Απόφαση 2856/17

Απόφαση 2856/157957/2017: Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας


Συνδεθείτε στην Υπηρεσία Νομοσκόπιο
Είσοδος στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
   
Χρήστης
Κωδικός
  Υπενθύμιση στοιχείων λογαριασμού
   
 
Νέοι χρήστες
Εάν είστε νέος χρήστης, θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα ΔΩΡΕΑΝ λογαριασμό προκειμένου να φύγει το παράθυρο αυτό και να αποκτήσετε πλήρη πρόσβαση στην υπηρεσία Νομοσκόπιο.
Δημιουργία νέου λογαριασμού

 

 

Απόφαση 2856/157957/2017: Έγκριση Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας, (ΦΕΚ 244/ΑΑΠ/2017), 19-10-2017.

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 280 ΙΙ παράγραφος 8 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 16 του άρθρου 18 του νόμου 4071/2012.

 

2. Το προεδρικό διάταγμα 138/2010 (ΦΕΚ 231/Α/2010) Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

3. Τις διατάξεις του νόμου 2503/1997 Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, θέματα οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λ.π. (ΦΕΚ 107/Α/1997).

 

4. Τις διατάξεις του νόμου 1337/1983 Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις (ΦΕΚ 33/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 5 αυτού.

 

5. Τις διατάξεις του νόμου 2508/1997 Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας κ.λ.π. (ΦΕΚ 124/Α/1997).

 

6. Τις διατάξεις του νόμου 2742/1999 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ 207/Α/1999).

 

7. Τις διατάξεις του νόμου 4164/2013 Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτηματολογίου και άλλες ρυθμίσεις, (ΦΕΚ 156/Α/2013).

 

8. Την υπ' αριθμόν 6876/4871/2008 απόφαση, Έγκριση του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΦΕΚ 128/Α/2008).

 

9. Την υπ' αριθμόν 26298/2003 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος (ΦΕΚ 1469/Β/2003).

 

10. Την υπ' αριθμόν 49828/2008 απόφαση Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2464/Β/2008).

 

11. Την υπ' αριθμόν 11508/2009 απόφαση Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τη βιομηχανία και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009).

 

12. Την υπ' αριθμόν 24208/2009 απόφαση Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 1138/Β/2009).

 

13. Την υπ' αριθμόν 31722/2011 απόφαση Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού (ΦΕΚ 2505/Β/2011).

 

14. Τις διατάξεις του νόμου 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος (ΦΕΚ 160/Α/1986), ως ισχύει.

 

15. Την υπ' αριθμόν 9572/1845/2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων περί καθορισμού Τεχνικών Προδιαγραφών και Αμοιβών Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 209/Δ/2000).

 

16. Την υπ' αριθμόν 37691/2007 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση Προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ (ΦΕΚ 1902/Β/2007).

 

17. Το με αριθμό 19818/05-06-2008 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με θέμα Σχετικά με τη διαδικασία σύνταξης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας που εκπονούνται στα πλαίσια των ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ.

 

18. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/107017/2006 κοινή υπουργική απόφαση Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27-06-2001 (ΦΕΚ 1225/Β/2006).

 

19. Την υπ' αριθμόν οίκοθεν 131334/2010 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικών με τη διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κατά την εκπόνηση των Μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης.

 

20. Τις διατάξεις του νόμου 4014/2011 Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως ισχύει.

 

21. Τις διατάξεις του νόμου 3325/2005 Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 68/Α/2005).

 

22. Τις διατάξεις του νόμου 4042/2012 Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 24/Α/2012).

 

23. Τις διατάξεις του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α/2016) Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 238.

 

24. Την οίκοθεν 3137/191/Φ15/2012 κοινή υπουργική απόφαση Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα (ΦΕΚ 1048/Β/2012).

 

25. Τις διατάξεις της 1958/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 21/Β/2012) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του νόμου 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως ισχύει.

 

26. Τις διατάξεις της ΗΠ/15393/2332/2002 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1022/Β/2002), ως ισχύει.

 

27. Τις διατάξεις του νόμου 2545/1997 Βιομηχανικές και επιχειρηματικές περιοχές και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 254/Α/1997).

 

28. Την υπ' αριθμόν 10788/2004 υπουργική απόφαση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Έγκριση πολεοδομικών σταθερότυπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των ΓΠΣ, των ΣΧΟΟΑΠ και των πολεοδομικών μελετών. (ΦΕΚ 285/Δ/2004).

 

29. Τον Εθνικό Κατάλογο των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000 (επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος με αριθμό L259 volume 49 21-09-2006), όπως ισχύει.

 

30. Τις διατάξεις του νόμου 3028/2002 Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/2002).

 

31. Τις διατάξεις του από 19-10-1978 προεδρικού διατάγματος Περί χαρακτηρισμού ως Παραδοσιακών Οικισμών τινών του Κράτους και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών (ΦΕΚ 594/Δ/1978) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

32. Τις διατάξεις του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστάμενων προ του έτους 1923 οικισμών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

33. Τις διατάξεις του από 24-04-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 181/Δ/1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

34. Τις διατάξεις του από 23-02-1987 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 166/Δ/1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.

 

35. Τις διατάξεις του νόμου 3937/2011 Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 60/Α/2011) και ειδικά το άρθρο 34.

 

36. Τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (υπουργική απόφαση οίκοθεν Δ7/Α/12050/2223/2011 (ΦΕΚ 1227/Β/2011)).

 

37. Τις διατάξεις του νόμου 4030/2011 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 249/Α/2011), όπως ισχύει.

 

38. Τις διατάξεις του νόμου 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΦΕΚ 79/Α/2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

39. Το με αριθμό 48859/13-11-2008 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με θέμα Οδηγίες για την παρακολούθηση/έγκριση μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ του νόμου 2508/1997.

 

40. Τις διατάξεις του νόμου 3316/2005 Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 42/Α/2005).

 

41. Τις διατάξεις του νόμου 716/1977 Περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπόνησης Μελετών (ΦΕΚ 295/Α/1977) καθώς και τα εκτελεστικά του Προεδρικά Διατάγματα, όπως ισχύουν σήμερα.

 

42. Το προεδρικό διάταγμα 194/1979 Περί εκτελέσεως των άρθρων 11 και επομένων του νόμου 716/1977, περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπονήσεως Μελετών (ΦΕΚ 53/Α/1979), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

 

43. Το νόμο 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014) Χωροταξική και Πολεοδομική μεταρρύθμιση - Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

44. Το υπ' 718/15-03-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό του Δήμου Θίσβης με τους συμπράττοντες μελετητές Τσακίρη Στυλιανό και Μωυσιάδη Θεοδούλη για την εκπόνηση της μελέτης: Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Θίσβης νομού Βοιωτίας.

 

45. Την υπ' αριθμόν 142/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θίσβης με την οποία εγκρίθηκε η παραλαβή του Α' Σταδίου της Μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Θίσβης νομού Βοιωτίας.

 

46. Την υπ' αριθμόν 2711/104758/2013 (ΦΕΚ 349/ΑΑΠ/2013) απόφαση Γενικής Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας που αφορά κίνηση της διαδικασίας σύνταξης της μελέτης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας.

 

47. Την υπ' αριθμόν 113/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων με την οποία επικαιροποιήθηκε η υπ' αριθμόν 142/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θίσβης.

 

48. Το υπ' αριθμόν 9307/375/17-03-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το οποίο διαβιβάσθηκε η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας, θεωρημένη αρμοδίως.

 

49. Το υπ' αριθμόν 849/28-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας που αφορά εντολή σύνταξης Β σταδίου της μελέτης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας.

 

50. Το υπ' αριθμόν 2124/87379/21-05-2015 έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο θεωρήθηκε αρμοδίως η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας.

 

51. Το υπ' αριθμόν 364/05-03-2015 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων, με το οποίο διαβίβασε στην υπηρεσία το Α και Β1 στάδιο της μελέτης Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας.

 

52. Το υπ' αριθμόν 29559/07-10-2014 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων με θέμα Παρουσίαση Β1' Σταδίου της μελέτης....

