Απόφαση 45417/18

Απόφαση 45417/995/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελοκήπων Δήμου Ιωαννιτών στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ 332, με την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης της ιδιοκτησίας Αγλαΐας Παπανικολάου - Μπομπέτση, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 3002/11-12-2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 45417/995/2018: Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελοκήπων Δήμου Ιωαννιτών στο οικοδομικό τετράγωνο ΚΧ 332, με την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης της ιδιοκτησίας Αγλαΐας Παπανικολάου - Μπομπέτση, σε συμμόρφωση προς την υπ' αριθμόν 3002/11-12-2001 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, (ΦΕΚ 118/ΑΑΠ/2018), 06-06-2018.

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 για τη Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/Α/2010) και συγκεκριμένα το άρθρου 186, παράγραφος ΣΤ, στοιχείο 39 αυτού.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α/2010) Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

3. Τις διατάξεις του από 17-07-1923 νομοθετικού διατάγματος (ΦΕΚ 228/Α/1923) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 3, 7, 9 και 70, όπως ισχύουν σήμερα.

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 και ειδικότερα τα άρθρα 8, 9 και 12 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους νόμους 1512/1985, 1647/1986, 1772/1988, 2052/1992, 2508/1997 και 4067/2012.

 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου 1577/1985 (ΦΕΚ 240/Α/1985).

 

6. Τις διατάξεις του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ 580/Δ/1999) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του από 14-07-1999 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 580/Δ/1999) και ειδικότερα τα άρθρα 152, 154 και 160.

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του νόμου 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α/2000) τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 1577/1985 - Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές διατάξεις όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρου 10 του νόμου 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/2002).

 

8. Τις διατάξεις του νόμου 2882/2001 (ΦΕΚ 17/Α/2001) για τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και του νόμου 2985/2002 (ΦΕΚ 18/Α/2002), όπως ισχύουν σήμερα

 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του νόμου 1558/1985, όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992).

 

10. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του νόμου 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν Διαδικασία τροποποίησης εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων μετά από άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ή δέσμευσης δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 και της εγκυκλίου 10/2012 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το νόμο 4342/2015 άρθρο 69.

 

12. Τις διατάξεις των νόμων 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/2011) και τις διατάξεις των άρθρων 30, 31 και 34 του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), καθώς και το άρθρο 45, σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

 

13. Την υπ' αριθμόν 133738/14-9-2017 απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 484/ΥΟΔΔ/2017), για την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως ίσχυε κατά το χρόνο γνωμοδότησης.

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α/2006) Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις και ειδικότερα τα άρθρα 5, 6 και 7 (παράγραφος 5/β).

 

15. Το από [ΒΔ] 20-05-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 128/Δ/1971) περί τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννίνων εις την περιοχή Αμπελοκήπων, και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού.

 

16. Την υπ' αριθμόν 71877/3169/1986 (ΦΕΚ 58/Δ/1987) απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί εγκρίσεως γενικού πολεοδομικού σχεδίου (ΓΠΣ) Ιωαννίνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, παρέμειναν όπως καθορίστηκαν με το ως άνω διάταγμα οι χρήσεις στην περιοχή Αμπελοκήπων ειδικότερα στο οικοδομικό τετράγωνο-332 ως ΚΧ.

 

17. Την με αριθμό 3002/11-12-2001 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 

18. Την με αριθμό 297/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιωαννιτών που αφορούσε την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Αμπελοκήπων Δ.Ι. στα οικοδομικά τετράγωνα-295, 296, 307, ΚΧ307Α και ΚΧ332, τις με αριθμό 7/26-02-2016 και 25/07-04-2016 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εισηγητικές προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

19. Την με αριθμό 148555/3676/17/20-3-2018 εισήγηση του τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

20. Την από 23-03-2018 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση (πρακτικό 2ης Συνεδρίασης/2018/θέμα 7ο ΗΔ) του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

 

21. Τα νόμιμα δικαιολογητικά που περιέχονται στο φάκελο τροποποίησης σχεδίου όπως το τοπογραφικό διάγραμμα και ο έλεγχος τίτλων που είχαν υποβληθεί από την ιδιοκτήτρια και θεωρήθηκαν 14-12-2015 από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, όπως διατυπώνονται στο άρθρο 3 του νόμου 4315/2014.

