-3)γ (κλίμακας 1:5.000), Π3.1-3)δ (κλίμακας 1:5.000), Π3.1-3)ε (κλίμακας 1:1.000), Π3.1-3)ζ (κλίμακας 1:5.000), Π3.1-3)η (κλίμακας 1:5.000), Π3.1-3)θ (κλίμακας 1:5.000), να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.879.16

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 29-03-2016

 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2017 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.