 

53. Το υπ' αριθμόν 2279/24-10-2014 έγγραφο του Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας, με το οποίο ζήτησε από υπηρεσίες και φορείς τις απόψεις τους σχετικά με το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας.

 

54. Την υπ' αριθμόν 8572/225804/04-11-2014 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υδάτων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

55. Την υπ' αριθμόν ΔΟΥ/36/08-12-2014 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

 

56. Την υπ' αριθμόν 124477/1500/10-12-2014 γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

 

57. Τα υπ' αριθμόν 4955/223322/22-12-2014, 802/35569/10-03-2015 έγγραφα του Δασαρχείου Θηβών.

 

58. Την υπ' αριθμόν 2046/17-02-2015 γνωμοδότηση της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας.

 

59. Το υπ' αριθμόν ΤΤ18265/09-03-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας με το συνημμένο υπ' αριθμόν 741/2015 πρακτικό της ΠΕΧΩΠ Βοιωτίας.

 

60. Το υπ' αριθμόν 564/44580/24-03-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών νομού Βοιωτίας.

 

61. Την υπ' αριθμόν 4825/25-09-2015 γνωμοδότηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας.

 

62. Την υπ' αριθμόν 21/02-12-2014 γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων.

 

63. Την υπ' αριθμόν 294/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων, με την οποία εγκρίθηκε το Β1 στάδιο της μελέτης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας.

 

64. Το υπ' αριθμόν 1702/07-10-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Θηβαίων που αφορά εντολή σύνταξης Β2 σταδίου της μελέτης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας.

 

65. Την υπ' αριθμόν 454/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θηβαίων, με την οποία εγκρίθηκε το Β2 στάδιο της μελέτης Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας.

 

66. Το υπ' αριθμόν 183/10713/25-01-2016 έγγραφο, με το οποίο διαβιβάστηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου στους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, για τη διαδικασία της διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές και με το ενδιαφερόμενο κοινό.

 

67. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 167/12-02-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων, με το οποίο διαβίβασε τα αποκόμματα των εφημερίδων σε φωτοαντίγραφο ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΣΚΥΤΑΛΗ, στις οποίες δημοσιοποιήθηκε η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου του θέματος.

 

68. Την υπ' αριθμόν 1554/62076/16-05-2016 απόφαση που αφορά στην Έγκριση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας.

 

69. Το υπ' αριθμόν πρωτοκόλλου 845/15-06-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θηβαίων, με το οποίο διαβίβασε τα αποκόμματα των εφημερίδων σε φωτοαντίγραφο ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, στις οποίες δημοσιοποιήθηκε η ως άνω αριθμού πρωτοκόλλου 1554/62076/16-05-2016 απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου του θέματος.

 

70. Το υπ' αριθμόν 2/08-04-2016 (θέμα 26°) πρακτικό του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) ΠΕ Βοιωτίας.

 

71. Το άρθρο 28 του νόμου 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις.

 

72. Την υπ' αριθμόν 13917/2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών Διορισμός του Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/2017).

 

73. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, και επειδή:

 

Η αρμοδιότητα έγκρισης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας, ανήκει στο Γενικό Γραμματέα και νυν Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2508/1997 σε συνδυασμό με το άρθρο 280 παράγραφος ΙΙ (8) του νόμου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), μετά από γνώμη του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων αποφασίζουμε:

 

Εγκρίνουμε σύμφωνα με το άρθρο 5 του νόμου 2508/1997 το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Θίσβης Δήμου Θηβαίων νομού Βοιωτίας, που περιλαμβάνει το σύνολο της έκτασης της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης και αποτυπώνεται στους χάρτες Π.1 (κλίμακας 1:50000), Π.2 (κλίμακας 1:25000), Π.3-1 (κλίμακας 1:5000), Π.3-2 (κλίμακας 1:5000), Π.33 (κλίμακας 1:5000), Π.3-4 (κλίμακας 1:5000), Π.3-5 (κλίμακας 1:5000), Π.3-6 (κλίμακας 1:5000), Π.3-7 (κλίμακας 1:5000) και Π.3-8 (κλίμακας 1:5000), που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση, καθώς και το περιεχόμενο των επόμενων κεφαλαίων.

 

Α. Δομικό σχέδιο χωρικής οργάνωσης

 

Παρουσιάζεται στον Χάρτη Π1 και περιλαμβάνει:

 

A.1 Τις Βασικές Αρχές του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης που είναι οι παρακάτω:

 

Καθορισμός χρήσεων γης σε όλη την έκταση της περιοχής, εντός και εκτός σχεδίου, έτσι ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικά συγκρούσεις.
Οι καθοριζόμενες χρήσεις γης συμπεριλαμβάνουν ζώνες και υποδοχείς που επιτρέπουν με ισορροπία τη χωροθέτηση όλων των παραγωγικών τομέων και μεγάλων ομάδων κλάδων που χαρακτηρίζουν την υπάρχουσα ή δυνητική οικονομική βάση της περιοχής.
Βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος στους υφιστάμενους οικιστικούς υποδοχείς.
Ένταξη σε σχέδιο, εξυγίανση και οργάνωση των συγκεντρώσεων εκτός σχεδίου δόμησης.
Προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος και παράλληλα αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη και άλλων συμβατών δραστηριοτήτων.
Συμβατότητα με τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου χωροταξικού σχεδιασμού και ειδικότερα με το Γενικό, τα Ειδικά και το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

 

Α.2 Την εκτίμηση του πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας με χρονικό ορίζοντα το 2021, σε 2.319 μόνιμους κατοίκους, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος, και 5.000 εποχικούς κατοίκους σε περίοδο αιχμής.

 

Α.3 Την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, σύμφωνα με την οποία προσδιορίζεται ως κεντρικός οικισμός ο οικισμός της Δόμβραινας, εξαρτώμενος από τη Θήβα αλλά και τη Λειβαδιά, ο οποίος θα πρέπει να ενισχυθεί κατά προτεραιότητα ώστε να ανταποκριθεί στο ρόλο του ως κέντρο εξυπηρέτησης των καθημερινών αναγκών του πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας και παράλληλα να λειτουργήσει ως ανάχωμα στην αστικοποίηση, όχι μόνο συγκρατώντας τον πληθυσμό της υπαίθρου αλλά και αντιστρέφοντας την κίνηση του πληθυσμού.

 

Α.4 Το μοντέλο χωρικής οργάνωσης της Δημοτικής Ενότητας το οποίο περιλαμβάνει τους παρακάτω βασικούς άξονες:

 

Υποδιαίρεση της περιοχής σε τρεις ευρύτερες ζώνες (ενότητες) με γεωγραφικά και χωροταξικά κριτήρια: ορεινή ευρύτερη ζώνη προστασίας του ορεινού όγκου, μεσαία ευρύτερη ζώνη οικισμών και πολλαπλών δραστηριοτήτων πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα και παράκτια ευρύτερη ζώνη (περιλαμβάνει και τις νησίδες) ανάπτυξης τουρισμού ή ιχθυοκαλλιεργειών κατά περίπτωση. Για κάθε μια ζώνη ακολουθείται αντίστοιχη πολιτική και καθορίζονται στο εσωτερικό της μία ή περισσότερες επιμέρους περιοχές χρήσεων γης.
Οριοθέτηση περιοχών παραγωγικών δραστηριοτήτων στη βάση της συμπληρωματικότητας ή της ανταγωνιστικότητάς τους.
Πολιτική χωροθέτησης και ανάπτυξης των τομέων των παραγωγικών δραστηριοτήτων στην βάση της πολυαπασχόλησης, δηλαδή της υιοθέτησης ενός πολυτομεακού προτύπου οικονομικής βάσης για την περιοχή της Θίσβης.
Συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς στην βάση της εξυγίανσης του χώρου και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
Εξειδίκευση των ρυθμίσεων των Ειδικών Πλαισίων ΧΣΑΑ για τις ΑΠΕ, τον Τουρισμού, τη Βιομηχανία και τις Υδατοκαλλιέργειες, με βάση τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της περιοχής και την αναγκαία συνολική οικονομική και χωρική ισορροπία της περιοχής.
Οριοθέτηση και αξιοποίηση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και πολιτισμικών πόρων, ως Περιοχών Ειδικής Προστασίας.
Εξυγίανση των υφιστάμενων οικιστικών συγκεντρώσεων, με ένταξή τους σε πολεοδομικό καθεστώς.