 

Και επειδή:

 

Ι.- Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, με την υπ' αριθμόν 148555/3676/17/20-03-2018 εισήγηση του Τμήματος Χωρικού Σχεδιασμού προς το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, εισηγήθηκε την:

 

Α. Την άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 3002/2001 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ιδιοκτησίας επ' ονόματι Παπανικολάου - Μπομπέτση Αγλαΐας εμβαδού Ε=1.751,00 m2 εντός του οικοδομικού τετραγώνου-332Β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελοκήπων Δήμου Ιωαννιτών (ΚΑΕΚ-201190601051), απαλλοτρίωση που είχε επιβληθεί και καθοριστεί ως κοινόχρηστος χώρος με το από [ΒΔ] 20-05-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 128/Δ/1971) περί τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννίνων εις την περιοχή Αμπελοκήπων, και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού. Δεν επιβάλλεται εισφορά σε γη διότι η δικαστική απόφαση εκδόθηκε πριν την ισχύ του νόμου 3212/2003.

 

Β. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελοκήπων Δήμου Ιωαννιτών, με την μετατροπή και τον αποχαρακτηρισμό τμήματος εμβαδού Ε=1.751,00 m2 εντός του οικοδομικού τετραγώνου-332Β από κοινόχρηστο σε οικοδομήσιμο.

 

Γ. Την διατήρηση της οδού Κορυτσάς ως έχει στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης σε εφαρμογή του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014, με τη διατήρηση του τμήματος εμβαδού 726,36 m2 που ρυμοτομείται από την προβλεπόμενη οδό και είχε δοθεί σε κοινή χρήση με το με αριθμό 37269/1997 συμβόλαιο συμβολαιογράφου Αθηνών Μ. Πουλαντζά-Αγρέβη πριν την έκδοση της υπ' αριθμόν 194/1998 οικοδομικής άδειας από το Δήμο Ιωαννιτών, προκειμένου να καταστεί το οικόπεδο ιδιοκτησίας Παπανικολάου - Μπομπέτση Αγλαΐας άρτιο και οικοδομήσιμο.

 

Δ. Την κατάργηση της ρυμοτομικής γραμμής στο οικοδομικό τετράγωνο-332Β μεταξύ των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ201190601051, 201190601047 και 201190601046 (πλευρά Ψ1-142), και επιβολή νέας ρυμοτομικής γραμμής η οποία θα διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο-332Β από το οικοδομικό τετράγωνο-332ΚΧ Κοινόχρηστο Χώρο (πλευρά 142-36-Ψ4).

 

Ε. Τον καθορισμό προκηπίου (πρασιάς) πλάτους 4 m σε συνέχεια με την υφιστάμενη στο οικοδομικό τετράγωνο-332Β (πλευρά Ψ1-Ψ4) όπως φαίνεται στο θεωρημένο αρμοδίως τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, γιατί ύστερα από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι:

 

1.- Για το τμήμα της ιδιοκτησίας υπό στοιχεία (Ψ1-Ψ4-36142-Ψ1) και ΚΑΕΚ-201190601051, εμβαδού Ε=1.751,00 m2 εντός του οικοδομικού τετραγώνου-332Β και υπό στοιχεία (Ψ1-Ψ2-Ψ3-Ψ4-Ψ1) και ΚΑΕΚ-201190601050 εμβαδού Ε=726,36 m2, έχει εκδοθεί η υπ' αριθμόν 3002/11-12-2001 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (ακίνητο της αιτούσας συνολικής επιφάνειας Ε=2.477,28 m2), η οποία είναι υποχρεωτικά εκτελεστή από τη Διοίκηση.

 

2.- Η άποψη της Υπηρεσίας μας ταυτίζεται με τα αναφερόμενα στα έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας Δήμου Ιωαννιτών (34812/3563/31-07-2017 και 74789/8109/13-12-2017).

 

3.- Ο Δήμος Ιωαννιτών δεν έχει εγγράψει την προσήκουσα αποζημίωση στον προϋπολογισμό του, και με την υπ' αριθμόν 297/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιωαννιτών κατ' αρχάς ενέκρινε την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε συμμόρφωση της δικαστικής απόφασης.

 

ΙΙ.- Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, με το από 23-03-2018 πρακτικό της 2ης Συνεδρίασης θέμα 7ο ΗΔ, γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά σύμφωνα με την εισήγηση, με βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), σε συμμόρφωση της Διοίκησης προς την υπ' αριθμόν 3002/11-12-2001 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, υπέρ της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, όπως σημειώνεται στο από 17-05-2017 συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500 του τοπογράφου μηχανικού Νικολάου Ζήνα και υπέρ της υπογραφής σχετικής απόφασης Περιφερειάρχη, λόγω παρέλευσης άπρακτης προθεσμίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 32 του νόμου 4067/2012).