 

Β. Οργάνωση των χρήσεων γης και προστασίας περιβάλλοντος

 

Παρουσιάζεται στον Χάρτη Π2 κλίμακας 1:25.000, όπου συγκεκριμένα καθορίζονται:

 

Β.1 Περιοχές Ειδικής Προστασίας της Φύσης και του Τοπίου (ΠΕΠ).

 

ΠΕΠ-Α/Περιοχή Προστασίας του ορεινού όγκου.

 

Περιλαμβάνει την ορεινή περιοχή στο βόρειο τμήμα της Δημοτικής Ενότητας, στους πρόποδες του όρους Ελικώνα, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας έχει κηρυχθεί ως αναδασωτέα έκταση. Στην υπόλοιπη έκταση επιτρέπονται:

 

Εγκαταστάσεις γεωργοκτηνοτροφικών, δασικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα, κ.λ.π. (δηλαδή όλες οι χρήσεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 2 και 3 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) πλην silos. Εγκαταστάσεις οργανισμών κοινής ωφελείας, τηλεπικοινωνιών, διαχείρισης απορριμμάτων κ.λ.π. (δηλαδή όλες οι χρήσεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 7, 8 και του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985).
Βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια, χαμηλής και μέσης όχλησης, επεξεργασίας - τυποποίησης αγροτικών προϊόντων. Για τις εν λόγω εγκαταστάσεις καθορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας 4.000 m2 και ανώτατος συντελεστής δόμησης 0,6.
Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια.
Οι εγκαταστάσεις, κάθε είδους, που είναι απαραίτητες για την κάλυψη των αναγκών και τη λειτουργία της Μονής Μακαριωτίσσης.
Οι κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες - χρήσεις (καλλιέργεια, ελεύθερη βόσκηση, δασοκομία, κ.λ.π.) εφόσον δεν απαιτούν δόμηση ή άλλες μόνιμες κατασκευές και δεν απαγορεύονται από τους αντίστοιχους καθ' ύλην αρμόδιους φορείς.

 

Β.2 Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία

 

Ιδιαίτερη κατηγορία περιοχών προστασίας αποτελούν οι αρχαιολογικοί χώροι - θέσεις, κηρυγμένοι ή απλώς καταγεγραμμένοι, τα μνημεία καθώς και οι περιοχές που τα περιβάλλουν, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

 

Για τις περιοχές αυτές, με εξαίρεση τις Ζώνες Α - απολύτου προστασίας, ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που καθορίζονται με το παρόν για τις αντίστοιχες ζώνες, καθώς και οι γενικοί όροι και περιορισμοί. Δυσμενέστεροι όροι και περιορισμοί που καθορίζονται ή θα καθοριστούν στο μέλλον για τις περιοχές αυτές με ειδικά διατάγματα, κατισχύουν του παρόντος. Εξυπακούεται ότι τα προηγούμενα θα ισχύουν και για περιοχές - μνημεία που θα χαρακτηριστούν μελλοντικά βάσει νεωτέρων ευρημάτων. Επιπλέον για οποιαδήποτε επιτρεπόμενη κατασκευαστική δραστηριότητα ή/και διαμόρφωση του εδάφους απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, με την οποία είναι δυνατόν να επιβάλλονται περαιτέρω όροι και περιορισμοί κατά περίπτωση. Ειδικά για την περιοχή της Β Ζώνης προστασίας της Ακρόπολης των αρχαίων Σιφών ή Τιφών στην Αλυκή, για την εν λόγω έγκριση θα λαμβάνεται υπόψη και η με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ09/15934/861/1995 απόφαση. Ειδικά για την περιοχή της Β Ζώνης προστασίας της Ακρόπολης των αρχαίων Σιφών ή Τιφών στην Αλυκή, καθορίζονται (λαμβάνοντας υπόψη και την με αριθμό πρωτοκόλλου ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ09/15934/861/1995 απόφαση) χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως ακολούθως:

 

Επιτρεπόμενες χρήσεις

 

Κατοικία
Εγκαταστάσεις αναψυχής
Φρέατα, υδατοδεξαμενές, αντλιοστάσια, θερμοκήπια, γεωργικές αποθήκες

 

Για την κατοικία και τις εγκαταστάσεις αναψυχής καθορίζονται:

 

Μέγιστη επιφάνεια δόμησης 150 m2
Μέγιστος ύψος, συμπεριλαμβανομένης της στέγης, 7.5 m από το πέριξ φυσικό έδαφος

 

Για τις γεωργικές αποθήκες καθορίζονται:

 

Μέγιστη επιφάνεια δόμησης 30 m2
Μέγιστος ύψος, συμπεριλαμβανομένης της στέγης, 4 m από το πέριξ φυσικό έδαφος

 

Για τις χρήσεις: κατοικία, αναψυχή και γεωργικές αποθήκες καθορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας 4.000 m2

 

Καθορίζεται κατώτατο όριο κατάτμησης 4.000 m2

 

Γενικές διατάξεις:

 

Για οποιαδήποτε επιτρεπόμενη κατασκευαστική δραστηριότητα ή/και διαμόρφωση του εδάφους απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων, με την οποία είναι δυνατόν να επιβάλλονται περαιτέρω όροι και περιορισμοί κατά περίπτωση.
Στα κτίσματα όλων ανεξαιρέτως των χρήσεων απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων σε υποστυλώματα (pilotis) καθώς και η κατασκευή οποιουδήποτε υπόγειου χώρου, εκτός αν τούτο επιβάλλει η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία ως αναγκαίο για λόγους διατήρησης - προστασίας εγκείμενων αρχαιοτήτων, οπότε το ύψος του κτίσματος μετράται από το ύψος της δέσμευσης του υπογείου και πάνω.
Τα κτίσματα όλων ανεξαιρέτως των χρήσεων θα έχουν υποχρεωτικά κεραμοσκεπή.
Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος επιτρέπεται η κατασκευή καπνοδόχου. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες επιβάλλεται να είναι ενσωματωμένοι στη στέγη.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση λυομένων οικίσκων ή τροχοβιλών.
Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών. Η τοποθέτηση των επιγραφών θα γίνεται ύστερα από έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
Σε κάθε περίπτωση, η θέση των κτισμάτων, η μορφολογία των όψεων, οι χρωματισμοί και ο τρόπος επικάλυψης θα εγκρίνονται βάσει των παραπάνω προδιαγραφών από το αρμόδιο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων και του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, που θα μπορούν να επιβάλλουν κατά την κρίση τους, κάθε μέτρο προστασίας αρχαιοτήτων ή κάθε περαιτέρω μορφολογικό περιορισμό, που θα συντελεί και στην, κατά το δυνατόν, αρμονικότερη ένταξη νεοανεγειρόμενων κτισμάτων στο αρχαιολογικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

 

Οι μέχρι σήμερα γνωστοί αρχαιολογικοί χώροι - θέσεις και τα μνημεία της περιοχής αναφέρονται ανά κατηγορία στη συνέχεια και απεικονίζονται στον Χάρτη Π.2.

 

Προϊστορικά και Κλασικά Μνημεία

Α/Α

Ονομασία / Θέση

Κήρυξη

1

Ακρόπολη Κορσιών (Τοπική Κοινότητα Χώστια)

(ΦΕΚ 806/Β/1994) διόρθωση (ΦΕΚ 994/Β/1994) κ' (ΦΕΚ 8122/Β/1995) διόρθωση (ΦΕΚ 334/Β/1995)

2

Άνω Σίφαι (Τοπική Κοινότητα Ξηρονομής)

(ΦΕΚ 735/Β/1987) κ' (ΦΕΚ 251/Β/1995) διόρθωση (ΦΕΚ 442/Β/1995)

3

Ακρόπολη αρχαίων Σιφών ή Τιφών (Τοπική Κοινότητα Ξηρονομής)

(ΦΕΚ 1009/Β/1974), (ΦΕΚ 281/Β/1980), (ΦΕΚ 89/Β/1995) διόρθωση (ΦΕΚ 271/Β/1995) και (ΦΕΚ 1092/Β/1997)

4

Αρχαία Θίσβη (Τοπική Κοινότητα Θίσβης)

(ΦΕΚ 45/Β/1994) κ' (ΦΕΚ 161/Β/1995) διόρθωση (ΦΕΚ 855/Β/1995)

5

Λόφος Σταμάλιος (Τοπική Κοινότητα Χώστια)

Καταγεγραμμένοι - προστατευόμενοι Αρχαιολογικοί Χώροι

6

Αρχαία Δονακών (Τοπική Κοινότητα Δομβραίνας)

Καταγεγραμμένοι - προστατευόμενοι Αρχαιολογικοί Χώροι

7

Αρχαίο ανάχωμα (δρόμος από τη Θίσβη προς τον Άγιο Ιωάννη)

Καταγεγραμμένοι - προστατευόμενοι Αρχαιολογικοί Χώροι

8-11

Κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού του Φυσικού Αερίου εντοπίστηκαν αρχαιότητες

Πρόσφατα εντοπισμένοι αρχαιολογικοί χώροι - ευρήματα -

 

Βυζαντινά Μνημεία

Α/Α

Ονομασία / Θέση

Κήρυξη

1

Μονή Μακαριώτισσας (Τοπική Κοινότητα Δομβραίνας)

(ΦΕΚ 83/Β/1986)

2

Πύργος Καραϊσκάκη (Τοπική Κοινότητα Δομβραίνας)

(ΦΕΚ 236/Β/1989)

3

Μονή Ταξιαρχών (Τοπική Κοινότητα Χώστια)

(ΦΕΚ 83/Β/1986)

4

Ναός Ανάληψης (Τοπική Κοινότητα Χώστια)

(ΦΕΚ 37/Β/2002)

5

Βυζαντινός Ναός στη Ξηρονομή (Τοπική Κοινότητα Ξηρονομής)

Καταγεγραμμένα μνημεία

6

Ερείπια ναού Αγίου Νικολάου (Τοπική Κοινότητα Ελλοπίας)

Καταγεγραμμένα μνημεία

7

Άγιος Νικόλαος, Κόλπος Δομβραίνης (Τοπική Κοινότητα Δομβραίνας)

Καταγεγραμμένα μνημεία

8

Νησίδες κόλπου Δομβραίνης (Κουβέλι, Μακρόνησος, Γρομπολούρα, Φονιάς) (Τοπική Κοινότητα Δομβραίνας)

Καταγεγραμμένα μνημεία

 

Νεώτερα Μνημεία

Α/Α

Ονομασία / Θέση

Κήρυξη

1

Συγκρότημα του Υδραγωγείου και του Νερόμυλου - Ελαιοτριβείου (Τοπική Κοινότητα Χώστια)

(ΦΕΚ 86/Β/2005)

2

Τρία πέτρινα γεφύρια

(ΦΕΚ 621/ΑΑΠ/2009)

 

Ενάλια Μνημεία

Α/Α

Ονομασία / Θέση

Κήρυξη

1

Παράκτιος και ενάλιος αρχαιολογικός χώρος Νούσας στον όρμο Βαθύ (Τοπική Κοινότητα Θίσβης)

-

2

Θαλάσσιος χώρος κατ' επέκταση του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου «Ακρόπολη αρχαίων Σιφών ή Τιφών» (Τοπική Κοινότητα Ξηρονομής)

-

 

Σπήλαια

Α/Α

Ονομασία / Θέση

Κήρυξη

1

Στοιχειωμένο - περιοχή Άσπρο Κούτσουρο (Τοπική Κοινότητα Θίσβης)

-

2

Ανώνυμο - περιοχή Αχλαδιά (Τοπική Κοινότητα Θίσβης)

-

3

Ανώνυμο - περιοχή Βράχος Παπαναστάση (Τοπική Κοινότητα Ελλοπίας)

-

4

Ανώνυμο - περιοχή Θρακιές (Ανθρακιές)

(Τοπική Κοινότητα Ξηρονομής)

 

5

Ανώνυμο - περιοχή Ράχη Μπελιώτη (χερώματα (οχυρώματα) Ντρύβα) (Τοπική Κοινότητα Ελλοπίας)

 

 

B.3 Περιοχές Περιβαλλοντικού - Γεωλογικού Ενδιαφέροντος

 

Πρόκειται για περιοχές με χαρακτηριστικά γεωμορφολογικά στοιχεία, τα οποία είναι σκόπιμο να διατηρηθούν και να αναδειχθούν.

 

Για τις περιοχές αυτές ισχύουν οι όροι και περιορισμοί που καθορίζονται με το παρόν για τις αντίστοιχες ζώνες, καθώς και οι γενικοί όροι και περιορισμοί. Επιπλέον για οποιαδήποτε επιτρεπόμενη κατασκευαστική δραστηριότητα ή/και διαμόρφωση του εδάφους απαιτείται η έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, με την οποία είναι δυνατόν να επιβάλλονται περαιτέρω όροι και περιορισμοί κατά περίπτωση με στόχο την ένταξη των κατασκευών στον περιβάλλοντα χώρο.

 

Οι περιοχές αυτές αναφέρονται στη συνέχεια (βλέπε και Χάρτη Π.2):

 

Α/Α

Ονομασία / Θέση

1

Καρστικές μορφές περιοχής Στοιχειωμένης (α. καταβόθρα πεδίο) και β. σπηλαιολογικό

2

Πέντε Πηγάδια στον Ελικώνα

3

Φαράγγι Κακόρεμα βορειοανατολικά Δόμβραινας

4

Βραχώδης έκταση βόρεια από την Παραλία Σαράντη

5

Φαράγγι Πέρμησου στην Ελλοπία

6

Υγρότοπος Αλυκής

7

Βράχοι στα νότια της Αλυκής

8

Ακτές κόλπου Δόμβραινας. Παράκτια ζώνη πλάτους 500 m αιγιαλού από την γραμμή αιγιαλού

 

Β.4 Περιοχές Προστασίας Εγκαταστάσεων Ύδρευσης Αγωγός Μόρνου

 

Στη Ζώνη Προστασίας του υδραγωγείου του Μόρνου, η οποία ενδεικτικά απεικονίζεται στον Χάρτη Π2, πέραν των ρυθμίσεων του παρόντος εφαρμόζονται και οι περιορισμοί της Υγειονομικής Διάταξης με αριθμό Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β/1983), όπως ισχύει.

 

Έργα υδροληψίας για άντληση πόσιμου ύδατος

 

Πρόκειται για έργα ύδρευσης της Τοπικής Κοινότητας Χωστίων, οι θέσεις των οποίων σημειώνονται στον Χάρτη Π2. Για τα έργα αυτά εφαρμόζονται τα μέτρα με κωδικούς RBD07_ OM06_066 και _063 που περιγράφονται στο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ 1004/Β/2013).

 

Μέχρι την εκπόνηση σχετικών μελετών - ερευνών με βάση τις οποίες θα οριοθετηθούν επακριβώς οι Ζώνες Προστασίας που προβλέπονται από τα παραπάνω μέτρα, καθορίζονται προσωρινές Ζώνες για τα εν λόγω έργα ως ακολούθως:

 

Ζώνη Απόλυτης Προστασίας Ι: 10 m περιμετρικά του έργου υδροληψίας
Ζώνη Ελεγχόμενης Προστασίας ΙΙ: 600 m περιμετρικά του έργου υδροληψίας.

 

Β.5 Περιοχές Ελέγχου Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ)

 

Β.5.1 ΠΕΠΔ - 1/Κεντρικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας

 

Περιλαμβάνει το κεντρικό τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης, όπου συγκεντρώνονται κατά κύριο λόγο οι κάθε είδους χρήσεις και δραστηριότητες (οικιστικές εκτάσεις, γεωργική γη, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.).