 

ΙΙΙ.- Η παρούσα τροποποίηση είναι όλως εντοπισμένη έχει σημειακό χαρακτήρα, δεν αντίκειται στις διατάξεις των εγκυκλίων 55/1988, παράγραφος 4 και 18/2003, παράγραφος VII, του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, γίνεται σε συμμόρφωση τελεσίδικης Δικαστικής απόφασης, ενώ το προαναφερόμενο οικοδομικό τετράγωνο δεν βρίσκεται επί Βασικού Οδικού Δικτύου, δεν εμπίπτει σε παραδοσιακό οικισμό, σε τοπίο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε αρχαιολογικό χώρο, σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε περιοχές προστατευόμενες βάσει διεθνών συνθηκών ή βάσει των άρθρων 18 και 19 του νόμου 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/1986), όπως ισχύει.

 

IV.- Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης., αποφασίζουμε:

 

Α.- Την άρση απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση της υπ' αριθμόν 3002/2001 απόφασης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 6 του νόμου 4315/2014 (ΦΕΚ 269/Α/2014), ιδιοκτησίας επ' ονόματι Παπανικολάου - Μπομπέτση Αγλαΐας, υπό στοιχεία (Ψ1-Ψ4-36-142-Ψ1) και ΚΑΕΚ-201190601051, εμβαδού Ε=1.751,00 m2 εντός του οικοδομικού τετραγώνου-332Β του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελοκήπων Δήμου Ιωαννιτών.

 

Η απαλλοτρίωση είχε επιβληθεί και καθοριστεί ως κοινόχρηστος χώρος με το από [ΒΔ] 20-05-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 128/Δ/1971), ενώ δεν επιβάλλεται επιπλέον εισφορά σε γη στο ακίνητο διότι η ως άνω δικαστική απόφαση εκδόθηκε πριν την ισχύ του νόμου 3212/2003.

 

Β. Την έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελοκήπων Δήμου Ιωαννιτών, με την μετατροπή και τον αποχαρακτηρισμό τμήματος εμβαδού Ε=1.751,00 m2 εντός του οικοδομικού τετραγώνου-332Β από κοινόχρηστο σε οικοδομήσιμο.

 

Γ. Την διατήρηση της οδού Κορυτσάς ως έχει στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης σε εφαρμογή του άρθρου 3 του νόμου 4315/2014, με τη διατήρηση του τμήματος εμβαδού 726,36 m2 υπό στοιχεία (Ψ1-Ψ2-Ψ3-Ψ4-Ψ1) και ΚΑΕΚ-201190601050, που ρυμοτομείται από την προβλεπόμενη οδό και είχε δοθεί σε κοινή χρήση με το με αριθμό 37269/1997 συμβόλαιο συμβολαιογράφου Αθηνών Μ. Πουλαντζά-Αγρέβη πριν την έκδοση της αριθμόν 194/1998 οικοδομικής άδειας από το Δήμο Ιωαννιτών, προκειμένου να καταστεί το οικόπεδο ιδιοκτησίας Παπανικολάου - Μπομπέτση Αγλαΐας άρτιο και οικοδομήσιμο.

 

Δ. Την κατάργηση της ρυμοτομικής γραμμής στο οικοδομικό τετράγωνο-332Β μεταξύ των ιδιοκτησιών με ΚΑΕΚ201190601051, 201190601047 και 201190601046 (πλευρά Ψ1-142), και επιβολή νέας ρυμοτομικής γραμμής η οποία θα διαχωρίζει το οικοδομικό τετράγωνο-332Β από το οικοδομικό τετράγωνο-332ΚΧ Κοινόχρηστο Χώρο (πλευρά 142-36-Ψ4).

 

Ε. Τον καθορισμό προκηπίου (πρασιάς) πλάτους 4 m, σε συνέχεια με την υφιστάμενη στο οικοδομικό τετράγωνο-332Β (πλευρά Ψ1-Ψ4) όπως φαίνεται στο θεωρημένο αρμοδίως τοπογραφικό διάγραμμα σε κλίμακα 1:500.

 

Οι όροι δόμησης και οι χρήσεις γης είναι οι ίδιοι που ισχύουν στην ευρύτερη περιοχή όπως καθορίστηκαν με το από [ΒΔ] 20-05-1971 βασιλικό διάταγμα (ΦΕΚ 128/Δ/1971) Περί τροποποίησης και επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Ιωαννίνων εις την περιοχή Αμπελοκήπων, και καθορισμού όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων αυτού λαμβάνοντας υπόψη το νόμο 4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός), όπως φαίνεται και στο από 17-05-2017 τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού Νικ. Ζήνα κλίμακας 1:500 που συνοδεύει την παρούσα.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το νόμο 3861/2010 όπως ισχύει, μετά τη δημοσίευσή της σε φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227 του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) και σε προθεσμία 15 ημερών, από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή και το τοπογραφικό διάγραμμα που τη συνοδεύει να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

a.45417.18

 

Ιωάννινα, 29-05-2018

 

Ο Περιφερειάρχης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.