 

Καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως ακολούθως:

 

Δεν επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Ξενοδοχεία, ξενώνες και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις
Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες
Χώροι συνάθροισης κοινού
Πολιτιστικά κτίρια και εγκαταστάσεις
Κτίρια εκπαίδευσης
Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
Κτίρια περίθαλψης
Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα
Βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια υψηλής και μέσης όχλησης. Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια μέσης όχλησης, επεξεργασίας - τυποποίησης αγροτικών προϊόντων
Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια
Κτηνοτροφικές - πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις που κατατάσσονται στην Α1 υποκατηγορία της υπουργικής απόφασης 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012) Για την ανέγερση κτιρίων κατοικίας, καταστημάτων, κέντρων διασκέδασης αναψυχής, εμπορικών αποθηκών και χονδρεμπορίου καθορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας 4.000 m2

 

Για την ανέγερση κάθε είδους βιομηχανικών εγκαταστάσεων καθορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας 4.000 m2 και ανώτατος συντελεστής δόμησης 0,6.

 

Η ανάπτυξη οργανωμένων υποδοχέων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιτρέπεται μόνον για τις χρήσεις: εμπορικές αποθήκες, χονδρεμπόριο και τις επιτρεπόμενες βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

 

Β.5.2 ΠΕΠΔ - 2/Παράκτια Ζώνη

 

Περιλαμβάνει δύο τμήματα της παράκτιας ζώνης, από τον όρμο του Αγίου Ιωάννη μέχρι το όριο της Δημοτικής Ενότητας στην Αλυκή ανατολικά και όλη την παράκτια ζώνη που βλέπει στον όρμο Σαράντη δυτικά, τα οποία από το Ειδικό ΠΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/2009) χαρακτηρίζονται ως αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 

Καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης ως ακολούθως:

 

- Δεν επιτρέπονται οι χρήσεις:

 

Βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά εργαστήρια
Κτίρια - γήπεδα αποθήκευσης
Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου
Εγκαταστάσεις γεωργοκτηνοτροφικών, δασικών, αλιευτικών και λοιπών αγροτικών εκμεταλλεύσεων, εκτός από αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές, φρέατα (δηλαδή επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις του άρθρου 3 του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985)
Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικών Μεταφορών και ΚΤΕΟ

 

- Για τις τουριστικές εγκαταστάσεις ισχύουν οι κατευθύνσεις, όροι και περιορισμοί του Ειδικού ΠΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό και ειδικότερα για την κατηγορία Β2, που περιλαμβάνει τις αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

 

- Για τις λοιπές επιτρεπόμενες χρήσεις καθορίζεται κατώτατο όριο αρτιότητας 4.000 m2, εκτός από τις χρήσεις που περιλαμβάνονται στα άρθρα 3, 7, 8 και του από 24-05-1985 προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 270/Δ/1985) (αντλητικές εγκαταστάσεις κ.λ.π., εγκαταστάσεις ΟΚΩ, διαχείρισης απορριμμάτων κ.λ.π. και εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιών κ.λ.π.).

 

Β.5.3 ΠΕΠΔ - 3/Νησίδες

 

Περιλαμβάνει τις νησίδες της περιοχής, οι οποίες από το Ειδικό ΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/Β/2009) εντάσσονται στην κατηγορία Ε - Νησιά και παράκτιες περιοχές. Επιτρέπονται μόνο τουριστικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις κατευθύνσεις, όρους και περιορισμούς του Ειδικού ΠΧΣΑΑ για τον Τουρισμό και ειδικότερα για την Ομάδα III -Βραχονησίδες και ακατοίκητα νησιά.

 

Β.6 Περιοχές Εγκατάστασης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (ΠΠΔ)

 

Β.6.1 ΠΠΔ-1/ΒΙΠΕ

 

Περιλαμβάνει τη θεσμοθετημένη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) Θίσβης Βοιωτίας και ειδικότερα το τμήμα που καθορίστηκε για την εγκατάσταση του συγκροτήματος παραγωγής αλουμίνας και άλλων δραστηριοτήτων του δευτερογενούς καθώς και του λιμανιού ((ΦΕΚ 523/Β/1987), (ΦΕΚ 713/Β/1988), (ΦΕΚ 499/Β/2001), (ΦΕΚ 56/ΑΑΠ/2006)).

 

Β.6.2 ΠΠΔ - 2/Β' τμήμα ΒΙΠΕ

 

Περιλαμβάνει το τμήμα απόθεσης της κόκκινης λάσπης όπως καθορίστηκε με την αρχική οριοθέτηση της Βιομηχανικής Περιοχής (ΦΕΚ 523/Β/1987).

 

Επιτρέπεται η χωροθέτηση βιομηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και επαγγελματικών εργαστηρίων χαμηλής και μέσης όχλησης, τηρουμένων των κατευθύνσεων του άρθρου 7 του Ειδικού ΠΠΧΣΑΑ για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ΑΑΠ/2009). Μελλοντικά και εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον θα πρέπει να επιδιωχθεί η εξέλιξη της περιοχής σε οργανωμένο υποδοχέα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπει το Ειδικό Πλαίσιο ΧΣΑΑ για τη Βιομηχανία και η νομοθεσία για τα Επιχειρηματικά Πάρκα.

 

Β.7 Επεκτάσεις - Νέοι Υποδοχείς

 

Με βάση την χωρητικότητα των οικιστικών υποδοχέων, τόσο με τα σημερινά δεδομένα όσο και σύμφωνα με τις προτάσεις του παρόντος, σε συνδυασμό με την εκτίμηση της πληθυσμιακής εξέλιξης, σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας αλλά και οικισμών προκύπτει επάρκεια διαθέσιμης οικιστικής γης. Εξαίρεση αποτελεί ο οικισμός της Αλυκής, του οποίου το θεσμοθετημένο όριο περιλαμβάνει πολύ μικρό τμήμα της δομημένης έκτασης και όπως είναι φυσικό η χωρητικότητα που προκύπτει είναι ανεπαρκής.

 

Παρά ταύτα κρίνεται σκόπιμο να ενταχθούν στο σχέδιο και να οριοθετηθούν ή/και πολεοδομηθούν οι παρακάτω περιοχές, για τους λόγους που αναφέρονται αντιστοίχως:

 

- Στον οικισμό της Αλυκής οι πυκνοδομημένες εκτός των ορίων του οικισμού περιοχές, που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αναδασωτέες ή/και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, εμβαδού 588 στρεμμάτων.

 

- Στον οικισμό της Παραλίας Σαράντη έκταση 121 στρεμμάτων συνολικά και ειδικότερα:

 

Έκταση 71 στρεμμάτων βόρεια του οικισμού, δεδομένου ότι, κατά κανόνα, ο συντελεστής δόμησης που υλοποιείται ανά οικόπεδο είναι πολύ μικρότερος του επιτρεπόμενου (0,8) με συνέπεια η θεσμοθετημένη έκταση να έχει πρακτικά κορεστεί παρά το γεγονός ότι η θεωρητική χωρητικότητα δεν έχει εξαντληθεί.
Δημοτική έκταση 50 στρεμμάτων δυτικά και σε συνέχεια του οικισμού, που περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο αθλητικά και κοινόχρηστους χώρους του οικισμού.

 

- Στον οικισμό της Ελλοπίας όπου επίσης η θεσμοθετημένη έκταση εμφανίζεται πρακτικά κορεσμένη, εντάσσεται έκταση 108 στρεμμάτων περιμετρικά, στην οποία εκτός των άλλων περιλαμβάνεται και το σχολείο του οικισμού.

 

- Στον οικισμό των Χωστίων έκταση 113 στρεμμάτων νότια και δυτικά του οικισμού, έτσι ώστε να εξομαλυνθεί το όριο και να ενταχθεί η υπάρχουσα εκτός σχεδίου δόμηση.

 

Γ. Γενική πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων

 

Παρουσιάζεται στους Χάρτες Π.3-1 έως Π.3-8 κλίμακας 1:5.000.

 

Με βάση τα δεδομένα κρίνεται σκόπιμο κάθε οικισμός να αποτελέσει μια Πολεοδομική Ενότητα. Όλες οι Πολεοδομικές Ενότητες καθορίζονται ως περιοχές προς πολεοδόμηση, όπως φαίνονται στους Χάρτες Π.3-1 έως Π.3-8.

 

Από τις εν λόγω περιοχές - πολεοδομικές ενότητες, κατά προτεραιότητα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ο οικισμός της Αλυκής, που εμφανίζει τα μεγαλύτερα προβλήματα οργάνωσης ενώ παράλληλα υφίσταται έντονες πιέσεις, και στη συνέχεια επίσης ο παραλιακός νέος οικιστικός υποδοχέας Β' κατοικίας του Αγίου Νικολάου.

 

Ως πρώτο βήμα για τον οικισμό Αλυκής είναι σκόπιμο να προχωρήσει η οριοθέτησή του, με βάση το από 24-04-1985 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 181/Δ/1985) όπως ισχύει και συγκεκριμένα της περιοχής που καθορίζεται με το παρόν ως περιοχή προς πολεοδόμηση, εφόσον πληρούνται οι όροι του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

 

Γ.1 Χρήσεις Γης - Όροι Δόμησης - Κατευθύνσεις - Χωρητικότητα

 

Σε όλους τους οικιστικούς υποδοχείς - Πολεοδομικές Ενότητες καθορίζονται χρήσεις γης, όπως αυτές κατηγοριοποιούνται στο κεφάλαιο Β' του νόμου 4269/2014 (ΦΕΚ 142/Α/2014), καθώς και Μέσος Συντελεστής Δόμησης (ΜΣΔ), σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997, σε συμβατότητα κατά το δυνατόν με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να μην υπάρξει ανατροπή των δεδομένων, τα οποία άλλωστε είναι σε μεγάλο βαθμό συμβατά με τις αρχές της ήπιας - βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Ακόμα καθορίζονται η Πραγματική Πυκνότητα και η Χωρητικότητα, όπως απεικονίζονται στους Χάρτες Π.3 και περιγράφονται στη συνέχεια.

 

Γ.1.1 Χρήσεις Γης

 

- Στην εντός ορίων έκταση των οικισμών, διατηρείται η ισχύουσα από 28-06-2014, βάσει του άρθρου 33, παράγραφος 6 του νόμου 4269/2014, χρήση Οικισμοί (ΟΙ) του άρθρου 30 του ίδιου Νόμου.

 

- Η ίδια χρήση Οικισμοί (ΟΙ) καθορίζεται και στις λοιπές προς πολεοδόμηση περιοχές (επεκτάσεις, μη οριοθετημένοι οικισμοί, συγκεντρώσεις εκτός σχεδίου δόμησης).

 

Γ.1.2 Μέσος συντελεστής δόμησης

 

Καθορίζεται Μέσος συντελεστής δόμησης ανά Πολεοδομική Ενότητα οικισμό, κατ' αναλογία του ισχύοντος, ως ακολούθως:

 

- Στην εντός ορίων έκταση των οικισμών Δόμβραινας, Ελλοπίας, Θίσβης, Ξηρονομής και Χωστίων όπου εφαρμόζεται κλιμακωτός συντελεστής δόμησης σύμφωνα με το από 04-11-2011 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 289/ΑΑΠ/2011), καθώς και στις περιοχές επέκτασης των οικισμών Ελλοπίας και Χωστίων καθορίζεται Μέσος συντελεστής δόμησης ίσος με 0,6.

 

- Στην εντός ορίων έκταση των οικισμών της Αλυκής και της Παραλίας Σαράντη, καθορίζεται Μέσος συντελεστής δόμησης ίσος με 0,8.

 

- Στις προς ένταξη περιοχές των οικισμών Αλυκής και Αγίου Νικολάου, καθώς και στην περιοχή επέκτασης του οικισμού της Παραλίας Σαράντη, καθορίζεται Μέσος ΣΔ ίσος με 0,4.

 

Γ.1.3 Χωρητικότητα

 

Η πραγματική χωρητικότητα ανέρχεται συνολικά σε 9.101 μόνιμους κατοίκους. Στους Πίνακες 2 και 3 του Παραρτήματος καταγράφεται η τελική χωρητικότητα/πυκνότητα καθώς και τα βασικά μεγέθη των Πολεοδομικών Ενοτήτων - Οικισμών.

 

Δ. Υποδομές

 

Δ.1 Οδικό Δίκτυο

 

Το οδικό δίκτυο της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης είναι γενικά σε καλή κατάσταση και ανταποκρίνεται στο ρόλο του. Εξαιρετικής σημασίας για τη Δημοτική Ενότητα είναι η ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης, εκτός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας, του κλάδου προς Θεσπιές - Θήβα.

 

Δ.2 Λιμενικές εγκαταστάσεις

 

Ιδιαίτερη σημασία για τη Δημοτική Ενότητα Θίσβης αλλά και την ευρύτερη περιοχή, έχει να εξασφαλιστεί η περιβαλλοντικά ορθή λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων της Βιομηχανικής Περιοχής στον όρμο της Νούσας.

 

Επίσης η αναβάθμιση και ο εξοπλισμός των αλιευτικών καταφυγίων των παραλιακών οικισμών (Αλυκής, Αγίου Νικολάου, Αγίου Ιωάννη και Παραλίας Σαράντη), έτσι ώστε να εξυπηρετούνται ικανοποιητικά και τα σκάφη αναψυχής.

 

Δ.3 Ενέργεια - Τηλεπικοινωνίες

 

Η ηλεκτροδότηση και η κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών της περιοχής γίνεται ικανοποιητικά.

 

Ο τομέας της ενέργειας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της Δημοτικής Ενότητας και της ευρύτερης περιοχής γενικότερα.

 

Συγκεκριμένα εκτός από τη λειτουργία στη Βιομηχανική Περιοχή εργοστασίου ηλεκτροπαραγωγής (που τροφοδοτείται από αγωγό φυσικού αερίου εγκατεστημένο ειδικά για το σκοπό αυτό), υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την εγκατάσταση στην περιοχή μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά). Στους στόχους του παρόντος Σχεδίου περιλαμβάνεται η οργάνωση της χωροθέτησης αυτών των εγκαταστάσεων έτσι ώστε να μην δημιουργούνται συγκρούσεις.

 

Δ.4 Ύδρευση

 

Οι ανάγκες των οικισμών καλύπτονται ικανοποιητικά.

 

Όλοι οι οικισμοί διαθέτουν δημοτικά δίκτυα που τροφοδοτούνται από τον κεντρικό αγωγό (κανάλι) της ΕΥΔΑΠ που διασχίζει την περιοχή, εκτός από τα Χώστια όπου το δίκτυο τροφοδοτείται από γεωτρήσεις.

 

Δ.5 Άρδευση

 

Δεν υπάρχει οργανωμένο δίκτυο στην περιοχή. Είναι σκόπιμο να διερευνηθεί η δυνατότητα οργανωμένης αντιμετώπισης των αναγκών με στόχο την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα.

 

Δ.6 Αποχέτευση

 

Κανένας οικισμός δεν διαθέτει δίκτυο ακαθάρτων. Η έλλειψη θα πρέπει να αντιμετωπισθεί, κατά προτεραιότητα στους παραλιακούς οικισμούς, όπου συγκεντρώνεται κατά κύριο λόγο ο εποχικός πληθυσμός.

 

Δ.7 Απορρίμματα

 

Οι ανάγκες καλύπτονται σε δημοτικό επίπεδο από το Δήμο Θηβαίων.

 

Δ.8 Κοινωνικός Εξοπλισμός

 

Σε όλους τους οικισμούς - έδρες των παλαιών κοινοτήτων, το κεντρικό τμήμα διαθέτει κατά κανόνα επαρκή ρυμοτομία, κεντρική πλατεία και δημόσια κτίρια ή χώρους (σχολείο, κοινοτικό κατάστημα, αθλοπαιδιές, εκκλησία κ.λ.π.), όπου ανάλογα με τις ανάγκες εξυπηρετούνται οι απαραίτητες κοινωνικές λειτουργίες. Αντίθετα στους παραλιακούς οικισμούς, που λειτουργούν κυρίως ως παραθεριστικοί, οι κοινόχρηστοι χώροι περιορίζονται στην παραλία κάθε οικισμού.

 

Λόγω του μικρού πληθυσμιακού μεγέθους των οικισμών, η εξυπηρέτηση των αναγκών θα πρέπει να γίνεται στο πρότυπο της Ανοικτής Πόλης, χωροθετώντας λειτουργίες με γνώμονα την εξυπηρέτηση του συνόλου του πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας. Στον Πίνακα 4 του Παραρτήματος υπολογίζονται ενδεικτικά οι ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας σε βασικό κοινωνικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τα σταθερότυπα. Ως αριθμός εξυπηρετούμενου πληθυσμού, λαμβάνεται ο εκτιμώμενος πληθυσμός κατά το έτος 2021 προσαυξημένος κατά 50% περίπου, έτσι ώστε να καλύπτονται τυχόν πρόσθετες ανάγκες του εποχικού πληθυσμού ή και τυχόν ανατροπή των προβλέψεων προς τη θετική κατεύθυνση, και συγκεκριμένα τα 3.500 άτομα. Οι ανάγκες που προκύπτουν καλύπτονται ικανοποιητικά.

 

Ε. Πρόγραμμα ενεργοποίησης του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης

 

Ε.1 Φορέας Εφαρμογής

 

Ως όργανο εφαρμογής του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης θα λειτουργήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.

 

Ε.2 Απαιτούμενα έργα και μελέτες

 

Τα κύρια απαιτούμενα έργα/μελέτες ανά τομέα φαίνονται στον Πίνακα 5 του Παραρτήματος, με αξιολόγηση ανά τομέα του βαθμού προτεραιότητας κάθε έργου (Α>Β>Γ).

 

Ε.3 Χρηματοδότηση

 

Η χρηματοδότηση της εφαρμογής του Σχεδίου θα γίνει μέσω του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος.

 

ΣΤ. Γενικές - Μεταβατικές διατάξεις

 

1. Στις εκτός ρυμοτομικού σχεδίου και ορίων οικισμών εκτάσεις επιπλέον των περιορισμών που τίθενται ανά περιοχή καθορίζονται και τα εξής:

 

Επιτρέπεται η επισκευή, συντήρηση και αποκατάσταση παλαιών κτισμάτων, ακόμη και ημιερειπωμένων κτισμάτων αντιπροσωπευτικών της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής έστω και αν οι απαιτούμενες να εκτελεστούν εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται φωτογραφική απεικόνιση και σχεδιαστική αποτύπωση των κτισμάτων που θα περιλαμβάνονται στο φάκελο για την έκδοση άδειας δόμησης της οικοδομής και θα αποδεικνύουν την ακριβή αρχική μορφή τους. Η άδεια αυτή εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Στα ρέματα μόνιμης ή περιοδικής ροής ως ελάχιστη απόσταση τοποθέτησης των οικοδομών, ισχύει ότι προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
Επιτρέπονται οι υδατοδεξαμενές, οι αντλητικές εγκαταστάσεις και τα φρέατα σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας, περιλαμβανομένων των Περιοχών Ειδικής Προστασίας, εφόσον αυτές δεν αντίκειται στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.

 

2. Η πολεοδόμηση στις εκτός σχεδίου περιοχές του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης, υπόκεινται στις δεσμεύσεις χρήσεων γης μηχανισμών και μέγιστων συντελεστών δόμησης που ορίζει το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης. Οι υπόλοιποι όροι και περιορισμοί δόμησης ορίζονται από τις πολεοδομικές μελέτες και τη νομοθεσία περί εκτός σχεδίου δόμησης.

 

3. Δεν εντάσσονται στον οικιστικό κ.λ.π. σχεδιασμό της παρούσας δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις που περικλείονται ή συμπεριλαμβάνονται σε όλες τις περιοχές επέκτασης, για τις οποίες έχουν ισχύ οι διατάξεις του νόμου 3208/2003 και του νόμου 998/1979.

 

4. Σε όλες τις ζώνες του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις, εάν πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης:

 

α) είχε εκδοθεί και είναι σε ισχύ άδεια δόμησης ή

 

β) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης, αίτηση για την έκδοση ή την αναθεώρηση άδειας δόμησης με όλα τα στοιχεία και δικαιολογητικά, που απαιτούνται από τις οικείες διατάξεις ή

 

γ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ άδεια εγκατάστασης ή άδεια ίδρυσης ή παράταση ή τροποποίηση αυτής για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή

 

δ) είχε χορηγηθεί από τον αρμόδιο φορέα και είναι σε ισχύ, άδεια λειτουργίας με ή χωρίς παρεκκλίσεις με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις ή

 

ε) είχε υποβληθεί στον αρμόδιο φορέα, αίτηση για την έκδοση άδειας εγκατάστασης ή άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας για ειδικό κτίριο με ή χωρίς παρεκκλίσεις ή

 

στ) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία ή στο αρμόδιο όργανο (ΣΑ, ΚΕΣΑ, ΣΥΠΟΘΑ, Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Υπουργείο Βιομηχανίας, κ.λ.π.) αίτηση με πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη η οποία προβλέπεται από σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση οικοδομικής άδειας ή έγκρισης δόμησης ή

 

ζ) είχε προκηρυχθεί δημόσιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή

 

η) είχε υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία, αίτηση ενίσχυσης για την ίδρυση δραστηριότητας από ευρωπαϊκό πρόγραμμα (αντίστοιχο μέτρο και άξονα), πριν την έκδοση ή τροποποίηση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης και επακολούθησε η έγκριση της ή

 

θ) είχε υποβληθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εγκατάσταση και λειτουργία δραστηριότητας. Οι υπηρεσίες δόμησης και οι αρμόδιοι για άδειες ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας φορείς, χορηγούν τις αντίστοιχες άδειες, κατά παρέκκλιση των οριζομένων στις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

 

5. Σε όλες τις ζώνες του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, οι επισκευές ή η αλλαγή της μεταποιητικής δραστηριότητας υπό την προϋπόθεση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων και χωρίς υπέρβαση του επίπεδου μέσης όχλησης κ.λ.π. και η επέκταση τους εντός των ορίων των γηπέδων τους, όπως αυτά υφίστανται την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.

 

6. Τμήματα των περιοχών που θα εξαιρεθούν της οριοθέτησης ή/και πολεοδόμησης, εντάσσονται στις όμορες περιοχές ΠΕΠ ή ΠΕΠΔ.

 

7. Κατά την πολεοδόμηση του οικισμού του Αγίου Νικολάου, το κατά κανόνα όριο αρτιότητας που θα καθορισθεί δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 2000 m2

 

8. Εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσης έργα εθνικής σημασίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς επίσης έργα και επεμβάσεις λόγω έκτακτης ανάγκης (σεισμών, κατολισθήσεων, πλημμύρων θεομηνιών κ.λ.π.).

 

9. Στις προτεινόμενες για πολεοδόμηση περιοχές μέχρι την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης ισχύουν τα παρακάτω:

 

Επιτρέπονται οι χρήσεις που ορίζονται ανά οικιστικό υποδοχέα.
Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας των γηπέδων ορίζεται σε 4 στρέμματα. Διατάξεις περί απαγόρευσης κατάτμησης γηπέδων ή που ορίζουν μεγαλύτερα όρια κατάτμησης (π.χ. Περιοχές Natura) κατισχύουν του οριζόμενου ορίου.
Τα κτίρια δεν επιτρέπεται να τοποθετούνται εντός του πλάτους των ιδεατών επεκτάσεων των εγκεκριμένων οδών εντός των οικισμών.
Κατά τα λοιπά, για τους όρους και περιορισμούς δόμησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις των από 06-10-1978 (ΦΕΚ 538/Δ/1978) και από 24-05-1985 (ΦΕΚ 270/Δ/1985) προεδρικών διαταγμάτων όπως ισχύουν εκάστοτε.

 

10. Οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα διανομής ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, ύδατος καθώς και οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας λυμάτων και στερεών αποβλήτων, μεταφορικές υποδομές, μετεωρολογικοί σταθμοί, γεωδυναμικοί σταθμοί, εφόσον δεν απαγορεύονται από άλλες διατάξεις ή ειδικότερα από διατάξεις της παρούσας, δύνανται να χωροθετούνται σε όλες τις ζώνες, αφού τηρηθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

 

11. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία του άρθρου 6 παράγραφος 3 του νόμου 2052/1992, όπως ισχύει.

 

12. Περιοχές με ειδικές διατάξεις που αφορούν ίδιο νομικό καθεστώς (όπως διατάξεις που εξυπηρετούν την εθνική άμυνα, δασική νομοθεσία, αρχαιολογική νομοθεσία, διαχείριση περιοχών NATURA 2000, εκμετάλλευση μεταλλείων, κ.λ.π.) κατισχύουν των ρυθμίσεων της παρούσας. Οι χρήσεις και η δόμηση τους επιτρέπονται σύμφωνα με το ίδιο νομικό καθεστώς τους ή τις ειδικές για κάθε χώρο διατάξεις της νομοθεσίας, όπως εκάστοτε ισχύουν.

 

13. Σε γήπεδα που υφίστανται κατά τη δημοσίευση της παρούσας και εμπίπτουν σε περισσότερες της μία περιοχές με διαφορετικές χρήσεις, η αρτιότητα υπολογίζεται στο σύνολο του γηπέδου με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις από τη δημοσίευση της παρούσας, το κτίριο τοποθετείται στο τμήμα του γηπέδου στο οποίο η χρήση είναι επιτρεπτή, ενώ ο συντελεστής δόμησης είναι ο ισχύων στην περιοχή όπου κατασκευάζεται το κτίριο, λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη επιφάνεια του γηπέδου.

 

14. Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και των ζωνών προστασίας τους, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, ορίων ρεμάτων και περιοχών προστασίας της φύσης, ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίες και κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

 

15. Οι περιοχές που έχουν εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια (τοπικά ρυμοτομικά κ.λ.π.), οι οποίες τυχόν δεν απεικονίζονται λόγω κλίμακας στα πλαίσια του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας, εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσας και διατηρούν τις θεσμοθετημένες χρήσεις και τους όρους και περιορισμούς δόμησης τους.

 

16. Διατάξεις περί απαγόρευσης κατάτμησης γηπέδων ή που ορίζουν μεγαλύτερα όρια κατάτμησης κατισχύουν των οριζομένων με το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας.

 

17. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση λυομένων οικίσκων παρά μόνο προσωρινά για εργοτάξια ή για λόγους έκτακτης ανάγκης.

 

18. Να καθορισθούν οριογραμμές, κατά τις κείμενες διατάξεις, σε όλα τα υδατορέματα που διασχίζουν οικισμούς.

 

19. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε όλη την έκταση του ΣΧΟΟΑΠ εγκαθίστανται σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού και Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ και τις ισχύουσες διατάξεις.

 

20. Η χωροθέτηση και οι λειτουργία ιχθυοκαλλιεργειών στα όρια του ΣΧΟΟΑΠ θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες όπως κάθε φορά ισχύουν.

 

21. Σε όλες τις ζώνες του ΣΧΟΟΑΠ και προκειμένου για νέες οδικές χαράξεις δεν ισχύουν οι παρεκκλίσεις της εκτός σχεδίου δόμησης.

 

22. Απαγορεύεται η μετατροπή των ρεμάτων και των παραδοσιακών μονοπατιών σε οδούς εξυπηρέτησης τροχοφόρων.

 

23. Απαγορεύεται η ρύπανση των ρεμάτων, η ρίψη σκουπιδιών, μπαζών και αποβλήτων.

 

24. Δεν επιτρέπεται η δόμηση, οι περιφράξεις και οι διαμορφώσεις εδάφους, που εμποδίζουν την ελεύθερη απορροή του νερού. Τα έργα υποδομής μελετώνται λαμβάνοντας υπόψη πλημμυρική παροχή τουλάχιστον 50ετίας. Επιβάλλεται η προστασία των ρεμάτων, η προστασία της φυσικής διαμόρφωσης τους, όπως και η παραδοσιακή διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου τους. Απαγορεύεται η οδική τους χρήση και η επιχωμάτωση ή και η σκυροδέτησή τους.

 

25. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, η συντήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή όλων των κτισμάτων που υφίστανται νομίμως κατά τη δημοσίευση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας. Παραδοσιακά κτίρια και κατασκευές, επισκευάζονται και αποκαθίστανται στην αρχική μορφή τους κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αυτών που καθορίζονται με το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας. Εγκαταστάσεις ή μονάδες των οποίων η χρήση αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος εξακολουθούν να λειτουργούν εφόσον πληρούν τους περιβαλλοντικούς όρους που τους είχαν τεθεί.

 

26. Έργα ορεινής υδρονομίας για τον εμπλουτισμό του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα ή για λόγους αντιπλημμυρικής προστασίας επιτρέπονται στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας.

 

27. Για λατομικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες σε όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας ισχύουν οι διατάξεις του μεταλλευτικού κώδικα που κατισχύουν των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

 

28. Κατά την πολεοδόμηση των οριοθετημένων οικισμών, των νέων οικισμών και των επεκτάσεων της Δημοτικής Ενότητας, επιτρέπεται η υπέρβαση του πολυγώνου της οριοθετημένης έκτασης, προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου στο φυσικό ανάγλυφο του εδάφους.

 

29. Μέχρις ότου καθοριστούν τα ακριβή όρια για τις Π.Ε.Π. και Π.Ε.Π.Δ. με τοπογραφικές αποτυπώσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και διατάξεις (επειδή τα χαρτογραφικά δεδομένα, που αποτυπώθηκαν στο χάρτη Π.2, προέρχονται από ψηφιοποίηση ορίων που υποδείχθηκαν αρμοδίως σε κτηματικά σχέδια/σκαριφήματα, ή και από φωτοερμηνεία, και ως εκ τούτου η ακρίβεια τους περιορίζεται στη γραφική ακρίβεια των σχεδίων και της τηλεπισκόπησης), για τις χρήσεις γης γηπέδων κειμένων στα όρια των περιοχών αυτών αποφαίνεται η εκάστοτε εκ του νόμου αρμόδια Υπηρεσία με τεκμηριωμένη εισήγηση στη βάση του παρόντος.

 

30. Η διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό.

 

31. Η δόμηση των προτεινόμενων για πολεοδόμηση υφισταμένων οικισμών, μέχρι να εγκριθεί η πολεοδομική μελέτη, θα γίνεται με το υφιστάμενο σήμερα νομοθετικό πλαίσιο τηρουμένων των οριζομένων στις γενικές και μεταβατικές διατάξεις της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση ισχύει Μέσος Συντελεστής Δόμησης και οι επιτρεπόμενες χρήσεις που έχουν τεθεί με το ΣΧΟΟΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου 2508/1997.

 

32. Επιβάλλεται η κάλυψη των νέων κτιρίων, καθώς και των προσθηκών με στέγη, με επικάλυψη κεραμίδια ή πλάκες από σχιστόλιθο. Εξαίρεση μπορεί να υπάρξει για κτίρια ειδικών χρήσεων με έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η απόφαση αυτή, με τους συνημμένους πίνακες 1, 2, 3, 4, 5 του παραρτήματος και τους συνημμένους χάρτες, ήτοι:

 

Π.1 (κλίμακας 1:50000),
Π.2 (κλίμακας 1:25000),
Π.3-1 (κλίμακας 1:5000),
Π.3-2 (κλίμακας 1:5000),
Π.3-3 (κλίμακας 1:5000),
Π.3-4 (κλίμακας 1:5000),
Π.3-5 (κλίμακας 1:5000),
Π.3-6 (κλίμακας 1:5000),
Π.3-7 (κλίμακας 1:5000) και
Π.3-8 (κλίμακας 1:5000)

 

a.2856.17

 

να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Λαμία, 22-09-2017

 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

 Copyright © 2020 TechnoLogismiki. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.